Persbericht mei 2014

28 mei 2014

Onafhankelijkheid (en bestaansrecht) Geneesmiddelenbulletin (weer) in het geding?

Geachte dames en heren,

In het julinummer 2009 van het Geneesmiddelenbulletin hebben wij bericht dat er bij de overheid, ook toen al niet voor de eerste keer, een beleidsvoornemen lag dat zou leiden tot een aanzienlijke beperking van de onafhankelijkheid en doelstellingen van het Geneesmiddelenbulletin. Dat voornemen is door de politiek tegengehouden. Vervolgens heeft het kabinet in 2011 het bestaansrecht  van het Geneesmiddelenbulletin bekrachtigd. Thans is het ministerie van VWS wederom begonnen de activiteiten van het bulletin te laten beoordelen hetgeen mogelijk de onafhankelijkheid van het Geneesmiddelenbulletin kan beïnvloeden. Hieraan zouden dit keer geen bezuinigingsmaatregelen ten grondslag liggen, zo deelde de directeur van de afdeling Geneesmiddelen en Medische Technologie mee aan het bestuur van de stichting Geneesmiddelenbulletin. De belangrijkste reden was het voorkomen van eventuele dubbele werkzaamheden van door de overheid gefinancierde organisaties die zich in Nederland met farmacotherapie bezighouden. Deze op zich plausibele gedachte is echter niet nieuw. In 2009 deed het ministerie om dezelfde reden een vergelijkbare poging het Geneesmiddelenbulletin een andere functie te geven. Een ambtenaar van het ministerie van VWS poogde middels het rapport ’Optimale informatievoorziening over farmacotherapie’ het bestaansrecht van het bulletin te bestrijden. Deze poging faalde onder meer doordat de leden van de Tweede Kamer de unieke en onafhankelijke positie van het Geneesmiddelenbulletin erkenden en ondersteunden. In 2011 hebben uiteindelijk het kabinet, de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer, hun steun uitgesproken aan de onafhankelijke positie van het Geneesmiddelenbulletin en de doelstelling van het bulletin omarmd.

Nieuw onderzoek en vraagstellingen. Thans voert een onderzoeksbureau, Significant uit Barneveld, opnieuw een dergelijk onderzoek uit. Het doel hiervan is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de opbrengsten op het gebied van objectieve informatie over farmacotherapie (inclusief nieuwe geneesmiddelen) aan zorgprofessionals, de media en het publiek. Het onderzoeksbureau heeft aangegeven zelf geen inhoudelijke deskundigheid te hebben in het beoordelen van informatie over farmacotherapie. Naast het afnemen van interviews en enquêtes, zal een begeleidingscommissie worden ingesteld waarin niet alleen inhoudelijke deskundigen, maar ook Nefarma zullen worden opgenomen. Het is de bedoeling dat het onderzoek voor eind volgende maand (juni 2014) zal worden afgerond.
Overigens is het onderzoek van Significant over het Geneesmiddelenbulletin aan het einde van de vorige eeuw al verricht en heeft geresulteerd in een academisch proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Oordeel over het bulletin in 2009 en 2014. In Gebu 2009; 43: 67-68 stond: ’Het Geneesmiddelenbulletin zal zichzelf onmiddellijk opheffen als er geen behoefte meer is aan de informatievoorziening die nu wordt verstrekt en de ideale wereld is bereikt.’ Vastgesteld kan worden (zie de tabellen op de website) dat de meningen over het belang van het Geneesmiddelenbulletin in de afgelopen jaren niet zijn gewijzigd. Met andere woorden, de ideale wereld is ook in 2014 nog niet bereikt.

Onafhankelijk en kritisch. Het is een bittere noodzaak dat ontwikkelingen op het gebied van de farmacotherapie objectief en onafhankelijk, maar vooral ook kritisch worden gevolgd. Het zelfregulerend vermogen van de industrie en de registratieautoriteiten is onvoldoende, zoals vele incidenten in de afgelopen jaren hebben laten zien. Het is helaas nog steeds zo dat ’doing science’ en ’doing business’ slechts uiterst moeizaam met elkaar kunnen worden verenigd (Gebu 2012; 46: 137-138). Daarom is een kritisch, onafhankelijk en wetenschappelijk tijdschrift over rationele farmacotherapie een absolute noodzaak voor artsen, apothekers en patiënten. Leden van het bestuur, de wetenschappelijke adviesraad, de redactiecommissie en het redactiebureau van het Geneesmiddelenbulletin staan hiervoor garant, doordat zij persoonlijk elke vorm van belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie hebben uitgesloten. Zij zijn van mening dat onafhankelijkheid van wetenschappelijke informatie niet op een andere wijze kan worden gegarandeerd. Dezelfde eisen worden thans ook aan auteurs gesteld. Hiermee wordt de unieke positie van het bulletin gegarandeerd.

Enquête. Om (opnieuw) uw oordeel over de werkwijze van het huidige Geneesmiddelenbulletin te kunnen toetsen, willen wij u vragen de enquête in te vullen bij voorkeur via de website. Via het bulletin en de website zullen wij u op de hoogte houden van de resultaten en ontwikkelingen. (Naar de enquête)

 

Met vriendelijke groet,

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur

Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat)
Mob 06538 06548