Bijwerkingen

Artikelen gefilterd op tag "bijwerkingen"

Van bijwerkingen hebben we de volgende artikelen in onze database:


Bijwerkingen van vaccins signaleren

Vaccins worden toegediend aan gezonde mensen om ziekte te voorkomen. Daarom is er een extra kritische houding ten aanzien van mogelijke bijwerkingen. Door de onvermijdelijk relatief beperkte omvang en duur van pre-registratieonderzoek van vaccins ...

In het kort Lees artikel


Te mijden geneesmiddelen II

* Dit artikel is een bewerking van ‘Towards better patient care: drugs to avoid in 2018’ dat verscheen in ons Franse zusterblad Prescrire International 2018; 27 (192): 107.1-107.9.

Ons Franse zusterblad zet jaarlijks alle te mijden geneesmiddele ...

In het kort Lees artikel


Geneesmiddelen en bijwerkingen

Op het moment dat geneesmiddelen op de markt worden toegelaten, moet de werkzaamheid zijn aangetoond en zijn naar de mening van de registratieautoriteiten de aard en de frequentie van bijwerkingen acceptabel en beheersbaar.1 Op dat moment is echt ...

Lees artikel


Wat heeft 2016 ons gebracht?

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de Redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie van 2016 besproken, voor zover deze nog niet eerder zijn besproken in he ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcidaliteit*

De meeste suïcidepogingen en suïciden komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals een depressieve stoornis. In Nederland overleden in 2013 meer dan 1.800 personen door een suïcide, ruim drie maal meer dan het aantal slachtoff ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid

In Gebu 2003; 37: 77-81 is voor de laatste maal in een hoofdartikel aandacht besteed aan duizeligheid en geneesmiddelen bij ouderen. Toen is specifiek de relatie tussen duizeligheid en vallen aan de orde gekomen. Duizeligheid is één van de meest ...

Lees artikel


Wat heeft 2014 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

Vanaf 1 januari 2014 tot eind november 2014 waren er bij de Europese registratieautoriteit European Medicines Agency (EMA) 95 nieuwe geneesmiddelen geregistreerd. Van deze 95 ’nieuwe’ geneesmiddelen bestaat een deel uit combinatiepreparaten van a ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en QT-intervalverlenging*

In Gebu 2002; 36: 27-32 is voor de laatste maal aandacht besteed aan geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen. Destijds werd aangegeven dat met name anti-aritmica deze bijwerking kunnen geven. In de afgelopen jaren zijn ook andere gene ...

Lees artikel


Antipsychotica bij probleemgedrag bij dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bij patiënten met dementie komt vaak probleemgedrag, zoals agitatie, agressie, wanen en hallucinaties, voor. Uit een Nederlands dwarsdoorsnede-onderzoek bij ruim 1.300 patiënten met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen bleek dat meer dan 80 ...

Lees artikel


Wat heeft 2012 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

In 2012 zijn tot eind november 68 nieuwe geneesmiddelen bij de European Medicines Agency (EMA) geregistreerd. Van deze 68 nieuwe geneesmiddelen bestaat een deel uit influenzavaccins, combinatiepreparaten van al langer in de handel zijnde antihype ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde gingivazwelling*

Terug naar boven

In Gebu 2001; 35: 133-137 werd voor het laatst uitgebreid aandacht besteed aan orale bijwerkingen van geneesmiddelen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van door geneesmiddelen veroorzaakte zwelling van het tandvlees o ...

Lees artikel


Wat heeft 2011 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie in 2011 besproken, voor zover deze nog niet zijn gepubliceerd in het Gen ...

Lees artikel


Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie

Adviezen over influenzavaccinatie zijn onder meer gebaseerd op de resultaten van observationeel onderzoek. Observationeel onderzoek geeft een risico op vertekening van de resultaten door bias (vertekening of systematische fout) of confounding (ve ...

Lees artikel


II. Registratie van bijwerkingen van vaccins tegen de Mexicaanse griep

Terug naar boven

In verschillende landen werd medio 2009 besloten tot vaccinatie van mensen die mogelijk een verhoogd risico liepen op complicaties door besmetting met de Nieuwe Influenza A (H1N1), dat aanvankelijk bekend werd als varkensgriep ...

Lees artikel


Wat heeft 2009 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

Terug naar boven

 

Tot eind oktober 2009 waren er bij de European Medicines Agency (EMEA) 131 ‘nieuwe’ geneesmiddelen geregistreerd waarvan een deel ook in Nederland in de handel is gebracht. Van deze 131 nieuwe geneesmiddelen bestaat een deel ...

