Redactiestatuut

Wat is waar geregeld:

1.    Statuten1 
       Organisatie: zie bijlage ‘Structuur van Stichting Geneesmiddelenbulletin’ blz 4

2.    Werkwijze2 

Artikelen

Het Ge-Bu werkt uitsluitend met uitgenodigde auteurs. Het accepteert geen ongevraagde manuscripten voor publicatie. Na vaststelling door het redactieteam van het belang om te publiceren over een bepaald onderwerp wordt intern of extern gezocht naar een deskundige auteur. Grofweg bestaan er twee soorten artikelen: een relatief lang overzicht- of thema-artikel of een kort artikel, veelal over actuele onderwerpen of recent elders gepubliceerd onderzoek. Ieder artikel wordt voorzien van een korte puntsgewijze Ge-Bu-Plaatsbepaling, waarin de Ge-Bu zienswijze verwoord wordt en wat of de mogelijke consequenties ervan zijn voor de medische praktijk in het algemeen en voor de patiënt in het bijzonder.

De voorbereiding. De hoofdredacteur formuleert in samenspraak met redacteuren, de redactiecommissie en wetenschappelijke adviesraad het redactionele beleid en stelt vast welke onderwerpen wanneer aan de orde moeten komen. Vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid wordt getracht voor het schrijven van artikelen alleen auteurs uit te nodigen die geen binding hebben met een bepaalde geneesmiddelen- en/of medische hulpmiddelenfabrikant.

Diverse stadia manuscript. Een eerste concept van de auteur(s) wordt door de redacteuren op inhoud, huisstijl, uniformiteit van medische terminologie en literatuurreferenties aangepast. In de praktijk betekent dit dat tekstgedeelten kunnen worden ingekort of toegevoegd.

De zo herziene eerste conceptversie van het manuscript wordt vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de leden van de redactiecommissie en leden van de wetenschappelijke adviesraad, externe deskundigen, en vaste referenten, afkomstig uit organisaties zoals de redactie van het Farmacotherapeutisch Kompas, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), het Bijwerkingencentrum Lareb, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en aan vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen van specialisten en tandartsen. Om van eenieder een zo objectief en onafhankelijk mogelijk oordeel te krijgen, wordt de naam van de auteur nooit bij het te beoordelen manuscript vermeld.

Het redactieteam inventariseert en weegt de binnengekomen commentaren en verricht zo nodig nader literatuuronderzoek. Vervolgens wordt door het redactieteam een voorstel aan de redactiecommissie gedaan over de te verwerken de op- en aanmerkingen. Die adviseert in haar maandelijkse vergaderingen aan het redactieteam welke suggesties ter verandering en verbetering zullen worden voorgelegd aan de auteur. De geanonimiseerde suggesties en tekstvoorstellen worden vervolgens, meestal persoonlijk, met de auteur besproken.

Zo nodig wordt de hieruit resulterende conceptversie veelal nogmaals aan een aantal op deskundigheid geselecteerde referenten voorgelegd. Deze worden, na beoordeling door het redactieteam wederom zo nodig aan de auteur voorgelegd, terwijl tegelijkertijd de laatste tekstuele correcties worden doorgevoerd. Tot slot wordt de laatste versie van het manuscript, indien van toepassing, ter becommentariëring voorgelegd aan de fabrikanten van wie een geneesmiddel of medisch hulpmiddel wordt besproken. Pas nadat ook dit commentaar gewogen en zo nodig verwerkt is, vaak gemiddeld vier tot zes maanden na het eerste concept, neemt de hoofdredacteur het besluit om het manuscript als artikel te publiceren. De lange tijd tot het moment van publicatie is inherent aan het bewerkelijke proces, waarbij de argumenten van zoveel mogelijk deskundigen meetellen en steeds zoveel mogelijk hoor en wederhoor worden toegepast. De overzichtsartikelen, in het bijzonder, zijn dan ook bedoeld om gedurende een aantal jaren als baken te dienen. Korte artikelen kennen wat dat betreft meestal een kortere productietijd en sluiten daarmee ook wat makkelijker aan op de actualiteit.

