β-adrenoreceptoren

Artikelen gefilterd op tag "β-adrenoreceptoren"

Van β-adrenoreceptoren hebben we de volgende artikelen in onze database:


β-blokkers bij de behandeling van hypertensie

Inleiding
Werkingsmechanisme
Farmacologie
Toepassing van β-blokkers
Dosering
Interacties
Bijwerkingen
Contra-indicaties
Conclusies en aanbevelingen
Literatuur
Overzicht van enige kenmerken en eigenschappen van de per 01-11-1990 in Nederland verkrijgbare β- ...

Lees artikel