Rectificaties en reacties

 

Rectificaties

Het Ge-Bu is zelfstandig en onafhankelijk van derden, zoals de farmaceutische industrie, de overheid, beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Artikelen komen tot stand na een uitgebreide consultatie van diverse deskundigen. Conclusies worden zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerde, en dus controleerbare resultaten van zo hoog mogelijk gekwalificeerd onderzoek met een adequate controlegroep. Mocht men ondanks de zorgvuldige werkwijze van mening zijn dat er onjuistheden in een artikel staan, dan kan men dit schriftelijk of per e-mail aan het redactiebureau kenbaar maken. De hoofdredacteur zal dan in overleg met het redactieteam, de redactiecommissie, de oorspronkelijke auteur(s) en zo nodig extra deskundigen beoordelen of een rectificatie nodig is.

Gepubliceerde artikelen op de website van het Geneesmiddelenbulletin worden niet gewijzigd indien nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld de uitkomsten van latere onderzoeken. Indien dergelijke onderzoeken de plaatsbepaling van een geneesmiddel veranderen, kan het redactieteam te zijner tijd opnieuw aandacht hieraan schenken.

 

Reacties: ingezonden brieven en e-mails

Ingezonden brieven en e-mails naar aanleiding van gepubliceerde artikelen worden in eerste instantie persoonlijk beantwoord. Brieven komen alleen voor publicatie in aanmerking als deze daadwerkelijk nieuwe relevante informatie bevatten ten opzichte van het oorspronkelijke artikel of een aanleiding zouden kunnen vormen voor een vervolgartikel. Gezien het brede scala aan voor de publicatie geraadpleegde deskundigen, bevatten ingezonden brieven vaak reacties over aspecten die reeds in de loop van het ontstaan- en herzieningsproces uitgebreid redactioneel zijn gewogen en op basis daarvan uiteindelijk wel of niet zijn verwerkt in de uiteindelijke tekst. Kleine verschillen in de interpretatie van onderzoeksresultaten kunnen echter altijd blijven bestaan. Uiteraard worden, indien nodig, fouten gerectificeerd. Als besloten wordt tot publicatie van een brief wordt deze onder het artikel op de website geplaatst, zo nodig voorzien van een commentaar.