3.    Rectificaties3 

Het Ge-Bu is zelfstandig en onafhankelijk van derden, zoals de farmaceutische industrie, de overheid, beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Artikelen komen tot stand na een uitgebreide consultatie van diverse deskundigen. Conclusies worden zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerde, en dus controleerbare resultaten van zo hoog mogelijk gekwalificeerd onderzoek met een adequate controlegroep. Mocht men ondanks de zorgvuldige werkwijze van mening zijn dat er onjuistheden in een artikel staan, dan kan men dit schriftelijk of per e-mail aan het redactiebureau kenbaar maken. De hoofdredacteur zal dan in overleg met het redactieteam, de redactiecommissie, de oorspronkelijke auteur(s) en zo nodig extra deskundigen beoordelen of een rectificatie nodig is. 

Voor andere ‘Reacties’ wordt verwezen naar  ‘Brieven’.  

Gepubliceerde artikelen op de website van het Geneesmiddelenbulletin worden niet gewijzigd indien nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld de uitkomsten van latere onderzoeken. Indien dergelijke onderzoeken de plaatsbepaling van een geneesmiddel veranderen, kan het redactieteam te zijner tijd opnieuw aandacht hieraan schenken.

4.    Brieven4 

Ingezonden brieven naar aanleiding van gepubliceerde artikelen worden in eerste instantie persoonlijk beantwoord. Brieven komen alleen voor publicatie in aanmerking als deze daadwerkelijk nieuwe relevante informatie bevatten ten opzichte van het oorspronkelijke artikel of een aanleiding zouden kunnen vormen voor een vervolgartikel. Gezien het brede scala aan voor de publicatie geraadpleegde deskundigen, bevatten ingezonden brieven vaak reacties over aspecten die reeds in de loop van het ontstaan- en herzieningsproces uitgebreid redactioneel zijn gewogen en op basis daarvan uiteindelijk wel of niet zijn verwerkt in de uiteindelijke tekst. Kleine verschillen in de interpretatie van onderzoeksresultaten kunnen echter altijd blijven bestaan. Uiteraard worden, indien nodig, fouten gerectificeerd. Als besloten wordt tot publicatie van een brief wordt deze  onder het artikel op de website geplaatst, zo nodig voorzien van een commentaar.

5.    Bestuurstaak (zie bijlage hieronder)

Het bestuur heeft tot taak de stichting te besturen. Aan deze bestuurstaak is echter in Artikel 11 lid 4 van de statuten een beperking gesteld. Die beperking houdt in dat de hoofdredacteur verantwoordelijk is voor de samenstelling van het Geneesmiddelenbulletin en zorg draagt voor de daarin op te nemen berichten en artikelen en voor het dienaangaande te voeren beleid. De hoofdredacteur is volledig vrij in de keuze en de inhoud van de artikelen. De hoofdredacteur is ten aanzien van de inhoud van het Geneesmiddelenbulletin geen verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
Dat betekent dat noch het bestuur noch een bestuurder kan ingaan op de inhoud van de artikelen. 
Dat neemt niet weg dat het echter wel de taak van het bestuur is na te gaan of de hoofdredacteur in de door derden opgebrachte kwesties procedureel juist heeft gehandeld. Daarbij zal onder meer aan de orde moeten komen of voldoende referenten bij het artikel betrokken zijn geweest, of het beginsel van "hoor en wederhoor" is toegepast en of lezers kennis kunnen nemen van standpunten die afwijken van de inhoud van het artikel.

Bijlage

NOTITIE 
Aan: Het bestuur van Stichting Geneesmiddelenbulletin 
Van: Pieter Klapwijk Datum: 23 mei 2019 
Inzake: Structuur van Stichting Geneesmiddelenbulletin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STICHTING GENEESMIDDELENBULLETIN5 

 I.UITGANGSPUNTEN 
1. Stichting 
Ter borging van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de informatieverstrekking van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken respectievelijk aan allen die deze inkopen, toepassen of gebruiken is er destijds voor gekozen een rechtspersoon op te richten. Gekozen is voor een stichting. 
Deze stichting draagt zorg voor de redactie en het uitgeven van een periodiek, het Geneesmiddelenbulletin, en onderhoudt een website. 

