Nieuw oncolyticum geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Nieuw oncolyticum geregistreerd

Oxaliplatine (Eloxatin®) heeft recent van de Europese Commissie een handelsvergunning verkregen voor de indicatie: 'eerstelijnsbehandeling van patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom in combinatie met 5-fluoruracil (5-FU) en folinezuur (FA)'. De aanbevolen dosis bedraagt 85 mg/m2 intraveneus, elke 2 weken te herhalen. Oxaliplatine is een antineoplastisch geneesmiddel dat behoort tot de platinaverbindingen. De indicatie werd onderbouwd door de resultaten van twee prospectieve, gerandomiseerde fase III-klinische onderzoeken bij respectievelijk 200 en 417 patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom.
In het eerste onderzoek werd behandeling met 5-FU en FA (elke 3 weken toegediend) vergeleken met hetzelfde regime waaraan oxaliplatine werd toegevoegd. Oxaliplatine werd op dag 1 van een cyclus gegeven in een dosis van 125 mg/m2 in een 6-uurs i.v.-infusie. Toevoeging van oxaliplatine aan 5-FU/FA leidde tot een hogere respons (34% vs. 12%, p<0,001) en een significant verlengde progressievrije overleving (7,9 vs. 4,2 maanden, p=0,05). Het verschil in mediane overleving tussen beide behandelingen was niet statistisch significant verschillend, resp. 19,4 en 17,5 maanden in de 5-FU/FA/oxaliplatine- en 5-FU/FA-groepen.
In het tweede onderzoek werd toevoeging van oxaliplatine aan een tweewekelijks schema van 5-FU/FA onderzocht. Deze behandeling werd gegeven met of zonder oxaliplatine (85 mg/m2 op dag 1 van de cyclus in een 2-uurs i.v.-infusie). Ook in dit onderzoek was de progressievrije overleving hoger voor de met oxaliplatine behandelde patiënten (8,2 vs. 6,0 maanden, p=0,0003). De mediane overleving in de beide groepen verschilde niet significant: resp. 16 en 14,7 maanden met en zonder oxaliplatine. Verdere analyse van deze onderzoeken toonde aan dat toevoeging van oxaliplatine aan deze 5-FU/FA-regimes niet leidde tot statistisch significante verslechtering van de kwaliteit van leven.
Het toxiciteitprofiel van oxaliplatine lijkt te verschillen van dat van cisplatine en carboplatine. De meest voorkomende bijwerkingen waren een cumulatieve en dosislimiterende neurotoxiciteit, die meestal verbeterde als de behandeling werd gestopt. Andere bijwerkingen waren misselijkheid, braken en beenmergdepressie. Tijdens en kort na infusie van oxaliplatine werd door 1-2% van de patiënten een acute laryngofaryngeale dysesthesie, gekenmerkt door subjectieve gevoelens van dysfagie en dyspnoe, gerapporteerd. Wanneer dit zich voordoet dient de infusieduur te worden verlengd. Een verminderde nierfunctie (creatinineklaring minder dan 30 ml/min) is een contra-indicatie voor het gebruik van oxaliplatine.
Oxaliplatine werd ondanks de evidente bijwerkingen geregistreerd op grond van de in de beide onderzoeken gevonden verlenging van de progressievrije overleving. Het effect van oxaliplatine op de overleving in deze onderzoeken is moeilijk te beoordelen, omdat andere therapieën werden gegeven na het falen van de onderzoeksbehandeling.