Jaarverslagen

Op deze pagina vindt u de bestuursverslagen van Stichting Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu).

 

Domus Medica
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postbus 2190, 3500 GD Utrecht
Tel. 030-282 3360
info@ge-bu.nl
www.ge-bu.nl

 

Bestuursverslag 2018

Inhoud                                                                                   

Doel                                                                                      

De Stichting in 2018                                                              

Organisatie, medewerkers & huisvesting                               

 • redactiebureau
 • redactiecommissie
 • wetenschappelijke adviesraad
 • bestuur

Publicaties in 2018                                                                     

Website                                                                                 

ISDB

G5 (samenwerking met CBG, FK, IVM, Lareb)                     

2019                                                                                      

 

Doel

De Stichting Geneesmiddelenbulletin heeft als doel:

 • het bevorderen van rationele farmacotherapie en - in verband daarmee - het verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren en gebruiken; en
 • het verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over medische hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken.

Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen werking en bijwerking(en) op basis van de juiste methodologie.

De belangrijkste activiteit van de stichting is het maandelijks uitbrengen van het Geneesmiddelenbulletin en het onderhouden van de website.
De inhoud daarvan komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

 

De Stichting

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ook voor 2018 subsidie ter beschikking gesteld van de stichting.
Voor Stichting Geneesmiddelenbulletin staat vast dat haar taak en functie blijven rechtvaardigen dat de overheid haar activiteiten door middel van een toereikende subsidie mogelijk maakt. Stichting Geneesmiddelenbulletin zal daarmee haar belangrijke informerende taak onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord kunnen vervullen ten behoeve van haar doel.

Dit heeft in 2018 geleid tot de publicatie van 30 afzonderlijke artikelen, die gebundeld werden in maandelijkse Ge-Bu-uitgaven, Met ingang van 2018 wordt deze informatie digitaal ter beschikking gesteld aan apothekers, artsen, ondersteunend personeel voor artsen (zoals specialistisch verpleegkundigen, physcian assistants, en praktijkondersteuners voor de huisarts) en allen die daarvoor in opleiding zijn. Een maandelijks papieren versie voor abonnees wordt op beperkte wijze gecontinueerd.

In 2018 werd een vernieuwde website in gebruik genomen.

Dr H.J.E.M. Janssens, praktiserend huisarts, is per 1 januari 2018 in dienst gekomen van de stichting en heeft het hoofdredacteurschap per 1 maart van prof. dr F.M. Helmerhorst overgenomen. De heer Helmerhorst blijft als  coördinator en als adviseur van het bestuur aan de stichting verbonden.

Organisatie, medewerkers & huisvesting

ORGANISATIE

Stichting Geneesmiddelenbulletin kent een bestuur, een hoofdredacteur, een redactieteam, een redactiecommissie en een wetenschappelijke adviesraad, elk met een eigen rol. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, in het bijzonder met de financiële, organisatorische en personele gang van zaken binnen de stichting.

De hoofdredacteur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en van het redactieteam, bestaande uit een of meer artsen en/of apothekers of iemand die afkomstig is uit een andere door het bestuur goedgekeurde discipline, een chef de bureau, een editorial manager en een webredacteur.  De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de samenstelling van het Geneesmiddelenbulletin en draagt zorg voor de daarin op te nemen berichten en artikelen en het dienaangaande te voeren beleid. De hoofdredacteur is volledig vrij in de keuze en de inhoud van de artikelen. De hoofdredacteur is ten aanzien van de inhoud van het Geneesmiddelenbulletin geen verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

De redactiecommissie adviseert  de hoofdredacteur ten aanzien van de samenstelling van het Geneesmiddelenbulletin en de daarin op te nemen berichten en artikelen. De redactiecommissie bestaat uit minimaal vijf personen. De leden van de redactiecommissie dienen arts of apotheker te zijn, of afkomstig uit een andere door de wetenschappelijke adviesraad goedgekeurde discipline.  De redactiecommissie komt elke maand bijeen.

De wetenschappelijke adviesraad (WAR) adviseert - gevraagd en ongevraagd - het bestuur, de hoofdredacteuren de redactiecommissie. De WAR vergadert tenminste tweemaal per jaar en bestaat uit ten minste tien en ten hoogste 20 personen. 

