Papieren editie en digitalisering van het Geneesmiddelenbulletin: stand van zaken

Geachte lezer,

In Gebu 2016; 50: 111 is aangegeven dat de papieren edities van oktober, november en december van het Geneesmiddelenbulletin slechts in een beperkte oplage voor de abonnees zijn gedrukt en verspreid. De achtergrond hiervan was dat de bestaande subsidie ontoereikend was om de kosten van de uitbreiding van de oplage in 2016 te kunnen dekken.

Het besluit om de papieren edities niet te verspreiden heeft een voorlopig karakter en dit is verduidelijkt in een brief die is meegestuurd met Medisch Contact in oktober 2016 en in een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad alsmede in een artikel in het Nederlands tandartsenblad. Voorts is het als persbericht naar alle media en aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer gestuurd en staat het ook op de website.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) gaat er echter vanuit dat het drukken en verspreiden van de papieren edities van het Geneesmiddelenbulletin geheel zijn gestaakt. In overeenstemming daarmee is het ministerie voornemens de subsidie verder te verminderen. Het bestuur van het Geneesmiddelenbulletin heeft schriftelijk bezwaar aangetekend tegen dit voornemen. Inmiddels is op 9 februari 2017 ook in de vaste Kamercommissie van VWS in de Tweede Kamer gediscussieerd over de voorgenomen maatregel van het ministerie. Daar werd benadrukt dat het wenselijk is dat de website en de app verder worden ontwikkeld, maar ook dat het zeer wenselijk is dat de papieren editie beschikbaar blijft en ter beschikking wordt gesteld aan de leden van de beroepsorganisaties van artsen en apothekers. Het Geneesmiddelenbulletin en de lezers zijn nog niet zover dat de papieren editie thans kan worden gestaakt.

De doelstelling van het Geneesmiddelenbulletin is namelijk het bevorderen van rationele farmacotherapie en van meet af aan is gesteld dat het bulletin kostenloos wordt verstrekt aan alle leden van beroepsorganisaties van artsen en apothekers. Het ministerie van VWS geeft ook aan dat het rationele farmacotherapie wil bevorderen en geeft subsidie aan diverse instellingen, zoals het Geneesmiddelenbulletin. In totaal ontving het bulletin jaarlijks circa € 475.000 aan subsidie. Daarmee kan een redactiebureau met 2,2 fte worden onderhouden, alsmede de website en de papieren editie. Het bulletin verzorgt hiermee hoogwaardige informatie over geneesmiddelen voor een minimaal bedrag, aangezien het merendeel van de betrokkenen bij het bulletin enthousiaste en deskundige vrijwilligers zijn die slechts een beperkte onkostenvergoeding ontvangen.

De onafhankelijke en kritische informatie stelt zorgverleners in staat om kritisch tegenwicht te bieden aan de zin en onzin die wordt gepresenteerd en gepubliceerd, zoals via de marketing van de farmaceutische industrie, en draagt bij aan de kwaliteit van rationele farmacotherapie. Op basis van onafhankelijke en wetenschappelijk gefundeerde bronnen wijst het Geneesmiddelenbulletin artsen en apothekers en zij die daarvoor in opleiding zijn, de weg in het woud van voornamelijk commercieel gekleurde geneesmiddeleninformatie. Het budget hiervoor van het Geneesmiddelenbulletin in vergelijking met die van de farmaceutische industrie is volstrekt uit balans.
Recent schenkt het bulletin ook aandacht aan medische hulpmiddelen, overigens met instemming van het ministerie van VWS maar zonder financiële ondersteuning. Op 30 juni 2016 vierde het Geneesmiddelenbulletin zijn 50ste verjaardag met een symposium ’Wetenschap en economie’, betaald door deelnemers en een schenking. De vele positieve reacties toonden weer eens het bestaansrecht van het bulletin.

Het bulletin zal voortgaan op de reeds ingeslagen weg van digitalisering en de app wordt ook verder ontwikkeld. De recent ontwikkelde nieuwsbrief bevat de inhoud van het bulletin met links naar de artikelen alsmede informatie over recente ontwikkelingen. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website.