Temozolomide (Temodal®), uitbreiding indicatie

Temozolomide, is een alkylerend werkend oncolyticum, dat in Europa al was geregistreerd voor de behandeling van patiënten met recidief glioblastoma multiforme of anaplastisch astrocytoom. Onlangs is de indicatie van temozolomide uitgebreid met eerstelijns behandeling van patiënten met glioblastoma multiforme, waarbij temozolomide (75 mg/m2 gedurende 42 dagen toegediend) gelijktijdig met lokale radiotherapie (60 Gy in 30 fracties) wordt toegepast.1 Vier weken na deze behandeling wordt temozolomide als monotherapie in maximaal 6 cycli in een hogere dosering van 150 mg/m2 per dag gedurende 5 dagen per 28 dagen toegediend.
De indicatie uitbreiding is gebaseerd op de resultaten van vergelijkend fase III-onderzoek, waarbij 573 patiënten werden gerandomiseerd naar een behandeling met de combinatie temozolomide en radiotherapie (n=287) of alleen radiotherapie (n=286). In de temozolomidegroep werd Pneumocystis carinii pneumoniae (PCP) profylaxe gegeven. 
De totale overleving was significant beter voor patiënten die werden behandeld met temozolomide in combinatie met radiotherapie. De geschatte twee jaarsoverleving was beter (26 vs. 10%) voor de groep patiënten die temozolomide en radiotherapie kregen dan de groep die alleen radiotherapie kreeg. De kwaliteit van leven (een van de secundaire eindpunten), gemeten met twee vragenlijsten (European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30 (EORTCQLQ-C30) en de EORTC Brain Cancer Module (EORTC-BN 20), werd door toevoeging van temozolomide aan lokale radiotherapie nauwelijks of niet beïnvloed. Tegenover het voordeel in overleving van de groep met combinatietherapie, staat een hogere incidentie van bijwerkingen (>1/100 - <1>

<hr />

 


1. www.emea.eu.int/humandocs/Humans/EPAR/Temodal/Temodal.htm 

 

Auteurs

  • dr H.A.I.M. van Leusden (CBG)