Jaargang 2009 (43)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Rasagiline bij de behandeling van de ziekte van Parkinson

Achtergrond. Rasagiline (Azilect®) is een selectieve mono-amine-oxidase-B (MAO-B)-remmer die in Nederland is geregistreerd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson als monotherapie of als aanvullende therapie bij een behandeling met levodo ...

Lees artikel


Rapportage van gerandomiseerd klinisch onderzoek

Het gerandomiseerde en bij voorkeur dubbelblinde onderzoek geldt internationaal wat betreft de werkzaamheid als de gouden standaard van het klinische geneesmiddelenonderzoek (Gebu 1999; 33: 71-77). De verslaglegging van dergelijk onderzoek liet e ...

Lees artikel


Naar een verbeterde orale antistollingsbehandeling

Achtergrond. Bij het instellen en controleren van patiënten op orale antistollingsbehandeling bestaat er nog steeds een risico op trombose bij een te zwak antistollingseffect en bloedingen bij een te sterk effect. De auteur van het proefschrift d ...

Lees artikel


Effecten van een polypil op risicofactoren bij personen van middelbare leeftijd zonder hart- en vaatziekte

Achtergrond. Een uniforme combinatiepil, de zogenoemde polypil voor de gehele bevolking van 55 jaar en ouder, zou een strategie kunnen zijn om de voorziene mondiale explosie van hart- en vaatziekten het hoofd te bieden. Volgens berekeningen met d ...

Lees artikel


Behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia vatbaar voor beïnvloeding door de farmaceutische industrie

De invloed van de farmaceutische industrie op behandelrichtlijnen is al jaren onderwerp van discussie. Door het gebruik van behandelrichtlijnen door een grote groep beroepsbeoefenaren heeft beïnvloeding van de totstandkoming van dergelijke richtl ...

Lees artikel


Dabigatran versus warfarine bij patiënten met atriumfibrilleren

Achtergrond. Het risico op trombo-embolie is verhoogd bij patiënten met atriumfibrilleren. Ter preventie van trombo-embolische complicaties wordt in de NHG-Standaard ‘Atriumfibrilleren’ een behandeling met acetylsalicylzuur of een cumarine geadvi ...

Lees artikel


Acetylsalicylzuur bij de primaire en secundaire preventie van vasculaire aandoeningen: een meta-analyse

Achtergrond. Van laaggedoseerd acetylsalicylzuur (75-325 mg/dag) is aangetoond dat het effectief is bij de secundaire preventie van arterieel vaatlijden (Gebu 2002; 36: 133-140). De vraag naar het effect van laaggedoseerd acetylsalicylzuur bij de ...

Lees artikel


Metoclopramide en bewegingsstoornissen

Ons Australische zusterblad Australian Adverse Drug Reactions Bulletin doet in haar oktobernummer melding van bewegingsstoornissen tijdens gebruik van metoclopramide (merkloos, Primperan®).1De selectieve dopamine D2-receptorantagonist metoclopram ...

Lees artikel


Antipsychotica en hyperglykemie bij ouderen met diabetes

Achtergrond. In het afgelopen decennium is het gebruik van antipsychotica voor uiteenlopende indicaties, zoals gedragsstoornissen bij dementie, toegenomen. Er is gewaarschuwd dat het gebruik van deze middelen door ouderen gepaard kan gaan met ern ...

Lees artikel


Oseltamivir: cardiale en visuele afwijkingen

Bij het gebruik van oseltamivir (Tamiflu®) komen vaak bijwerkingen voor, maar deze zijn in het algemeen niet ernstig van aard. Het vaakst komen misselijkheid, braken en buikpijn voor. Bij langer durend gebruik komen pijn, rinorroe en infecties va ...

Lees artikel


Orlistat en leverfunctiestoornissen

Orlistat (Xenical® capsule 120 mg, Alli® capsule 60 mg) is een middel voor de behandeling van overgewicht. Orlistat 120 mg dient te worden gebruikt in combinatie met een matig hypocalorisch dieet bij de behandeling van obesitas met een ‘body mass ...

Lees artikel