Brieven

Ingezonden brieven naar aanleiding van gepubliceerde artikelen worden in eerste instantie persoonlijk beantwoord. Gezien het brede scala aan voor de publicatie geraadpleegde deskundigen, bevatten deze reacties meestal aspecten die reeds in de loop van het ontstaan- en herzieningsproces zijn gewogen en zonodig zijn verwerkt in de uiteindelijke tekst. Kleine verschillen in de interpretatie van onderzoeksresultaten kunnen echter altijd blijven bestaan. Uiteraard worden, indien nodig, fouten gecorrigeerd of wordt een aanvulling geplaatst. Soms vormen brieven een aanleiding voor een vervolgartikel.

In de loop van 2011 is, de in het januarinummer van 2011 aangekondigde mogelijkheid van het plaatsen van ingezonden brieven, geëffectueerd. Een belangrijke reden voor publicatie van een brief kan zijn de discussie die verdere ontwikkelingen in gang kan zetten. De brieven worden onder het artikel op de website geplaatst en worden zo nodig voorzien van een commentaar.