Palliatieve zorg

De WHO omschrijft 'palliatieve zorg' als 'de actieve, alles-omvattende zorg voor patiënten wier ziekte niet meer reageert op curatieve behandeling. Behandeling van pijn en andere symptomen, bestrijding van psychologische en sociale problemen en aandacht voor zingevingsaspecten zijn van cruciaal belang. het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als voor zijn gezin'.
Het zakboekje 'Palliatieve zorg 1996' bevat praktische informatie over veel voorkomende problemen die zich bij patiënten in de palliatieve fase kunnen voordoen. Het gaat daarbij onder meer om depressie, gewichtsverlies, jeuk, misselijkheid en vermoeidheid. Van 28 problemen, van Anorexie tot Xerostomie, worden na een korte definitie eerst de oorzaken beschreven en vervolgens de behandelingsmogelijkheden. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen algemene maatregelen en het voorschrijven van geneesmiddelen. Aldus is een beknopt formularium ontstaan dat is samengesteld door een werkgroep van het Integraal Kankercentrum West. Hieraan namen deel huisartsen, internisten, internist-oncologen, neurologen, anesthesiologen, radiotherapeuten, radiodiagnosten, psychologen, apothekers en verpleegkundigen. De gegeven adviezen lijken goed overeen te komen met die van onafhankelijke bronnen, zoals het Farmacotherapeutisch Kompas.
Helaas moest een belangrijk aspect van palliatieve zorg, namelijk de pijnbestrijding, buiten beschouwing blijven, omdat een consensus hierover in ontwikkeling is. Voor het overige is het een praktisch, nuttig en overzichtelijk boekje, met name bestemd voor (verpleeg)huisartsen en oncologieverpleegkundigen. Hoewel het hiervoor niet specifiek is geschreven, biedt het ook voor familieleden en verzorgenden van de patiënt goede informatie.

<hr />


Duchenne-van den Berge W, Wassink G, Direcks A, Razenberg PPA, Lenderink AW, Dam NJ. Zakboekje palliatieve zorg 1996. Leiden, Eindhoven, Enschede: Integrale Kankercentra, ISBN 90-6968-028-9. Bestellen door overmaken van fl. 10,- op bankrek.nr. 40.91.77.776 (giro bank: 9200) van IKW Leiden, o.v.v. 'zakboekje'.