Terugblik Nieuwe geneesmiddelen 2002 en 2003 en nieuwe pilwaarderingen


onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie

 


In de prikbordrubriek ’Nieuwe geneesmiddelen’ worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Bij de introductie van een geneesmiddel is nog relatief weinig bekend over de werkzaamheid en bijwerkingen en is een plaatsbepaling slechts voorlopig. In september 2000 werd, in navolging van enkele zusterbladen van de ’International Society of Drug Bulletins’ (ISDB), de ’pilwaardering’ voor nieuwe geneesmiddelen geïntroduceerd (Gebu 2000; 34: 111). Deze is in 2010 gewijzigd van vijf (++ tot --) naar vier (+ tot -, en een rode kaart) waarderingen (Gebu 2010; 44: 61-64) (zie kader, hieronder). De pilwaardering komt tot stand door de balans van werkzaamheid en bijwerkingen van het nieuwe geneesmiddel op te maken, zo mogelijk in vergelijking met de standaardtherapie. In dit artikel blikken we terug op geneesmiddelen waaraan in 2002 en 2003 een pilwaardering is toegekend en van deze middelen wordt de balans van werkzaamheid en bijwerkingen opnieuw opgemaakt.

Pilwaarderingen in het Geneesmiddelenbulletin.
++: een uitzonderlijk goede uitbreiding van het farmacotherapeutisch arsenaal.*
+: een nuttig geneesmiddel waarvan wordt verwacht dat het de bestaande farmacotherapeutische mogelijkheden uitbreidt.
+/-: een geneesmiddel met twijfelachtig nut, of een middel waarvan de waarde nog niet goed kan worden beoordeeld.
-: een geneesmiddel zonder toegevoegde waarde.
--: een geneesmiddel met extra risico’s dat niets toevoegt aan de behandelmogelijkheden.**

* Deze pilwaardering is vanaf Gebu 2010; 44: 61-64 komen te vervallen.
** De waardering -- is in Gebu 2010; 44: 61-64 gewijzigd in een ’rode kaart’.

 


