Onafhankelijkheid (en bestaansrecht) Geneesmiddelenbulletin (weer) in het geding?


In het meinummer 2014 van het Geneesmiddelenbulletin hebben wij bericht over het evaluatieonderzoek dat het bureau Significant in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Dat onderzoek zal ten tijde van de publicatie van het juninummer van het bulletin zijn afgerond en de resultaten zullen dan ook grotendeels bekend zijn.

Wij hebben de lezers gevraagd de enquête die was meegestuurd met het meinummer in te vullen en op te sturen naar het redactiebureau of via de website in te vullen. Inmiddels hebben bijna 1.400 lezers deze enquête ingevuld. Bijna 99% van de lezers vindt het belangrijk dat het Geneesmiddelenbulletin onafhankelijke en kritische informatie geeft over geneesmiddelenonderzoek. Ruim 98% van de lezers vindt het bulletin niet overbodig, slechts 1% is die mening wel toegedaan. 65% van de lezers vindt het geen goed idee om verspreiding van de papieren editie te staken. Wel vindt men het een goed idee de papieren editie geschikt te maken voor een webapplicatie.
Ruim 97% van de lezers vindt dat het bevorderen van rationele farmacotherapie het beste gediend is met de huidige werkwijze van het Geneesmiddelenbulletin. Eenzelfde percentage is van mening dat de aanleiding voor de oprichting van het bulletin in 1967, namelijk dat de bestaande voorlichting over farmacotherapie aan artsen en apothekers niet geheel voorziet in de behoefte aan continue en actuele informatie over geneesmiddelen, nog steeds actueel is.

 

 

Significant heeft een enquête opgesteld om haar onderzoeksvragen beantwoord te krijgen. Deze enquête is op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) en het IVM verschenen, maar niet op die van het Geneesmiddelenbulletin. Het Geneesmiddelenbulletin zal na afronding van zijn eigen enquête, op verzoek van het ministerie van VWS, de uitkomsten ter beschikking stellen aan het bureau Significant.

Ondertussen is de stichting Geneesmiddelenbulletin een uitgebreider lezersonderzoek begonnen naar de wijze van verspreiding van het bulletin en de wenselijkheid van het laten voortbestaan van de papieren editie en de mogelijkheden voor een webapplicatie. Ook van deze resultaten zullen wij verslag doen in de komende edities en op de website. Tot die tijd zal het Geneesmiddelenbulletin op de gebruikelijke wijze worden verspreid.

Het Geneesmiddelenbulletin dankt de lezers voor het invullen van de enquête en zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via het bulletin en de website.