Brieven

Ingezonden brieven naar aanleiding van gepubliceerde artikelen worden in eerste instantie persoonlijk beantwoord. Brieven komen alleen voor publicatie in aanmerking als deze daadwerkelijk nieuwe relevante informatie bevatten ten opzichte van het oorspronkelijke artikel of een aanleiding zouden kunnen vormen voor een vervolgartikel. Gezien het brede scala aan voor de publicatie geraadpleegde deskundigen, bevatten ingezonden brieven vaak reacties over aspecten die reeds in de loop van het ontstaan- en herzieningsproces uitgebreid redactioneel zijn gewogen en op basis daarvan uiteindelijk wel of niet zijn verwerkt in de uiteindelijke tekst. Kleine verschillen in de interpretatie van onderzoeksresultaten kunnen echter altijd blijven bestaan. Uiteraard worden, indien nodig, fouten gerectificeerd. Als besloten wordt tot publicatie van een brief wordt deze  onder het artikel op de website geplaatst, zo nodig voorzien van een commentaar.