Oseltamivir (Tamiflu®), geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties.

Oseltamivir is als tweede neuroaminidaseremmer geregistreerd voor de behandeling van influenza, en is de eerste die oraal wordt gegeven (oseltamivirfosfaat in harde capsules als poeder voor orale suspensie). Het is bedoeld voor de 'behandeling van influenza bij volwassenen en kinderen in de leeftijd van één jaar of ouder die de typische symptomen van influenza vertonen, op het moment dat het influenzavirus circuleert onder de bevolking'. Oseltamivir is ook geregistreerd voor de preventie van influenza bij volwassenen en adolescenten vanaf 13 jaar na contact met een patiënt waarbij influenza klinisch is vastgesteld (preventie na blootstelling). De dosering is 2 dd 75 mg gedurende minstens 5 dagen, en bij profylaxe minstens 7 dagen. Voor kinderen tot 13 jaar is de dagdosering 2 mg/kg (max. 150 mg). De behandeling moet binnen 2 dagen na aanvang van de symptomen worden gestart. Oseltamivir is geen vervanging voor een influenzavaccinatie.1
De werkzaamheid van oseltamivir is onderzocht in een aantal placebogecontroleerde onderzoeken bij respectievelijk 1.355 gezonde volwassenen, 741 patiënten van 65 jaar en ouder, 404 patiënten met chronische hart- of longaandoeningen, 698 kinderen (1-12 jaar) en 334 astmatische kinderen (6-12 jaar). In alle onderzoeken werd de werkzaamheid gedefinieerd als de mediane tijd tot het verminderen van influenza-achtige symptomen (koorts, hoofdpijn, myalgie, zere keel, hoest, algemene malaise, rinitis). Behandeling met oseltamivir leidde tot een mediane verkorting van influenzasymptomen met ongeveer 30 uur in vergelijking met placebo, wanneer de behandeling binnen 36 uur werd gestart. Bij ouderen en patiënten met chronische ziekten was er een klein, niet-significant verschil met placebo: de mediane verkorting van de duur van de influenzasymptomen bleef beperkt tot 10-25 uur. Secundaire complicaties werden niet vaak gemeld (9% in de oseltamivir- en 13% in de placebogroep). De meest voorkomende complicatie was bronchitis. Ook bij kinderen werd een mediane verkorting van 1,5 dag gevonden ten opzichte van placebo.
Oseltamivir is werkzaam tegen zowel influenza A als B. Het merendeel van de infecties werd veroorzaakt door influenza A, en slechts 11% door influenza B. De mediane niet-significante verkorting van de symptomen was daarbij slechts 16 uur.
Gericht onderzoek naar het effect van oseltamivir op de kans op influenzacomplicaties en mortaliteit ontbreekt. Het bleek dat bij gebruik van oseltamivir de respiratoire uitscheiding van het influenzavirus nog enige tijd doorgaat (gemiddeld 43±6,3 uur). Er moet dus rekening mee worden gehouden dat patiënten minstens nog 2 dagen na het begin van de behandeling infectieus zijn.
De preventie na blootstelling werd onderzocht in een placebogecontroleerd onderzoek (962 mensen die contact hadden met een influenzapatiënt). In dit onderzoek werd een profylactische werkzaamheid van 89% gevonden. Twee onderzoeken over preventie tijdens een epidemie (seizoensprofylaxe) gaven geen aanleiding deze indicatie te accepteren.
In de klinische onderzoeken werd oseltamivir over het algemeen goed verdragen. Als bijwerking werden gastro-intestinale klachten, zoals misselijkheid en braken, het meest frequent gemeld.
Er zijn afspraken gemaakt met de fabrikant voor postmarketing surveillance, waarbij de mogelijke ontwikkeling van resistentie actief zal worden gevolgd en onderzocht. Bij registratie was reeds een aantal keren resistentie tegen oseltamivir gemeld, vooral bij kinderen.

<hr />

 


1. Productinformatie Tamiflu via: www.ema.europa.eu, human medicines, EPARs.

Auteurs

  • mw dr A.C.G. Voordouw (CBG)