Rotigotine

Neupro® (UCB)
Pleister voor transdermaal gebruik 2, 4, 6 en 8 mg/24 uur,
monotherapie beginstadium ziekte van Parkinson, combinatietherapie met levodopa

Rotigotine is geregistreerd als ‘monotherapie (d.w.z. zonder levodopa) voor de behandeling van de tekenen en symptomen van de idiopathische vorm van de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium of in combinatie met levodopa, dat wil zeggen gedurende het verloop van de ziekte tot en met de late fasen als het effect van levodopa afneemt of inconsistent wordt en schommelingen van het therapeutische effect optreden (aan het einde van een dosisinterval of ’on-off’-schommelingen)’.1

Werkingsmechanisme. Bij de ziekte van Parkinson is er sprake van een geleidelijk verlies van dopaminerge neuronen in de substantia nigra, waaronder het striatum. Hierdoor ontstaat een tekort aan dopamine in het striatum. Rotigotine, een dopamine-agonist, activeert de dopamine D2-receptoren in het corpus striatum.2

Klinisch onderzoek. Indicatie monotherapie. Van rotigotine was ten tijde van de registratie één gerandomiseerd dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek gepubliceerd, maar dat betrof een dosisresponsonderzoek.3 Daarin hebben alleen de sterkten 6 en 8 mg/24 uur een significant effect ten opzichte van placebo. Het registratiedossier van de European Medicines Agency (EMA) bevat naast de gegevens van het gepubliceerde onderzoek gegevens van twee gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken die niet zijn gepubliceerd.1 Uit die onderzoeken zou blijken dat rotigotine symptoomreducties geeft zoals die van een dopamine-agonist mogen worden verwacht.2 In één van die onderzoeken bleek rotigotine echter minder werkzaam dan ropinirol, zowel statistisch significant als klinisch relevant.1 2
Indicatie combinatietherapie. In twee gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken bij respectievelijk 3424 en 5015 patiënten die al levodopa gebruikten, is het effect van toevoeging van rotigotine aan een bestaande behandeling met levodopa vergeleken met placebo4 en pramipexol5. De resultaten toonden dat rotigotine in vergelijking met placebo de symptomen significant verbeterde,4 maar dat er geen verschil was in vergelijking met pramipexol5.
Het wisselen van de plaats waar de pleister wordt aangebracht, kan leiden tot dagelijks variërende serumconcentraties. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit een relevante invloed heeft op de klinische onderzoeksresultaten.1

Bijwerkingen. Bijwerkingen die zeer vaak (>10%) voorkomen zijn misselijkheid, duizeligheid, somnolentie en reacties op de toedieningsplaats. Met name aan het begin van de behandeling kunnen dopaminerge bijwerkingen, zoals misselijkheid en braken, voorkomen. Vanwege de beperkte ervaring met rotigotine kan het optreden van andere zeldzame bijwerkingen of bijwerkingen die zich pas uiten bij langdurig gebruik niet worden uitgesloten.2 Uit één van de onderzoeken die in het registratiedossier is opgenomen en waarin rotigotine minder werkzaam is dan ropinirol, zou blijken dat rotigotine meer bijwerkingen geeft dan ropinirol.1 2
In juni 2008 bleek dat er sprake was van kristalvorming in de pleisters die de werkzaamheid vermindert. De EMA heeft de fabrikant tijdelijke beperkingen opgelegd, maar deze zijn inmiddels opgeheven. Het middel is nu beschikbaar in Nederland.

Contra-indicaties en interacties. Om brandwonden van de huid te voorkomen dient de pleister te worden verwijderd als de patiënt een ‘Magnetic Resonance Imaging’ (MRI) of cardioversie ondergaat. Het middel mag niet worden gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Plaatsbepaling

Men begint de medicamenteuze behandeling van de ziekte van Parkinson meestal met één middel (monotherapie), zoals levodopa, een dopamine-agonist (bromocriptine, pergolide, pramipexol, ropinirol, apomorfine s.c.), amantadine of selegiline (Gebu 2003; 37: 63-70). Rotigotine behoort tot de dopamine-agonisten. Met de introductie van transdermaal toegediend rotigotine beoogt de fabrikant een patiëntvriendelijk behandelalternatief te introduceren met als doel de therapietrouw te verbeteren.
Ten tijde van de registratie van rotigotine zijn er onvoldoende gegevens gepubliceerd om een adequate plaatsbepaling te kunnen geven. Een voordeel van rotigotine als monotherapie bij de behandeling van de ziekte van Parkinson in vergelijking met andere orale dopamine-agonisten is niet aangetoond. Uit het registratiedossier komt zelfs naar voren dat het middel minder werkzaam is en meer bijwerkingen heeft dan ropinirol. Als aanvullende behandeling bij patiënten die al levodopa gebruiken, is geen verschil aangetoond met pramipexol. De ervaring met het middel is beperkt. Toen er problemen waren geconstateerd met kristalvorming in de pleisters diende het middel tijdelijk niet meer te worden voorgeschreven aan nieuwe patiënten. De fabrikant heeft inmiddels het probleem verholpen en de bestaande voorraden vervangen door nieuwe en de bewaarcondities aangepast (<5º C). De pleister dient steeds op een andere plaats op het lichaam te worden aangebracht vanwege het ontstaan van huidirritatie. Door de toedieningsplaats te wijzigen kan de serumconcentratie variëren.

Stofnaam merknaam® DDD* kosten per maand (€)
rotigotine neupro 6mg 117,45
ropinirol merkloos 6 mg 41,25-83,10**
  Adartel 6 mg 82,50**
  Requip 6 mg 82,49**
pramipexol Sifrol 2,5 mg 163,58-163,60
      (tabl. 1 mg)

* ‘Defined Daily Dose’ (DDD). ** Deze zijn berekend op basis van tabletten van 2 mg.


1. Productinformatie rotigotine (Neupro®) via: www.ema-europa.eu, human medicines, EPAR’s.
2. CFH-rapport rotigotine (Neupro®), via: www.cvz.nl, CFH-rapporten.
3. The Parkinson Study group. A controlled trial of rotigotine monotherapy in early Parkinson’s disease. Arch Neurol 2003; 60: 1721-1728.
4. LeWitt PA, et al. Advanced Parkinson disease treated with rotigotine transdermal system: PREFER study. Neurology 2007; 68: 1262-1267.
5. Poewe WH, et al. Efficacy of pramipexole and transdermal rotigotine in advanced Parkinson’s disease: a double-blind, double-dummy, randomized controlled trial. Lancet Neurol 2007; 6: 513-520.

Auteurs

  • dr D. Bijl