2. Structuur van de stichting 
Gelet op de grootte van de stichting is er gekozen voor een eenvoudig model met een bestuur en uitdrukkelijk niet voor een model met een directeur en een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. 
Naast een bestuur kent de stichting: -een hoofdredacteur; -een redactieteam; -een redactiecommissie; en -een wetenschappelijke adviesraad. 

3. Onafhankelijk en objectief 
a. Voor bestuurders van de stichting, de leden van de redactiecommissie en de leden van wetenschappelijke adviesraad geldt uitdrukkelijk dat zij niet in enig opzicht betrokken mogen zijn bij de farmaceutische industrie, bij de productie van of de handel in medische hulpmiddelen of al dan niet gehonoreerde nevenfuncties mogen vervullen die onverenigbaar zijn met een goede vervulling van hun taken en hun onafhankelijkheid alsmede het vertrouwen daarin kunnen schaden 
In verband hiermee moeten deze functionarissen de doelstelling en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten onderschrijven en zijn zij verder gehouden aan de voorzitter een opgave te doen van hun zakelijke activiteiten alsmede van hun al dan niet gehonoreerde nevenfuncties. 
Evenmin mogen zij deelnemen aan leveringen en/of aannemingen ten behoeve van de stichting, dan wel als schuldeiser of schuldenaar geldleningen met de stichting aangaan, of anderszins in een zakelijke hoedanigheid aan de stichting verbonden zijn. 

Tenslotte spreekt het vanzelf dat zij niet in dienst van de stichting kunnen zijn; hetzelfde geldt voor hun bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad en voor degene met wie een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd. 
b. De hoofdredacteur en degenen die deel uit maken van het redactieteam zijn in dienst van de stichting. Voor hen gelden ook de eisen als sub 3a. omschreven uitgezonderd uiteraard het bepaalde in de laatste alinea. 

4. Bestuurstaak 
Het bestuur heeft tot taak de stichting te besturen. Aan deze bestuurstaak is echter in Artikel 11 lid 4 van de statuten een beperking gesteld. Die beperking houdt in dat de hoofdredacteur verantwoordelijk is voor de samenstelling van het Geneesmiddelenbulletin en zorg draagt voor de daarin op te nemen berichten en artikelen en voor het dienaangaande te voeren beleid. De hoofdredacteur is volledig vrij in de keuze en de inhoud van de artikelen. De hoofdredacteur is ten aanzien van de inhoud van het Geneesmiddelenbulletin geen verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
Dat betekent dat noch het bestuur noch een bestuurder kan ingaan op de inhoud van de artikelen. 
Dat neemt niet weg dat het echter wel de taak van het bestuur is na te gaan of de hoofdredacteur in de door derden opgebrachte kwesties procedureel juist heeft gehandeld. Daarbij zal onder meer aan de orde moeten komen of voldoende referenten bij het artikel betrokken zijn geweest, of het beginsel van "hoor en wederhoor" is toegepast en of lezers kennis kunnen nemen van standpunten die afwijken van de inhoud van het artikel. 

II.STATUTEN 
1. Bestuur 
a. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste 5 natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur. Bestuurders worden door het bestuur zelf benoemd en wel voor een periode van 4 jaren. Bestuurders zijn tweemaal herbenoembaar. Eén bestuurder wordt benoemd op voordracht van de K.N.A.W. (Artikel 5 leden 1, 2, 3 en 5). 
Bestuurders kunnen door het bestuur worden ontslagen. Bovendien treedt een bestuurder af ingeval deze niet meer voldoet aan de vereisten die aan het lidmaatschap van het bestuur worden gesteld (Artikel 5 leden 9 en 10). 
b. Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging waarin een vergoeding van onkosten is begrepen (Artikel 6 lid 3). 
c. Naast het bestuur vertegenwoordigen de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester de stichting (Artikel 7). 
d. Het bestuur vergadert ten minste drie maal per jaar (Artikel 8 lid 1). 3 
e. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder heeft één stem (Artikel 9 leden 2 en 3). 
In beginsel kan in een vergadering slechts besloten worden wanneer in die vergadering ten minste de helft van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is (Artikel 9 lid 4). Onder in de statuten omschreven voorwaarden kunnen ook buiten vergadering besluiten genomen worden (Artikel 9 lid 7). 
f. Het bestuur kan besluiten de statuten te wijzigen (Artikel 20). Voorts kan het bestuur besluiten de stichting te ontbinden. In dat geval stelt het bestuur de bestemming van het batig saldo vast met in achtneming van het daaromtrent in de statuten bepaalde (Artikel 21). 
g. In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur, gehoord de wetenschappelijke adviesraad, de redactiecommissie, en de hoofdredacteur (Artikel 22). 

