Jaarverslag 2017

 

 

 

Domus Medica
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postbus 2190, 3500 GD Utrecht
Tel. 030-282 3360
info@ge-bu.nl
www.ge-bu.nl

Bestuursverslag 2017

Inhoud 1
Doel 1
De Stichting in 2017 3
Organisatie, medewerkers & huisvesting 4
  •  redactiebureau
 
  •  redactiecommissie
5
  •  wetenschappelijke adviesraad
 
  •  bestuur
6
Publicaties in 2017 9
Website 11
ISDB  
G5 (samenwerking met CBG, FK, IVM, Lareb)  
2018 12


Doel

De Stichting Geneesmiddelenbulletin heeft als doelstellingen het bevorderen van rationele farmacotherapie en het verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie over medische hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken. Beide doelstellingen worden nagestreefd door een afweging te maken tussen werking en bijwerking(en) op basis van de juiste methodologie.

De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.
De belangrijkste activiteit is het maandelijks uitbrengen van het Geneesmiddelenbulletin en het onderhouden van de website. 

In 2017 is de in 2013 begonnen samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ten aanzien van geaccrediteerde elektronische nascholing voor artsen en apothekers gecontinueerd. 

De Stichting 

Na de verzelfstandiging in februari 2011 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook subsidie voor 2017 ter beschikking gesteld van de Stichting. 
Voor het Geneesmiddelenbulletin staat vast dat zijn taak en functie blijven rechtvaardigen dat de overheid zijn activiteiten door middel van een toereikende subsidie mogelijk maakt. Het Geneesmiddelenbulletin zal daarmee zijn belangrijke voorlichtingstaak onafhankelijk en wetenschappelijk kunnen vervullen. Zowel de bestuurlijke als de redactionele taken kunnen alsdan optimaal worden vervuld ten 
behoeve van het doel van het Geneesmiddelenbulletin, namelijk het bevorderen van rationele farmacotherapie, in het belang van de samenleving, de voorschrijvers, de afleveraars en met name de patiënten alsmede het verstrekken van onafhankelijke en 
objectieve informatie over medische hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken. De continuïteit van het Geneesmiddelenbulletin heeft ook in 2017 gestalte gekregen in de vorm van 12 nummers. Door een beperking van het budget konden een aantal nummers niet op papier worden uitgebracht. Na toewijzing van het bezwaar tegen het besluit van budgetvermindering, kon de papieren versie weer worden uitgebracht.

Dr D. Bijl, arts, epidemioloog, heeft per 30 juni 2017 op eigen verzoek afscheid genomen als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. Het bestuur betreurt en respecteert zijn besluit. Na onder andere als huisarts te hebben gepraktiseerd is hij in 1995 in dienst gekomen van het Geneesmiddelenbulletin, eerst als redacteur, vanaf 2005 als hoofdredacteur. De heer Bijl heeft op bijzondere wijze bijgedragen aan de continuering van de kwaliteit en de vergroting van de bekendheid van het bulletin. Het bestuur is hem zeer veel dank verschuldigd. 

Prof. dr F.M. Helmerhorst is gedurende de maanden mei en juni 2017 opgetreden als coördinator en daarna als hoofdredacteur ad interim. Hij heeft daartoe tijdelijk zijn functie in het bestuur van de Stichting neergelegd. Onder zijn leiding is de zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur begonnen, en zijn noodzakelijke aanpassingen op het redactiebureau doorgevoerd. Het Geneesmiddelenbulletin heeft een proces van verandering doorgemaakt met als doel de website te moderniseren om het te gebruiken als primaire publicatiemedium. De ‘lay out’ van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin is opgefrist. 

Organisatie, medewerkers & huisvesting

ORGANISATIE

De Stichting Geneesmiddelenbulletin kent een bestuur, een hoofdredacteur, een redactiecommissie, een wetenschappelijke adviesraad en een redactiebureau, elk met een eigen rol.
      Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, in het bijzonder met de financiële, organisatorische en personele gang van zaken binnen de stichting. 
      De hoofdredacteur zit de vergaderingen van de redactiecommissie voor. De redactiecommissie wijst uit haar midden een vicevoorzitter aan. 
      De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het bulletin. De redactiecommissie is samengesteld uit minimaal vijf personen: huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten. Deze personen zijn lid op persoonlijke titel en spreken niet namens organisaties. De redactiecommissie komt elke maand bijeen om onder meer de lopende publicaties, de artikelenkeuze en het beleid te bespreken. 
      De redactiecommissie wordt terzijde gestaan door de wetenschappelijke adviesraad die tweemaal per jaar gezamenlijk met de redactiecommissie vergadert. De wetenschappelijke adviesraad bestond eind 2017 uit 16 personen: voorschrijvende specialisten, (ziekenhuis)apothekers, huisartsen en methodologen. Ook deze personen zijn lid op persoonlijke titel en spreken niet namens organisaties. De wetenschappelijke adviesraad adviseert over de inhoud, het beleid en de keuze van artikelen, en voorziet alle artikelen van commentaar. Verder is de wetenschappelijke adviesraad belast met het, gevraagd en ongevraagd, uitbrengen van advies aan het bestuur en de hoofdredacteur.
      Het voorbereidende en uitvoerende werk wordt gedaan door het redactiebureau, dat bestaat uit een redacteur, een bureaumedewerker/corrector en een redactieassistent. De hoofdredacteur is belast met de dagelijkse leiding van het redactiebureau.