In 2002 werden 11 nieuwe geneesmiddelen besproken. Van deze middelen is de handelsvergunning van sibutramine geschorst vanwege een verhoogd cardiovasculair risico (Gebu 2010; 44: 34-35). De overige tien middelen worden hieronder besproken.
Almotriptan en eletriptan. Almotriptan was in 2002 het vijfde triptan dat in Nederland in de handel werd gebracht om een migraineaanval te couperen (Gebu 2002; 36: 9-10). Destijds werd geconcludeerd dat deze me too geen wezenlijk voordeel bood wat betreft de werkzaamheid en bijwerkingen in vergelijking met het eerste triptan sumatriptan (pilwaardering: -). De resultaten van een meta-analyse uit 2007 (8 ond., 4.995 pat., waarvan 2 in vergelijking met sumatriptan) bevestigen dat almotriptan (12,5 en 25 mg) even werkzaam is als sumatriptan 100 mg op de eindpunten (hoofd)pijnvrij na één en twee uur.1 Van het zesde triptan eletriptan werd in Gebu 2002; 46: 22-23 eveneens vastgesteld dat het geen meerwaarde had ten opzichte van sumatriptan (pilwaardering: -). De thans gepubliceerde gerandomiseerde onderzoeken waarin eletriptan is vergeleken met andere triptanen2-6 die alle door de fabrikant zijn gefinancierd en die in diverse ingezonden brieven zijn bekritiseerd,7-12 veranderen deze eerste pilwaardering niet. Bovendien zijn almotriptan en eletriptan, waarvan de patenten nog niet zijn verlopen, duurder dan het generiek verkrijgbare sumatriptan.
Darbepoëtine alfa. Darbepoëtine alfa is een erytropoëtische groeifactor die aanvankelijk werd geregistreerd voor de behandeling van anemie ten gevolge van chronische nierinsufficiëntie.13 Vanwege de geringe ervaring, werd darbepoëtine alfa gezien als een middel waarvan de waarde nog niet goed kon worden beoordeeld (pilwaardering: +/-) (Gebu 2002: 36: 32-33). Zeven jaar later werd vastgesteld dat het beschikbare onderzoek naar de werkzaamheid van darbepoëtine alfa van lage kwaliteit was en dat niet overtuigend was aangetoond dat behandeling een effect had op de overlevingsduur, cardiovasculaire incidenten, het aantal ziekenhuisopnamen of de kwaliteit van leven (Gebu 2009; 43: 25-30). Voorts werd in Gebu 2009; 43: 25-30 geconcludeerd dat behandeling van patiënten met anemie en kanker met darbepoëtine alfa, waarvoor het inmiddels ook was geregistreerd, de transfusiebehoefte verminderde, maar kon samengaan met een verhoogd risico op tumorprogressie en mortaliteit. Onderzoekers publiceerden in 2012 een meta-analyse en literatuuroverzicht in de Cochrane-bibliotheek waarin de verminderde transfusiebehoefte en het verhoogde mortaliteitsrisico werden bevestigd (relatief risico RR 1,17 [95%BI=1,06-1,29], 70 ond., 15.935 pat.).14 Daaraan voegden zij een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties (RR 1,52 [1,34-1,74], 57 ond., 15.498 pat.) toe.14 In dat licht bezien is darbepoëtine alfa een geneesmiddel met extra risico’s: rode kaart.
Glatirameer. In Gebu 2002; 36: 79-80 werd glatirameer beoordeeld met een positieve pilwaardering (+), omdat het bij patiënten met ’relapsing-remitting multiple sclerose’, een in exacerbaties verlopende vorm van multiple sclerose (MS), het aantal exacerbaties significant verminderde gedurende een periode van negen maanden. Zes jaar later werd aangegeven dat het middel geen gunstig effect heeft op de ziekteprogressie en dat het zelfs geen substantiële afname van het aantal exacerbaties gaf (Gebu 2008; 42: 51-58). De resultaten van een meta-analyse die in 2010 in de Cochrane-bibliotheek verscheen, bevestigden deze conclusie grotendeels.15 Er werd geen effect op de ziekteprogressie gevonden. Het percentage patiënten zonder exacerbatie na één jaar was significant hoger in de groep die glatirameer kreeg vergeleken met placebo (RR 1,28 [1,02-1,62]), maar er was geen verschil meer na twee of drie jaar (3 ond., 226 pat.).15 Ofschoon glatirameer oorspronkelijk was geregistreerd voor de vermindering van de frequentie van exacerbaties bij patiënten met relapsing-remitting multiple sclerose, moet thans worden geconcludeerd dat het middel na twee en drie jaar gebruik niet werkzamer is dan placebo. Het is daarom een middel zonder toegevoegde waarde: -.
Imatinib. In 2002 was imatinib de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe klasse geneesmiddelen, de tyrosinekinaseremmers. Het middel werd aanvankelijk geregistreerd voor de behandeling van Philadelphiachromosoom-positieve chronische myeloïde leukemie, een weesindicatie, na falen van een behandeling met interferon alfa. Vanwege het ontbreken van gegevens over de overleving kreeg het middel in 2002 een negatieve pilwaardering (-) (Gebu 2002; 36: 80-82). Na een reactie van de fabrikant Novartis werd de waardering aangepast naar +/-, omdat zij meende dat het een veelbelovend middel was. De fabrikant baseerde zich daarbij op surrogaatparameters, namelijk een cytogenetische en vrijwel volledige hematologische respons (Gebu 2002; 36: 108). Het indicatiegebied is in de afgelopen jaren uitgebreid met diverse weesindicaties. In onze zusterbladen werd het middel om die reden een ’orphan blockbuster’ genoemd en werd aangeven dat het predicaat weesgeneesmiddel vanwege alle weesindicaties tezamen niet meer te rechtvaardigen is.16 17
Inmiddels is een aanzienlijk aantal gerandomiseerde onderzoeken gepubliceerd naar de werkzaamheid van imatinib in verschillende doseringen, in vergelijking met andere geneesmiddelen, in combinatiebehandelingen en bij verschillende indicaties. Een voordeel wat betreft de overleving is in gerandomiseerd onderzoek niet primair aangetoond ten opzichte van andere middelen, wel wat betreft andere uitkomstmaten (bv. ziekteprogressie, hematologische respons).18 Voorts is imatinib in verband gebracht met bijwerkingen, zoals een miltruptuur, en een verhoogd risico op hartfalen en kanker.19-21 Imatinib wordt daarom beoordeeld met een negatieve pilwaardering: -. In Nederlandse richtlijnen is imatinib op grond van de uitkomsten op genoemde (surrogaat)maten bij sommige indicaties de eerstekeuzebehandeling (www.oncoline.nl).
Levocetirizine. In 2002 kwam levocetirizine, de linksdraaiende enantiomeer (moleculair spiegelbeeld) van cetirizine, op de markt (pilwaardering: -) (Gebu 2002; 36: 70-71). Er waren destijds al acht antihistaminica beschikbaar in Nederland. Het middel is een me too (Gebu 2012; 46: 148-150). Slechts een beperkt aantal onderzoeken bij kleine groepen gezonde vrijwilligers was uitgevoerd toen het middel op de markt werd toegelaten. Er zijn geen aanwijzingen voor ernstige bijwerkingen bijgekomen. Tien jaar later blijft dit oordeel ongewijzigd aangezien er geen nieuwe onderzoeksgegevens zijn gepubliceerd die een meerwaarde aantonen: -.