Lees artikel


Erytropoëtische groeifactoren

Terug naar boven

 

Anemie bij chronische nierziekten ontstaat onder meer door afname van de productie van endogeen erytropoëtine, de fysiologische erytropoëtische groeifactor. Behandeling hiervan geschiedt met extern toegediende erytropoëtische ...

Lees artikel


Wat heeft 2008 ons gebracht?

 

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie in 2008 besproken voor zover deze nog niet zijn gepubliceerd in het G ...

Lees artikel


Monoklonale antilichamen

Terug naar boven

 

De laatste jaren is een groeiend aantal monoklonale antilichamen beschikbaar gekomen. Zo worden bijvoorbeeld recent de monoklonale antilichamen bevacizumab (weliswaar 'off-label') en ranibizumab toegepast bij de behandeling v ...

Lees artikel


Wat heeft 2007 ons gebracht?

Terug naar boven

 

In 2007 zijn er minder nieuwe geneesmiddelen geregistreerd met een nieuw werkzaam bestanddeel (NCE). In Nederland zijn er drie nieuwe NCE’s geregistreerd. Bij de European Medicines Agency (EMEA) zijn 133 nieuwe geneesmiddelen ...

Lees artikel


Wat heeft 2005 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

Terug naar boven

 

Ontwikkelingen. Rectaal toegediend diazepam is de eerstekeuzebehandeling van convulsies bij kinderen. Geschat wordt dat het middel werkzaam is bij zo'n 60-80% van de patiënten. Er is een risico van recidief van de convulsie e ...

Lees artikel


Antipsychotica. II. Bijwerkingen, interacties en plaatsbepaling

Terug naar boven

In het vorige nummer van het Geneesmiddelenbulletin is aandacht besteed aan het klinisch beeld van schizofrenie, farmacologie en de werkzaamheid van klassieke en atypische antipsychotica bij de behandeling van schizofrenie (Ge ...

Lees artikel


Anti-epileptica: therapiekeuze sinds de komst van nieuwe middelen

Terug naar boven

Epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep syndromen die epileptische aanvallen als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Men spreekt van epilepsie als een persoon minstens twee niet-geprovoceerde epileptische aanvallen bi ...

Lees artikel


Wat heeft 2002 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

Terug naar boven

 

Ontwikkelingen. In een onderzoek bij 383 patiënten bij wie zich voor het eerst verschijnselen van demyelinisatie voordeden en bij wie er meerdere MRI-afwijkingen waren, werd de werkzaamheid van interferon ß -1a vergeleken met ...

Lees artikel


Antidepressiva bij depressie: een kritische beschouwing

Terug naar boven

In Gebu 1995; 29: 103-108 is voor het laatst aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van depressie. Toen werd geconcludeerd dat bij de behandeling van een vitale depressie, en zeker wanneer deze gepaard gaat met mel ...

Lees artikel


Wat heeft 2001 ons gebracht?

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie, alsmede de belangrijkste bijwerkingen van geneesmiddelen in 2001, besproken. Van de vele nieuwe geneesmiddelen of r ...

Lees artikel


Wat heeft 2000 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

Terug naar boven

 

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en de belangrijke ontwikkelingen in de farmacotherapie, alsmede de belangrijkste bijwerkingen van geneesmiddelen in 2000 besproken. Waa ...

Lees artikel


Wat heeft 1999 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, variaties en bijwerkingen

Terug naar boven

 

In Europa kunnen geneesmiddelen op drie wijzen worden geregistreerd. Ten eerste via de centrale, Europese procedure (EMEA) waarmee het middel in alle landen van de Europese Unie wordt geregistreerd. Ten tweede via de 'mutual ...

Lees artikel


Bijwerkingen van natriumvalproaat/valproïnezuur

Werkingsmechanisme en farmacokinetiek
Interacties
Bijwerkingen
Samenvatting en conclusie
Overzicht 'Preparaten en toedieningsvormen van NVP/VPA'
Literatuur

Trefwoorden: anti-epilepticum, bijwerkingen, anorexie, eetlustverandering, pancreatitis, leverf ...

