Perbericht juni 2014

1 juli 2014

Geachte dames en heren,

 

Deze week verschijnt het juninummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website.

In het redactionele commentaar wordt ingegaan op het lopende evaluatieonderzoek naar onder meer het Geneesmiddelenbulletin. De enquête die het bulletin uitvoert onder zijn lezers heeft een goede respons gekregen. Inmiddels hebben bijna 1.600 lezers van het bulletin hun mening gegeven, via de website of middels de papieren versie. De resultaten komen overeen met eerdere enquêtes die het Geneesmiddelenbulletin heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren. Ruim 97% van de respondenten vindt dat de doelstelling van het bulletin, namelijk het bevorderen van rationele farmacotherapie, het beste is gediend met de huidige werkwijze.
Op verzoek van het ministerie van VWS zijn de resultaten van de enquête ter beschikking gesteld aan het bureau Significant, zodat deze kunnen worden meegenomen in het evaluatierapport.

Het hoofdartikel gaat over sedatie bij kortdurende ingrepen. Om ongemak en angst te verminderen en een kortdurende ingreep probleemloos en veilig te laten verlopen, wordt sedatie met benzodiazepinen of systemische anesthetica toegepast, eventueel aangevuld met opioïde analgetica tegen de pijn. Kortdurende sedatie en analgesie kunnen nodig zijn bij ingrepen, zoals een endoscopie of een bronchoscopie. De werkzaamheid en bijwerkingen van kortdurende sedatie en analgesie worden in dit artikel uiteengezet.
De risico’s van sedatie hangen samen met het sedatieniveau, de aard van de ingreep en de gezondheidstoestand van de patiënt. De voornaamste complicaties zijn cardiopulmonaal van aard, zoals hypoxie en hypotensie. Er is een beperkt aantal gerandomiseerde onderzoeken naar sedatie bij kortdurende ingrepen gepubliceerd. Het merendeel is uitgevoerd in het kader van endoscopieën van het maag-darmkanaal en dan met name met het anestheticum propofol of met de benzodiazepine midazolam. Een aanzienlijk deel van de onderzoeken is niet-geblindeerd uitgevoerd, hetgeen de betrouwbaarheid van de resultaten ondermijnt.

In de rubriek Nieuwe geneesmiddelen wordt aandacht besteed aan de opioïde pijnstiller tapentadol (Palexia®). Het middel is geregistreerd voor de behandeling van ernstige chronische pijn. Tapentadol is alleen rechtstreeks vergeleken met placebo en geconcludeerd wordt dat het middel beter werkt dan placebo. Veel patiënten ervaren bijwerkingen en veel patiënten staken de behandeling. Aangezien direct vergelijkende onderzoeken met andere analgetica ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er vooralsnog geen plaats is voor dit middel bij de behandeling van ernstige chronische pijn.

In de rubriek Nieuwe onderzoeken wordt aandacht besteed aan de behandeling van een specifieke vorm van hartfalen, namelijk diastolisch hartfalen, met het kaliumsparende diureticum spironolacton. Deze vorm van hartfalen is moeilijk te behandelen. De resultaten van dit onderzoek tonen geen positief effect van spironolacton, maar mogelijk is er een gering positief effect in een groep patiënten met bepaalde laboratoriumkenmerken (verhoogde eiwitwaarden).

In de rubriek Richtlijnen Farmacotherapie wordt de NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden besproken. Ten aanzien van de behandeling zijn vooral loopadviezen van belang, voor geneesmiddelen is geen plaats omdat geen werkzaamheid is aangetoond.

Ten slotte is er in de rubriek Website van de maand aandacht voor de website www.schiffmegared.nl. Ondanks suggesties van het tegendeel, zijn er geen bewijzen voor werkzaamheid van omega-3-vetzuren bij de preventie van cardiovasculaire aandoeningen op harde eindpunten, dus ook niet als zelfzorgmiddel.

Met vriendelijke groet,

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur

Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat)
Mob 06538 06548