Pilocarpine. Pilocarpine kwam in 2002 als tablet op de markt voor de behandeling van hypofunctie van de speekselklier bij ernstige xerostomie na bestraling van hoofd- en halstumoren en bij klachten van een droge mond en droge ogen bij het syndroom van Sjögren (Gebu 2002; 36: 10-11). Het middel werd gezien als nuttige uitbreiding van de farmacotherapeutische behandelmogelijkheden (pilwaardering: +). Op dit moment is het, naast enkele kunsttranen en speekselsubstituten, één van de weinige geregistreerde medicamenteuze behandelopties voor het syndroom van Sjögren. Tot op heden zijn slechts in drie kleine en kortdurende (max. 12 wk.) gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken aanwijzingen gevonden dat het verlichting van de klachten geeft. Rekening dient te worden gehouden met bijwerkingen, zoals transpireren en een toegenomen mictiefrequentie (Gebu 2012; 46: 97-101). Vanwege de beperkte gegevens over de werkzaamheid, het risico op bijwerkingen en het ontbreken van langetermijngegevens wordt pilocarpine als middel met twijfelachtig nut gezien: +/-.
Pioglitazon. In Gebu 2002; 36: 46-47  werd aangegeven dat pioglitazon een behandeloptie is voor patiënten met diabetes mellitus na monotherapie met metformine of een sulfonylureumderivaat (pilwaardering: +/-). Het is het enige thiazolidinedionderivaat dat op dit moment nog op de markt is. Van de thiazolidinedionderivaten werd aanvankelijk door de fabrikant geclaimd dat ze de cardiovasculaire complicaties van diabetes mellitus zouden verminderen. Vanwege een verhoogd cardiovasculair risico is rosiglitazon inmiddels van de markt gehaald (Gebu 2010; 44: 132). Eerder gebeurde dat met troglitazon, een middel dat niet in Nederland in de handel is geweest, vanwege hepatotoxische effecten (Gebu 2000; 34: 112-113). In Gebu 2007; 41: 105-112 werd al aangegeven pioglitazon niet voor te schrijven aan nieuwe patiënten met diabetes mellitus type 2 vanwege het ontbreken van bewijs van werkzaamheid op harde cardiovasculaire eindpunten en vanwege het risico op bijwerkingen, zoals botfracturen en hartfalen. Later werd een verhoogd risico op blaascarcinoom bekend (Gebu 2012; 46: 33).22 Vanwege de negatieve balans van werkzaamheid en bijwerkingen werd onder meer in Gebu 2011; 45: 10 geadviseerd dit middel in het geheel niet meer voor te schrijven. In Frankrijk is de handelsvergunning inmiddels geschorst (Gebu 2011; 45: 95-96), maar in Nederland en de rest van Europa is vooralsnog alleen de productinformatie ten aanzien van de veiligheid aangescherpt.23 Het Geneesmiddelenbulletin beschouwt pioglitazon nu als een middel met extra risico’s dat niets toevoegt aan de behandelmogelijkheden: rode kaart.
Tiotropium. Gebaseerd op een beperkt aantal onderzoeken werd in Gebu 2002; 36: 102-103 geconcludeerd dat het langwerkende parasympathicolyticum (ofwel anticholinergicum) tiotropium mogelijk een aanwinst is bij de behandeling van patiënten met COPD (pilwaardering: +/-). Sindsdien zijn in de wetenschappelijke literatuur veel onderzoeken gepubliceerd naar de werkzaamheid en bijwerkingen.
In Gebu 2008; 42: 111-119 werd op basis van een meta-analyse van negen gerandomiseerde onderzoeken (8.002 pat.) vastgesteld dat tiotropium de symptomen en het inspanningsvermogen verbetert, en het exacerbatierisico vermindert, terwijl het geforceerde expiratoire volume in één seconde (FEV1) niet klinisch relevant toenam en er geen effect op de sterfte was.24 In 2012 verscheen in de Cochrane-bibliotheek een meta-analyse van 22 gerandomiseerde onderzoeken (19 met poederinhalator, 3 met vernevelaar) met in totaal 23.309 patiënten met COPD waarin tiotropium in vergelijking met placebo minder exacerbaties gaf (38,2 vs. 44,2%, Number Needed to Treat (NNT) 16).25 In datzelfde jaar verscheen eveneens een meta-analyse in de Cochrane-bibliotheek waarin tiotropium werd vergeleken met langwerkende β2-agonisten.26 Primair werden exacerbaties, de totale sterfte en de kwaliteit van leven onderzocht. Er werden zeven onderzoeken met een relatief korte looptijd (3-12 mnd., ruim 12.000 pat.) ingesloten. Vergeleken met langwerkende β2-agonisten kwamen er significant minder exacerbaties voor bij patiënten die tiotropium gebruikten (odds ratio OR 0,86 [0,79-0,93], NNT 29), maar er werd geen verschil in de totale mortaliteit gevonden.26 Ook op secundaire uitkomstmaten, zoals symptomen of de FEV1, werden geen verschillen gevonden.26 De auteurs van een meta-analyse (3 ond., 1.021 pat.) die in 2011 in de Cochrane-bibliotheek verscheen, concluderen dat er vooralsnog geen duidelijkheid bestaat over de werkzaamheid van een combinatie van tiotropium met inhalatiecorticosteroïden of langwerkende β2-agonisten bij patiënten met COPD.27
Zowel in onze zusterbladen28 29 als in het jaaroverzicht van 2011 (Gebu 2012; 46: 1-8) werd gewezen op de cardiovasculaire bijwerkingen van inhalatie-anticholinergica. De uitkomsten van een aantal meta-analysen zijn tegenstrijdig ten aanzien van de cardiovasculaire en totale sterfte. De resultaten van een meta-analyse uit 2008 (17 ond., 14.783 pat.), uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers, toonden een toegenomen cardiovasculair risico (1,8 vs. 1,2%), maar geen toegenomen risico op sterfte ongeacht de oorzaak.30 Het resultaat van een industriegesponsorde meta-analyse (30 ond., 19.545 pat.) toonde het tegenovergestelde.31 Een jaar later verscheen een meta-analyse (5 ond., 6.522 pat.) waarin de mortaliteit was verhoogd bij gebruik van tiotropium per vernevelaar in vergelijking met placebo (2,4 vs. 1,7%, RR 1,52 [1,06-2,16]).32 In de eerder beschreven meta-analyse uit de Cochrane-bibliotheek werd eveneens alleen een verhoogd mortaliteitsrisico gevonden bij het gebruik van tiotropium per vernevelaar in vergelijking met placebo (2,5 vs. 1,7%).25
Tiotropium geeft een significant grotere reductie van exacerbaties in vergelijking met langwerkende β2-agonisten, maar de behandelingen verschillen niet wat betreft het effect op de mortaliteit. Dit voordeel moet worden afgewogen tegen een mogelijk verhoogd cardiovasculair risico, met name bij toediening van tiotropium met een vernevelaar: +/-.