Lees artikel


Isotretinoïne bij ernstige acne conglobata

Farmacologie
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen
Contra-indicaties en restricties
Dosering en voorzorgen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: isotretinoïne, acne conglobata, bijwerkingen

Lees artikel


Geneesmiddelenonderzoek in de huisartsenpraktijk

Inleiding
Voorwaarden voor een geneesmiddelenonderzoek
Onderzoek in de huisartsenpraktijk, wel of niet?
Samenvatting
Literatuur

Trefwoorden: geneesmiddelenonderzoek, huisarts, geneesmiddelenindustrie, diagnostiek, dubbelblind onderzoek, patiëntenuitv ...

Lees artikel


Maligne aandoeningen medicamenteuze behandeling en begeleiding

Inleiding
De huisarts bij de begeleiding van patiënten met maligne aandoeningen
Het opmerken van bijwerkingen
Bijwerkingen van cytostatica
Bijwerkingen die bij sommige cytostatica bekend zijn
Bijwerkingen van hormonen
Interacties met andere geneesmidde ...

Lees artikel


'Lichttherapie' bij psoriasis

Inleiding
De PUVA-therapie
Voorlopige conclusies
Andere stralingstherapieën

Trefwoorden: psoriasis, PUVA-therapie, fotochemotherapie, psoralenen, bijwerkingen, helio-therapie, selectieve UV-B therapie

Lees artikel


Angina pectoris: nitraten of bètablokkers

Inleiding
Medicamenteuze therapie
Nitraten
Omgaan met nitraten
Bètablokkers
Omgaan met bètablokkers
Nitraten of bètablokkers
Tabel 'Nitraten bij angina pectoris'
Tabel 'Bètablokkers bij angina pectoris, dosering per dag'

Trefwoorden: angina pectoris, nit ...

Lees artikel


Influenzavirusvaccins van 1977

Inleiding
Typen influenzavirus
Specificiteit van het vaccin
De vaccins
Bijwerkingen
Toedieningsweg
Indicaties
Contra-indicaties
Tabel 'Influenzavirusvaccins 1977'

Trefwoorden: influenzavirus, influenzavirusvaccin, influenzapandemie, influenza A-virus, in ...

Lees artikel


β-receptorblokkerende stoffen bij hypertensie

Inleiding
'β-blokkers' en hypertensie
Bijwerkingen
Toepassing en dosering
Contra-indicaties
Restricties
Conclusie
Tabel 'β-blokkers'

Trefwoorden: β-blokker, hypertensie, angina pectoris, propranolol, practolol, bijwerkingen

Lees artikel


Cefalosporinen: wanneer en welke?

Inleiding
Tabel 'Cefalosporinen'
De cefalosporinengroep
Bruikbaarheid van de cefalosporinen
Soorten cefalosporinen
Tabel 'Cefalosporinen, penicilline en ampicilline vergeleken'
Literatuur

Trefwoorden: cefalosporinen, penicillinasen, antimicrobiële ther ...

Lees artikel


Diazepam intraveneus / Farmacotherapie bij varicosis cruris (spataderen)

Diazepam intraveneus
Plasmaconcentratie en effect
Toepassingsgebied
Bijwerkingen
Voorzorgen
Dosering
Conclusie

Trefwoorden: diazepam, status epilepticus, eclampsie, tetanus, bijwerkingen, voorzorgen

Farmacotherapie bij varicosis cruris
Inleiding
Oedeem b ...

Lees artikel


Anthelmintica tegen inheemse wormen

Inleiding
Piperazine
Pyrvinium
Niclosamide
Pyrantel
Mebendazol
Overzicht geneesmiddelen tegen inheemse worminfecties
Overzicht anthelmintica tegen inheemse worminfecties
Literatuur

Trefwoorden: anthelmintica, inheemse wormen, bijwerkingen

Lees artikel


Depotneuroleptica: waar ligt de winst? / Neuroleptica

Depotneuroleptica: bijwerkingen en ongewenste reacties
Toepassingsgebied
Samenvatting

Trefwoorden: langwerkende neuroleptica, bijwerkingen, toepassing

Neuroleptica
Werking
Indicatiegebied
Gewenst en ongewenst effect
Werkzaamheid

Trefwoorden: neurolepti ...

Lees artikel


Ampicilline-varianten / Trombosepreventie met heparine

Ampicilline-varianten
Inleiding
Resorptie en uitscheiding
Indicaties en contra-indicaties
Bijwerkingen
Conclusie
Tabel 'Ampicillines oraal'

Trefwoorden: ampicilline, amoxycilline, pivampicilline, indicaties, bijwerkingen

Trombose-preventie met heparine ...

