Persbericht oktober 2014

5 november 2014

Onafhankelijkheid Geneesmiddelenbulletin (weer) in het geding

Geachte dames en heren,

Het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin is thans in druk en op de website verschenen.
Het nummer begint met een redactioneel commentaar op de recente ontwikkelingen rondom de onafhankelijkheid van het Geneesmiddelenbulletin.
Eerst worden de resultaten van een enquête besproken die door het Geneesmiddelenbulletin bij zijn lezers heeft verricht. De resultaten tonen dat het bulletin goed wordt gewaardeerd en dat men van mening is dat het Geneesmiddelenbulletin onafhankelijk en kritisch mag oordelen over zaken die farmacotherapie betreffen en tevens dat de bestaande voorlichting onvoldoende is.
Daarna wordt aandacht besteed aan de resultaten van het evaluatieonderzoek en de brief van het ministerie van VWS hierover. In de brief komen aspecten aan de orde die verder gaan dan uit het evaluatieonderzoek kan worden geconcludeerd en ook verder gaan dan op het departement aan het Geneesmiddelenbulletin is toegezegd. Het betreft het opnieuw ter discussie stellen van de subsidie, het wijzigen van de doelstelling van het Geneesmiddelenbulletin en het tornen aan de onafhankelijke positie. Het Geneesmiddelenbulletin beschouwt de door het ministerie van VWS beoogde intensieve samenwerking met andere organisaties op het gebied van farmacotherapie als een zinvolle en positieve ontwikkeling. Het Geneesmiddelenbulletin is van mening dat het, door middel van het internet en het creëren van links naar websites van organisaties die zich bezighouden met farmacotherapie, een positieve bijdrage kan leveren en toevoegen aan de informatie die de Nederlandse registratieautoriteit CBG en het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb al geven aan de voorschrijvers, afleveraars en andere gebruikers van deze informatie. Of hetzelfde ook geldt voor het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is onduidelijk omdat niet duidelijk is hoe ver het geplande onderhoud van het FK inmiddels is gevorderd. Het inschakelen van het Geneesmiddelenbulletin bij de promotie van nieuwe geneesmiddelen via de beoogde samenwerking met MedicijnBalans (dat de implementatie van nieuwe geneesmiddelen tracht te stimuleren) van het IVM, lijkt toch een brug te ver en staat haaks op zijn doelstellingen en op de resultaten van de enquête die het bulletin onder zijn lezers heeft uitgevoerd.
Het is een bittere noodzaak dat ontwikkelingen op het gebied van de farmacotherapie objectief en onafhankelijk, maar vooral ook kritisch worden gevolgd. Het zelfregulerend vermogen van de industrie en de registratieautoriteiten is onvoldoende, zoals vele incidenten in de afgelopen jaren hebben laten zien. Het is helaas nog steeds zo dat ’doing science’en ’doing business’ slechts uiterst moeizaam met elkaar kunnen worden verenigd (Gebu 2012; 46: 137-138). Daarom is een kritisch, onafhankelijk en wetenschappelijk tijdschrift over rationele farmacotherapie een absolute noodzaak voor artsen, apothekers en patiënten. Leden van het bestuur, de wetenschappelijke adviesraad, de redactiecommissie en het redactiebureau van het Geneesmiddelenbulletin staan hiervoor garant, doordat zij persoonlijk elke vorm van belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie hebben uitgesloten. Zij zijn van mening dat onafhankelijkheid van wetenschappelijke informatie niet op een andere wijze kan worden gegarandeerd. Dezelfde eisen worden thans ook aan auteurs gesteld. Hiermee wordt de unieke positie van het bulletin gegarandeerd.
In het tweede artikel wordt nader ingegaan op de wijze waarop het Geneesmiddelenbulletin vorm heeft gegeven aan de omgang met belangenverstrengeling.

Voorts wordt in een hoofdartikel nader ingegaan op de behandeling van angststoornissen bij volwassenen. In het prikbordgedeelte is aandacht voor de standaard ’Delier’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is er aandacht voor websites waar zelfzorgproducten met sint-janskruid worden aanbevolen.

Met vriendelijke groet,

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur

Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat)
Mob 06538 06548