</left><div style="font-size:10px">* Thans niet meer onder deze naam in de handel. ** Geen pilwaardering toegekend.</div>

* Thans niet meer onder deze naam in de handel. ** Geen pilwaardering toegekend.

Travoprost. Het tweede prostaglandine-analoog travoprost werd in Gebu 2002; 36: 60-61 beschouwd als een geneesmiddel zonder toegevoegde waarde (pilwaardering: -). Aangegeven werd dat β-blokkers de eerstekeuzemiddelen waren bij de behandeling van openkamerhoekglaucoom en dat als een prostaglandine-analoog wordt gekozen het eerder beschikbaar gekomen latanoprost op basis van ervaring de voorkeur verdient. Bijwerkingen van de prostaglandine-analogen zijn oculaire hyperemie en veranderingen van de wimpers (2002; 36: 60-61). In ons Duitse zusterblad Arznei-Telegramm werden daaraan systemische bijwerkingen toegevoegd, namelijk transpireren, hypersensibiliteit van de huid, huiduitslag, een versnelde stoelgang, en een sterke droombeleving.33 De resultaten van een meta-analyse uit 2005 (27 ond., >6.800 pat.) tonen dat travoprost (verlaging intra-oculaire druk na 1 mnd. 31%), bimatoprost, latanoprost en timolol (drukverlaging resp. 33, 31 en 27%) een vergelijkbare werkzaamheid hebben.34 De pilwaardering uit 2002 blijft derhalve ongewijzigd: -.

 


Auteurs

  • drs K.R. van Deventer