Rectificaties

Het Geneesmiddelenbulletin is zelfstandig en onafhankelijk van derden, zoals de farmaceutische industrie, de overheid, beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Artikelen komen tot stand na een uitgebreide consultatie van diverse deskundigen. Conclusies worden zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerde, en dus controleerbare, resultaten van gerandomiseerde en bij voorkeur dubbelblinde onderzoeken met een adequate controlegroep. Mocht men ondanks de zorgvuldige werkwijze van mening zijn dat er een fout in een artikel is geslopen, dan kan men de fout schriftelijk of per e-mail aan het redactiebureau kenbaar maken. Het redactiebureau zal in overleg met de oorspronkelijke auteur(s) en deskundigen de opmerking beoordelen en, indien nodig, een rectificatie opstellen. Deze rectificatie wordt in een kader in een volgende uitgave van het Geneesmiddelenbulletin afgedrukt. De fout wordt in de webversie van het Geneesmiddelenbulletin direct gecorrigeerd.

De plaats van nieuwe geneesmiddelen binnen het bestaande arsenaal wordt bepaald door de verhouding tussen werkzaamheid en bijwerkingen ten opzichte van de standaardtherapie. Meningsverschillen over de plaatsbepaling zijn mogelijk. Schriftelijk commentaar zal door de redactiecommissie worden beantwoord. Zoals aangegeven publiceert het Geneesmiddelenbulletin geen ingezonden brieven. Veel artikelen worden bovendien voor publicatie aan de belanghebbende farmaceutische industrie vooraf ter inzage aangeboden, zodat discussie over de plaatsbepaling al in een eerder stadium is gevoerd. Desondanks kan het soms voorkomen dat artikelen na het raadplegen van deskundigen en de industrie drastisch worden gewijzigd. Hoe dan ook zijn deze belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun mening en hun commentaar op de concepttekst te geven en suggesties voor aanpassing te geven.

Gepubliceerde artikelen op de website van het Geneesmiddelenbulletin worden niet gewijzigd indien nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld de uitkomsten van latere onderzoeken. Indien dergelijke onderzoeken de plaatsbepaling van een geneesmiddel veranderen, kan de redactiecommissie te zijner tijd opnieuw aandacht hieraan schenken. Dit zal meestal plaatsvinden in de vorm van een prikbordartikel onder de titel ‘Opnieuw bezien’.