Over het Ge-Bu, voorjaar 2019

Ge-Bu digitaal vitaal!

Het Ge-Bu (Geneesmiddelenbulletin) is een echt online tijdschrift geworden. Het is toegankelijk via een fraaie website, de digitale nieuwsbrief ‘NU-in-het-Ge-Bu’ en een geheel vernieuwde Ge-Bu-app. ‘NU-in-het-Ge-Bu’ vestigt de aandacht op de meest recente artikelen via een maandelijkse mailoverzicht, waarvoor men zich gratis kan aanmelden. ‘NU-in-het-Ge-Bu’ kent inmiddels zo’n 7000 digitale lezers. Een gedrukte versie van NU-in-het-Ge-Bu wordt verspreid via Medisch Contact en Pharmaceutisch Weekblad, zoals voorheen de papieren versie van het volledige Geneesmiddelenbulletin. De papieren versie van het Ge-Bu is tegen betaling nog per post te krijgen of gratis te downloaden van de website. De gratis te downloaden Ge-Bu-app biedt alles wat de website ook heeft.

Het Ge-Bu is samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Zorginstituut Nederland, het Bijwerkingencentrum Lareb en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik één van de vijf partijen die door de Nederlandse overheid gefinancierd wordt om zorgverleners te informeren over zinvol en veilig gebruik van geneesmiddelen (G5). Het Ge-Bu heeft daarbij een aanvullende taak wat betreft medische hulpmiddelen.

Als het gaat om het naar buiten brengen van informatie legt het Ge-Bu zichzelf een strenge wetenschappelijke normering op, overeenkomstig de principes van de evidence based medicine. Dat betekent dat bewijs voor effectiviteit zo veel mogelijk is gebaseerd op gerandomiseerde studies en/of meta-analyse hiervan. Bij de beoordeling en toetsing hiervan is steeds een grote groep deskundigen betrokken ter ondersteuning van auteurs en redactieteam. Bevindingen van wetenschappelijk onderzoek, ook als deze al als veelbelovend gepubliceerd zijn in vooraanstaande medische tijdschriften als de NEJM, JAMA of Lancet, worden dus altijd aanvullend gewogen. Dat geldt ook voor onderzoeksresultaten waarop richtlijnmakers of beleidsmedewerkers hun keuzes baseren.

Het Ge-Bu wil laten zien wat de waarde is van onderzoeken naar geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, afgemeten aan de hoogste wetenschappelijke normen. Het niet maximaal transparant zijn over de feitelijke wetenschappelijke waarde van onderzoeksresultaten die toegepast worden of kunnen worden in de medische praktijk, kan het vertrouwen in die medische praktijk schaden. Dit geldt nog meer voor onderzoeksresultaten die een plek verwerven in richtlijnen. Daarom meldt het Ge-Bu het ook als er nauwelijks of geen bewijs te vinden is voor een bepaalde interventie. Helaas valt dat niet altijd in goede aarde bij hen die met zo’n interventie commerciële of beleidsmatige doelen voor ogen hebben.

Het Ge-Bu kan niet zonder de leden van Redactiecommissie en Wetenschappelijke Adviesraad en de niet-vaste medewerkers (auteurs en referenten). Aan deze onmisbare en inspirerende mensen is daarom zoals altijd veel dank verschuldigd!

Samengevat. Het Ge-Bu heeft en houdt een belangrijke taak bij het informeren van zorgverleners over rationeel gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Ge-Bu koestert de eigen onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, aansluitend bij die van andere door de overheid gesubsidieerde partijen op het terrein van informatievoorziening over goed gebruik van geneesmiddelen in Nederland. 

Tot slot een oproep aan u als huidige lezer. Wijs collega’s en andere belangstellenden in uw omgeving of netwerk op onze website (www.ge-bu.nl), app (Google Play Store en App Store) of maandelijkse nieuwsbrief ‘NU-in-het-Ge-Bu’. Het zal onze digitale vitaliteit nog verder vergroten!

Mede namens het Redactieteam,
Hein Janssens, hoofdredacteur

Auteurs

  • dr H.J.E.M. Janssens