MEDEWERKERS

Redactiebureau:
Vaste medewerkers:

dhr dr HJEM Janssens, apotheekhoudend huisarts/hoofdredacteur
mw S van der Heijden, apotheker n.p./redacteur
mw S van Kooten, chef de bureau
mw MAE Nieuwhof, apotheker n.p./redacteur
mw B Pronk, webredacteur
mw I Swaneveld, arts n.p./editorial manager

Niet-vaste medewerkers:

dhr dr AJFA Kerst, internist n.p.
mw JCUM Santen-Reestman, apotheker n.p.
dhr dr PHTh Slee, internist n.p.
mw MM Verduijn, apotheker
mw dr P Zetstra-van der Woude, arts

Redactiecommissie:

dhr dr BLG van Wijk, apotheker (voorzitter)
mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker
dhr dr M Lafeber, internist en klinisch farmacoloog i.o
dhr T Luchtman, huisarts/apotheker n.p.
mw dr F van Stiphout, internist en klinisch farmacoloog i.o.
dhr dr HIJ Wildschut, gynaecoloog n.p.

Wetenschappelijke Adviesraad:

dhr W Koch, apotheekhoudend huisarts (voorzitter)
dhr dr CA van den Bogert, apotheker
dhr FMG Brandts, huisarts n.p.
dhr WJ Broekema, ziekenhuisapotheker niet-praktiserend
dhr dr JA Bruijn, psychiater
dhr drs KR van Deventer, apotheker
dhr dr CJ Haagsma, reumatoloog
mw M Heringa, apotheker-onderzoeker
dhr JA Kaan, arts-microbioloog niet-praktiserend
mw MCJ Knippels, internist-klinisch farmacoloog
dhr prof. dr C Kramers, internist-klinisch farmacoloog
dhr JR van der Laan, huisarts n.p.
dhr dr MF Scholten, cardioloog
dhr dr TF Veneman, internist/intensivist
mw JAMJ Verbrugge, apotheker
dhr dr TW de Vries, kinderarts
mw dr MMJ Wiegerinck, gynaecoloog i.o.
mw M Zeeman, internist-ouderengeneeskunde
dhr R van Zijderveld, oogarts
dhr S Zijlstra, huisarts

Bestuur:

dhr mr HPA Klapwijk, oud-notaris, voorzitter
dhr CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester
mw  DP Bruring, apotheker n.p.
mw mr W Heijbroek-de Clercq, secretaris
dhr FMM van Exter, huisarts
dhr prof. dr E. Buskens, arts, hoogleraar medical technology assessment
dhr dr JJE van Everdingen, dermatoloog n.p.

Coordinator vanaf 1 maart 2018: dhr prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog n.p. 

n.p. = niet praktiserend

HUISVESTING

Het bureau van het Geneesmiddelenbulletin is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht.


Publicaties 2018

Nr. 1-2 – januari, februari 2018 

 • Tien jaar omalizumab
 • Tien jaar sitagliptine
 • Controverse over profylactische urinezuurverlaging bij jicht
 • Trimbow
 • Laatste nieuws
 • Ad Kerremans stopt

Nr. 3 – maart 2018

 • Meshes bij littekenbreuken
 • Statinen op kinderleeftijd
 • Ulipristal en ernstig leverfalen
 • De operatierobot voor laparoscopische operaties

Nr. 4 – april 2018      

 • Over de laatste ontwikkelingen bij het Ge-Bu
 • Misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap
 • Zuurstoftoediening bij acuut myocardinfarct

Nr. 5 – mei 2018

 • Meshes bij kleine navelbreuken
 • Exenatide en cardiovasculaire risico’s
 • Eindresultaten registratieonderzoek idarucizumab
 • NHG-Standaard ‘Artritis’

Nr. 6 – juni 2018 

 • NSAID’s bij kinderen

Nr. 7-8 – juli, augustus 2018

 • Recent onderzoek naar rivaroxaban
 • Cardiovasculaire veiligheid van canagliflozine
 • Protonpompremmers bij zuigelingen
 • Overleving IC-patiënten met delierrisico
 • Negatieve cardiovasculaire effecten bij protonpompremmers

Nr. 9 – september 2018

 • Te mijden geneesmiddelen II
 • Cardiovasculaire veiligheid van febuxostat

Nr. 10 – oktober 2018

 • Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Nr. 11-12 – november, december 2018

 • Over het Ge-Bu, eind 2018
 • Foamverband bij chronische complexe wonden
 • Delier bij terminale patiënten
 • Nieuw geneesmiddel bij ADHD: guanfacine

 

Website

In 2017 is besloten tot een vernieuwing van de website met als doel de website te gebruiken als primair medium voor de publicaties van het Ge-Bu, waarmee een optimaal digitale eigentijdse toegankelijkheid nagestreefd wordt ten behoeve van de doelgroep van het Ge-Bu. Begin 2018 is de vernieuwde website in gebruik genomen.