MEDEWERKERS

Redactiebureau:
Vaste medewerkers:
hoofdredacteur
mw S van Kooten, chef de bureau
mw MAE Nieuwhof, apotheker/redacteur
mw I Swaneveld, arts / editorial manager

Niet-vaste medewerkers:
mw Z Damen-van Beek, huisarts
mw dr A de Vries, huisarts 
dr AJFA Kerst, internist np
mw JCUM Santen-Reestman, apotheker
dr PHTh Slee, internist np
mw B Pronk, webredacteur
mw dr M Rijken-Boel, arts
drs KR van Deventer, apotheker
mw MM Verduijn, apotheker
M Wansing, tekenaar
dr H Wildschut, gynaecoloog
mw dr P Zetstra, arts


Redactiecommissie:
dr HJEM Janssen, huisarts/Tolkamer 
dr ALM Kerremans, internist-klinisch farmacoloog (voorzitter)/Helmond 
drs T Luchtman, huisarts/Utrecht
drs D Mitrovic, ziekenhuisapotheker/Heerenveen
dr BLG van Wijk, apotheker/Oud Gastel 

 
Wetenschappelijke Adviesraad
Prof. dr OM Dekkers, internist/epidemioloog (voorzitter)/Leiden
mw TL Alves, apotheker/Den Haag
JA Baart, kaakchirurg/Amsterdam
dr MP Bauer, internist-infectioloog/Leiden
FMG Brandts, huisarts/Den Haag
WJ Broekema, ziekenhuisapotheker/Leusden
dr JA Bruijn, psychiater/Rotterdam
JA Kaan, arts-microbioloog/Utrecht
W Koch, huisarts/Achterveld
dr T Schalekamp, apotheker/Utrecht
dr MF Scholten, cardioloog/Enschede
mw JAMJ Verbrugge, apotheker/Bakel
dr TW de Vries, kinderarts/Leeuwarden
dr LJC van Warmerdam, internist/Eindhoven
R van Zijderveld, oogarts/Amsterdam
S Zijlstra, huisarts/Burdaard


Bestuur:
mr HPA Klapwijk, oud-notaris, voorzitter 
prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog np, secretaris (tot 1 mei 2017)
CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester 
mw drs D Bruring, apotheker np.
mw mr W Heijbroek-de Clercq, secretaris vanaf 1 mei 2017
prof dr W G van Aken, internist np, secretaris vanaf 1 mei 2017
FMM van Exter, huisarts
prof. dr E. Buskens, arts, professor in Medical Technology assessment vanaf juni 2017
dr JJE van Everdingen, dermatoloog np, vanaf november 2017

HUISVESTING

Het redactiebureau van het Geneesmiddelenbulletin is in de loop van 2009 ingetrokken in de Domus Medica in Utrecht. Het redactiebureau heeft twee kamers ter beschikking waar de werkzaamheden door vier medewerkers (hoofdredacteur, redacteur, editorial manager en chef de bureau) worden verricht. Deze kamers zijn gelokaliseerd op de derde verdieping waar ook het redactiebureau van Medisch Contact is gehuisvest.  In september is het Geneesmiddelenbulletin verhuisd naar C2 (wederom 2 kamers, in de omgeving van het Medisch Contact). 

In de Domus Medica heeft het redactiebureau de beschikking over een kleine archiefruimte, waar het papieren archief is ondergebracht. Er wordt naar gestreefd de artikelen en documenten zoveel mogelijk elektronisch op te slaan.

