Persbericht juli 2016

31 juli 2016

Utrecht 14 juli 2016,

Geachte dames en heren,

Het julinummer van het Geneesmiddelenbulletin zal 4 augustus in druk en op de website verschijnen.

In het hoofdartikel Doping, een stand van zaken wordt een overzicht gegeven over doping. In een jaar waarin de zomer wordt beheerst door sportevenementen, zoals de Tour de France en de Olympische Spelen, is de kans groot dat op de sportpagina’s van de diverse dagbladen ook veel aandacht zal worden besteed aan doping en dopinggevallen.
De dopinglijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) van januari 2016 is omvangrijk, met als hoofdgroepen de androgene anabole steroïden, verschillende peptide hormonen, zoals erytropoëtine en groeihormoon, β2-sympathicomimetica, hormoon- en metabole modulatoren, diuretica, stimulantia, opioïden, cannabinoïden, glucocorticoïden, alcohol en β-sympathicolytica. Er is echter weinig goed wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed op de sportprestaties van de opgenomen middelen. Bij de best onderzochte middelen, de androgene anabole steroïden, erytropoëtine en de orale β2-sympathicomimetica bestaan in de praktijk aanwijzingen dat zij de sportprestaties kunnen verbeteren, maar wetenschappelijk gezien blijft het bewijs gering. Overtreding van de dopingregels kan voor wedstrijdsporters en hun begeleiders verregaande gevolgen hebben, zoals langdurige schorsingen en imagoschade, met de bijbehorende financiële gevolgen. Daarnaast dient elke sporter zich af te vragen of de (onbekende) risico’s en mogelijke gezondheidsschade opwegen tegen een onbewezen prestatiebevorderend effect. Voor de sporter zou echter de ’spirit of sport’ het meest belangrijk moeten zijn. Of het nu wel of niet werkt, sport zou moeten worden gekenmerkt door prestaties die zonder het gebruik van doping en met eerlijke concurrentie worden bereikt.

De New Yorkse hoogleraar Sociale epidemiologie Nicholas Freudenberg heeft voor de jubileumuitgave van het Geneesmiddelenbulletin een artikel geschreven ’Big Tobacco: rolmodel of paria voor de farmaceutische industrie?’ waarin hij de strategieën en activiteiten van de tabaksindustrie vergelijkt met die van de farmaceutische industrie. Dat artikel wordt nu in het julinummer gepubliceerd. Op het symposium van het Geneesmiddelenbulletin heeft hij de invloed van het bedrijfsleven op de gezondheid besproken. Naar aanleiding van zijn boek ’Lethal but legal’ laat hij de overeenkomsten tussen zes grote bedrijfstakken (voedingsmiddelenindustrie, tabaksindustrie, farmaceutische industrie, alcoholindustrie, auto-industrie en de wapenindustrie) zien. Deze bedrijven hebben een veel grotere invloed op de gezondheid van de mens dan de beslissingen van wetenschappers en beleidsmakers. Terwijl de collectieve invloed van deze bedrijven is gegroeid, hebben overheden steeds vaker een stap terug gedaan en beslissingen genomen waarvan de grote bedrijven profiteerden ten koste van de volksgezondheid. Het streven van bedrijven naar winstmaximalisatie wordt in verband gebracht met de toenemende lasten van chronische ziekten en aandoeningen en de groeiende kosten voor de gezondheidszorg.

Met vriendelijke groet,

dr-frits-we-love-drugs
dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur
Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat) Mob 06538 06548