ISDB

Het Geneesmiddelenbulletin neemt actief deel aan ‘the International Society of Drug Bulletins’ (ISDB). Mevrouw Santen-Reestman, apotheker, is de tussenpersoon tussen het Geneesmiddelenbulletin en de ISDB.

G5

De G5 is een samenwerkingsverband tussen het Farmacotherapeutisch Kompas, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Bijwerkingencentrum Lareb en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het Geneesmiddelenbulletin.

De G5-leden hebben de volgende intentieverklaring ondertekend:
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Geneesmiddelenbulletin, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Bijwerkingencentrum Lareb, en Zorginstituut Nederland hebben de intentie en ambitie om samen goed, objectieve en betrouwbare informatie te verstrekken aan de (aspirant) voorschrijver (als primaire doelgroep), met als doel te sturen op gepast gebruik van geneesmiddelen. Deze partijen willen in gezamenlijkheid de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie stroomlijnen, zodat de (aspirant) voorschrijver optimaal wordt ondersteund bij het gepast voorschrijven. Iedere organisatie blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen informatie. Maar de partijen gaan wel onderzoeken hoe zij samen de geneesmiddeleninformatie kunnen versterken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en kracht.

Met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het Bijwerkingencentrum Lareb zijn in 2018 afzonderlijke overlegmomenten geweest ter verdere oriëntatie van elkaars werkterreinen.

Plannen voor 2019

Stichting Geneesmiddelenbulletin is geheel onafhankelijk en bevordert rationele farmacotherapie en het juiste gebruik van medische hulpmiddelen door het vergroten van de kennis daarover.

Het Ge-Bu breidt de digitalisering uit. De app en het programma waarmee de referenten manuscripten van commentaar voorzien worden in 2019 vernieuwd. Nieuwe artikelen worden doorlopend op de voor eenieder toegankelijke website gepubliceerd en kunnen meteen gratis gelezen, gedownload of geprint worden.

Het Ge-Bu gaat door met een maandelijkse compacte en overzichtelijke papieren en digitale nieuwsbrief (Nu-in-het-Ge-Bu) waarin een korte samenvatting van de artikelen van die maand. De papieren versie van Nu-in-het-Ge-Bu blijft als bijlage beschikbaar voor de lezers van Medisch Contact, Arts in Spe en Pharmaceutisch Weekblad. Voor de gratis digitale versie moet men zich aanmelden via de website van het Ge-Bu.

Het blijft mogelijk tegen betaling een abonnement te nemen op de maandelijkse papieren editie

Het Ge-Bu krijgt in zijn digitale omgeving een andere vorm met meer gebruikersgemak. De hiervoor vernieuwde website gaat het mogelijk maken nieuwe artikelen op meer manieren te lezen (snel of in detail) met behoud van de onderliggende kwaliteit. Zo zal steeds nadrukkelijker elk artikel na een korte bondige samenvatting starten met de zgn. Ge-Bu-Plaatsbepaling, die voorheen veel uitgebreider beschreven werd op het eind van het artikel. De lezer die meer wil weten kan op een systematische manier (m.b.v. digitale knoppen) meer en de dieper gaande informatie vinden over andere onderwerpen in het artikel, zoals over de methodologische kanten van de onderzoeken die zijn besproken. Optimalisatie van zoekfuncties ten bate van de vindbaarheid van artikelen zal gaan plaatsvinden. Het Ge-Bu heeft een uitgebreid archief van meer dan 50 jaar met eerder gepubliceerde artikelen dat als naslagwerk gratis digitaal toegankelijk is

Het Ge-Bu wil de participatie van de doelgroep verhogen door hen uit te nodigen feedback te geven middels lezer-enquêtes of onderwerpen aan te dragen voor publicatie, of op andere wijze het Ge-Bu te helpen met hun expertise. Inspanningen zullen verricht worden het lezerspubliek verder te vergroten, bijvoorbeeld met behulp van digitale links op websites, veel gebruikt door artsen en apothekers en zij die daarvoor in opleiding zijn. Een nieuwe start zal gemaakt worden om de exposure van het Ge-Bu ook te vergroten via de sociale media (Twitter, LinkedIn, Research Gate).


Eerdere verslagen (pdf)

Bestuursverslag 2017
Bestuursverslag 2016