Publicaties 2017

Nr. 1 – januari 2017             
Hoofdartikel
•    Terugblik Nieuwe geneesmiddelen 2006 en nieuwe pilwaarderingen 
Redactioneel
•    Papieren editie en digitalisering van het Geneesmiddelenbulletin: stand van zaken 
Nieuwe onderzoeken
•    Het effect van acetylsalicylzuur bij vroege secundaire preventie na TIA of herseninfarct 
Richtlijnen farmacotherapie
•    NHG-Standaard ’Acute keelpijn’ 

Nr. 2 – februari 2017 
Hoofdartikel
•    Placebo’s en placebo-effecten  II - mw J. Zaal en mw L. Bogaard 
Uitbreiding indicatie
•    Propranolol 
Opnieuw bezien
•    Belangenconflicten bij patiëntenorganisaties: stand van zaken in de VS 
Nieuwe onderzoeken
•    Antipsychotica bij de behandeling van delier in de palliatieve fase? 

Nr. 3 – maart 2017 
Hoofdartikel
•    Inhalatoren voor de behandeling van astma en COPD - L. van Duin 
Opnieuw bezien
•    Afgewezen geneesmiddelenregistraties en publicatie in tijdschriften met een peer-reviewsysteem 

Nr. 4 – april 2017    
Hoofdartikel
•    Bekkenbodemmeshes bij de transvaginale behandeling van een prolaps -  dr P.H.Th.J. Slee en dr H.I.J. Wildschut 
Redactioneel
•    Hoofdredacteur Dick Bijl neemt afscheid van het Geneesmiddelenbulletin

Nr. 5 – mei 2017 
Hoofdartikel
•    Urine-incontinentie door geneesmiddelen 
Let op!
•    Galaandoeningen bij het gebruik van DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten 
Nieuwe onderzoeken
•    Vervolgonderzoek van kinderen met ADHD tot in de volwassenheid: ’Multimodal Treatment Study’ 

Nr. 6 – juni 2017 
Hoofdartikel
•    Wat heeft 2016 ons gebracht? 

Nr. 7-juli 2017 
Hoofdartikel
•    Geneesmiddelen en bijwerkingen - Prof. dr. EP van Puijenbroek

Nr. 8 en 9-augustus en september 2017
Hoofdartikel
•    De bijsluiter
Nieuw
•    Subklinische hypothyreoïdie bij ouderen: behandelen? - Dr A.J.F.A. Kerst
•    De werkzaamheid van een testosteronbehandeling op de cognitieve functies van oudere mannen met een testosterontekort - Dr 
    A.J.F.A. Kerst
•    Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie - Dr A. Kerremans
•    Werkt spironolacton toch bij hartfalen met intacte ejectiefractie? - Dr A. Kerremans
•    Statines voor ouderen vanwege primaire preventie van arteriële ziekten? -Dr A.J.F.A.Kerst
Overig
•    Papier en digitaal

Nr. 10-oktober 2017
Hoofdartikel
•    Te mijden geneesmiddelen I. Cardiovasculaire geneesmiddelen
Let op!
•    Overmatig gebruik van opioïden - Prof dr F.M.Helmerhorst
Overig
Gebu op naar 2018

Nr. 11-november 2017
Hoofdartikel
•    Spiralen met levonorgestrel - Prof dr F.M. Helmerhorst en mw drs M.A.E. Nieuwhof
Let op!
•    Kwaliteit van ’open access’-tijdschriften en -artikelen - drs K. van Deventer
Nieuw
•    Verhogen protonpompremmers het sterfterisico? - dr A.J.F.A. Kerst
•    Lithium en zwangerschap - dr A. L. M. Kerremans
Overig
•    Nog twee te gaan

Nr. 12-december 2017
Let op!
•    Voedingssupplementen met rode gist rijst - Mw drs L. Bogaard
Nieuw
•    Naloxegol - mw drs M.A.E. Nieuwhof
•    Kuur antibiotica wel/niet afmaken? - dr A.J.F.A. Kerst
•    NHG-Standaard ‘Acne’ - mw drs Z. Damen-van Beek

Website

In 2017 is besloten tot een vernieuwing van de  website met als doel de website te gebruiken als primair medium voor de publicaties van het Geneesmiddelenbulletin.  In 2017 is begonnen met de ontwikkeling van deze vernieuwde website. In het eerste trimester van 2018 zal de vernieuwde website in gebruik worden genomen.

ISDB

Het Geneesmiddelenbulletin neemt actief deel aan ‘the International Society of Drug Bulletins’ (ISDB).  De hoofdredacteur dr D. Bijl is gekozen tot president van de ISDB. Mevrouw Santen-Reestman, apotheker, is de tussenpersoon tussen het Geneesmiddelenbulletin en de ISDB. Mevrouw Alves, apotheker, lid van de wetenschappelijke adviesraad en tevens medewerker van het Franse zusterblad La Revue Prescrire, verricht hierin belangrijk werk.