2. Hoofdredacteur 
a. De hoofdredacteur wordt benoemd door het bestuur, gehoord de redactiecommissie en de wetenschappelijke adviesraad. De bezoldiging van de hoofdredacteur, zomede zijn rechtspositie, worden vastgesteld door het bestuur. Een hoofdredacteur kan door het bestuur worden geschorst en ontslagen, gehoord de redactiecommissie en de wetenschappelijke adviesraad (Artikel 11 leden 1 en 2). 
b. De hoofdredacteur is onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de dagelijkse leiding van de stichting en van het redactieteam van de stichting (Artikel 11 lid 1). 
c. De hoofdredacteur heeft in het bijzonder tot taak: -het voorbereiden van de besluiten van het bestuur; -het uitvoeren van de besluiten van het bestuur -het in adviserende zin optreden ten behoeve van het bestuur; en -het ondersteunen van de redactiecommissie en de wetenschappelijke adviesraad (Artikel 11 lid 5). 
d. Aan de hoofdredacteur kan procuratie worden verleend (Artikel 11 lid 7). 
e. De hoofdredacteur heeft in beginsel toegang tot de vergadering van het bestuur en van de wetenschappelijke adviesraad, zit de vergaderingen van het redactieteam voor en neemt deel aan de vergaderingen van de redactiecommissie (Artikel 11 lid 6). 

3. Redactieteam 
a. Het redactieteam bestaat uit een wetenschappelijke staf waarvan in ieder geval één of meer artsen en/of apothekers of iemand die afkomstig is uit een andere door het bestuur goedgekeurde discipline deel van uitmaken alsmede een chef de bureau, een editorial manager en een webredacteur (Artikel 12 lid 1). 
b. De leden van het redactieteam worden door het bestuur in overleg met de hoofdredacteur benoemd en kunnen in overleg met de hoofdredacteur door het bestuur 4 worden geschorst en ontslagen. De bezoldiging van een lid van het redactieteam, zomede zijn rechtspositie, worden vastgesteld door het bestuur (Artikel 12 lid 3). 

4. Redactiecommissie 
a. De redactiecommissie bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden van de redactiecommissie wordt vastgesteld door het bestuur. De leden van de redactiecommissie worden benoemd door het bestuur op advies van een sollicitatiecommissie voor een periode van ten hoogste vijf jaren. De leden van de redactiecommissie zijn herbenoembaar (Artikel 13 leden 1,2 en 4). 
b. De redactiecommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan (Artikel 13 lid 3). 

5. Wetenschappelijke adviesraad 
a. De wetenschappelijke adviesraad bestaat uit ten minste tien en ten hoogste twintig natuurlijke personen. Het aantal leden van de wetenschappelijke adviesraad wordt vastgesteld door het bestuur. De leden van de wetenschappelijke adviesraad worden benoemd door het bestuur op advies van een sollicitatiecommissie voor een periode van ten hoogste vijf jaren. De leden van de wetenschappelijke adviesraad zijn herbenoembaar (Artikel 16 leden 1, 2 en 4). 
b. De wetenschappelijke adviesraad wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan (Artikel 16 lid 3). 
c. De wetenschappelijke adviesraad is belast met het -gevraagd en ongevraagd- adviseren van het bestuur, de hoofdredacteur en de redactiecommissie (Artikel 17 lid 1). 

6. Boekjaar, begroting en jaarrekening 
a. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar (Artikel 10 lid 1). 
b. Jaarlijks uiterlijk 1 november wordt een begroting voor het daarop volgende boekjaar ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd (Artikel 10 lid 3). 
c. Jaarlijks vóór 1 juli zal de jaarrekening door het bestuur moeten worden opgemaakt. De jaarrekening wordt onderzocht door een accountant (Artikel 10 lid 4). 

7. Reglementen 
Het bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen (Artikel 19 lid 1). 
--------------------------------------------