Rectificaties

Het Ge-Bu is zelfstandig en onafhankelijk van derden, zoals de farmaceutische industrie, de overheid, beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Artikelen komen tot stand na een uitgebreide consultatie van diverse deskundigen. Conclusies worden zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerde, en dus controleerbare resultaten van zo hoog mogelijk gekwalificeerd onderzoek met een adequate controlegroep. Mocht men ondanks de zorgvuldige werkwijze van mening zijn dat er onjuistheden in een artikel staan, dan kan men dit schriftelijk of per e-mail aan het redactiebureau kenbaar maken. Het redactie team zal dan in overleg met de redactiecommissie, de oorspronkelijke auteur(s) en zo nodig extra deskundigen beoordelen of een rectificatie nodig is. In dat geval wordt de rectificatie in een volgende uitgave van het Ge-Bu gepubliceerd gepresenteerd en zo mogelijk direct op de website.

Voor andere ‘Reacties’ wordt verwezen naar  ‘Brieven’.  

Gepubliceerde artikelen op de website van het Geneesmiddelenbulletin worden niet gewijzigd indien nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld de uitkomsten van latere onderzoeken. Indien dergelijke onderzoeken de plaatsbepaling van een geneesmiddel veranderen, kan het redactieteam te zijner tijd opnieuw aandacht hieraan schenken.