Lees artikel


Lokale toepassing van corticosteroïden / Het combinatiepreparaat trimethoprim/sulfamethoxazol

Lokale toepassing van corticosteroïden
Werkingspatroon
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Dosering
Richtlijnen voor de keuze
Combinaties
Het corticosteroïd
De basis
Het preparaat
Tabel 'Dermato-corticosteroïden'

Trefwoorden: corticosteroïden, resorpt ...

Lees artikel


Oogdruppels (1)

Inleiding
Werkingsduur en intra-oculaire penetratie
Soorten oogdruppels
Praktische adviezen
Bijwerkingen

Trefwoorden: oogdruppels, toediening, houdbaarheid, bijwerkingen

Lees artikel


Lithium

Inleiding
Farmacodynamiek en werkingsmechanisme
Toepassing
Bijwerkingen
Zwangerschap en lactatie
Intoxicatie
Indicaties
Contra-indicaties
Dosering
Resumé
Literatuur

Trefwoorden: lithium, psychofarmacon, manisch-depressieve psychose, bijwerkingen

Lees artikel


Trimethoprim + sulfamethoxazol

Inleiding
Resorptie, verdeling, uitscheiding
Antibacteriële werkzaamheid
Indicaties en plaatsbepaling
Bijwerkingen van trimethoprim + sulfamethoxazol
Contra-indicaties en voorzorgen
Dosering

Trefwoorden: trimethoprim, sulfamethoxazol, bacteriële resist ...

Lees artikel


Vaccins 1971 (2) rubella, mazelen

Rubellavirusvaccins
Vaccinatie tegen rubella
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Tabel 'Rubellavirusvaccins 'levend' virus'
Literatuur

Mazelenvirusvaccins
Keuze van het vaccin
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Tabel 'Mazelenvirusvaccins 'leven ...

Lees artikel


Vaccins 1971 (1) influenza

Inleiding
Virus en vaccin
Influenzavirus vaccins
Influenzavaccins met geïnactiveerd virus
Keuze van het vaccin
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicadies
Overzichtstabel 'Influenzavirus vaccins (geïnactiveerd virus)'
Literatuur

Trefwoorden: influenza, infl ...

Lees artikel


Milder maagsap (2)

Bijwerkingen van antacida/antipeptica
Anticholinergica
Bijwerkingen
Diverse stoffen
Keuze van een 'maagpreparaat'
Overzichtstabel 'Farmaca tegen maagklachten'

Trefwoorden: maagsap, bijwerkingen, hypercalciëmie, anticholinergica, maagklachten

...

Lees artikel


Orale remedia laxantes

Defecatie en obstipatie
Laxerende stoffen
Stoffen die voornamelijk fysisch werken
Farmacologisch actieve stoffen
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Overzichtstabel 'Laxerende farmaca (orale toepassing)'

Trefwoorden: laxantia, obstipatie, bijwerki ...

Lees artikel


Percutane resorptie van fluorcorticosteroïden / De 'inerte' hulpstof / L-dopa in de praktijk

Percutane resorptie van fluorcoticosteroïden

Trefwoorden: corticosteroïden, percutane resorptie, bijwerkingen

De 'inerte' hulpstof

Trefwoorden: hulpstof, werkzame stof, intoxicatie

L-dopa in de praktijk

Trefwoorden: L-dopa, vegetatieve bijwerking ...

Lees artikel


Amantadine

Werking
Toepassing bij de mens
Indicaties
Dosering
Contra-indicaties en bijwerkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: amantadine-hydrochloride, influenzavirus type A2, profylaxe, bijwerkingen

Lees artikel


Doxycycline / Antimicrobiële therapie IV

Doxycycline
Resorptie en excretie
Dosering
Bijwerkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: tetracyclines, bijwerkingen, nierfunctie

Antimicrobiële therapie IV
Serumconcentraties van antibiotica en chemotherapeutica
Aanleidingen voor het bepalen van de co ...

Lees artikel


Signalering van schadelijke bijwerkingen van geneesmiddelen

I. Engeland: Het meldingssysteem voor schadelijke bijwerkingen van geneesmiddelen van het "Committee on Safety of Drugs".
II. Nederland: Het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen.

Trefwoorden: bijwerkingen, meldingsformulier, Bureau Bijwerkingen Gene ...

Lees artikel


Antimicrobiële therapie III

Voornaamste toxische, allergische en andere bijwerkingen
Allergische reacties
Gastro-intestinale bijwerkingen
De invloed van nierfunctiestoornissen
Het gebruik bij zwangeren en pasgeborenen
De tabel

Trefwoorden: bijwerkingen, allergische reacties, ery ...

Lees artikel