G5

De G5 is een samenwerkingsverband tussen het Farmacotherapeutisch Kompas, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, bijwerkingencentrum Lareb en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het Geneesmiddelenbulletin.

De G5-leden hebben de volgende intentieverklaring ondertekend:
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Geneesmiddelenbulletin,
het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Bijwerkingencentrum
Lareb, en Zorginstituut Nederland hebben de intentie en ambitie
om samen goed, objectieve en betrouwbare informatie te verstrekken aan de
(aspirant) voorschrijver (als primaire doelgroep), met als doel te sturen op
gepast gebruik van geneesmiddelen.
Deze partijen willen in gezamenlijkheid de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie stroomlijnen, zodat de (aspirant) voorschrijver optimaal wordt ondersteund bij het gepast voorschrijven.
Iedere organisatie blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de kwaliteit
van haar eigen informatie. Maar de partijen gaan wel onderzoeken hoe zij
samen de geneesmiddeleninformatie kunnen versterken, ieder vanuit zijn
eigen verantwoordelijkheid en kracht.

Het evaluatierapport over de activiteiten van G5 is op 1 november 2017 gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/01/rapport-evaluatie-g5.

Plannen voor 2018

Het onafhankelijke en kritische Ge-Bu bevordert rationele farmacotherapie en het juiste gebruik van medische hulpmiddelen door het vergroten van de kennis erover.  Artsen en apothekers komen er niet altijd aan toe, door gebrek aan tijd of kennis, om zelf op allerlei vakgebieden de wetenschappelijke  publicaties uitgebreid bij te houden. Al onze  artikelen worden door een scala van onafhankelijke referenten gereviewd. De vertrouwde kwaliteit en transparantie houden we hoog. Het is in het belang van patiënten dat artsen en apothekers objectief geïnformeerd worden over de onderzoeken naar werkzaamheid en bijwerkingen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en zo zelf tot een oordeel kunnen komen.

Het Ge-Bu  slaat een nieuwe weg in van verdergaande digitalisering. Onze website en app worden daarom in 2018 vernieuwd. Nieuwe artikelen worden doorlopend op de website gepubliceerd en elke maand verschijnt een papieren en digitale Nieuwsbrief die een overzicht geeft van de artikelen van die maand.

Het blijft mogelijk een betaald abonnement  te nemen op een papieren editie. Ook al dekt de prijs van dit abonnement niet onze kosten, is dit een service, die het Ge-Bu  zijn vaste abonnees wil blijven aanbieden.  Omdat er nog een papieren editie blijft, is het mogelijk een pdf in de opmaak van zo’n papieren editie te downloaden en te printen. Een link daarvoor vindt de lezer in onze digitale Nieuwsbrief waarop de lezer zich kosteloos kan abonneren. Deze Nieuwsbrief leidt de lezer daarnaast naar alle digitaal gepubliceerde artikelen van de desbetreffende maand. Men meldt zich aan voor de Nieuwsbrief via www.Ge-Bu.nl.

Het Ge-Bu krijgt een andere vorm met meer gebruikersgemak. De digitale vernieuwing gaat het mogelijk maken nieuwe artikelen  op meer manieren te lezen.
Zo wil het Ge-Bu de lezer van dienst zijn om snel een artikel te kunnen lezen op de essentie. Handig voor de arts of apotheker die in de praktijk werkt en snel op de hoogte wil zijn van de laatste stand van zaken. De lezer die meer wil weten kan meer informatie vinden bij een artikel, zoals over de methodologische  kanten van de onderzoeken die zijn besproken. Het Ge-Bu bestaat 51 jaar en heeft een uitgebreid archief wat als naslagwerk toegankelijk blijft. De vindbaarheid daarvan wordt vergroot door een uitgebreidere zoekfunctie.

Ook wil het Ge-Bu de participatie van de doelgroep verhogen door hen uit te nodigen onderwerpen aan te dragen, of op andere wijze het Ge-Bu te helpen met hun expertise.

De organisatie zal in 2018 ook gaan veranderen. De hoofdredacteur zal de eindverantwoordelijkheid op zich nemen. De redactiecommissie zal een adviserend college worden ten behoeve van de redacteuren over de manuscripten en onderwerpen. De wetenschappelijke adviesraad zal gevraagd en ongevraagd adviseren over het Ge-BU-beleid in grote lijnen. De hoofdredacteur zal deels actief zijn als praktiserend arts. Taken van bureaumedewerker/corrector en redactieassistent worden omgezet in die van ‘chef de bureau’ en ‘editorial manager’.