In het kort Lees artikel

Nieuw geneesmiddel: rimegepant bij migraineaanvallen


In Nederland hebben twee miljoen mensen regelmatig last van migraine. Naast preventieve medicatie gebruikt een groot deel van deze patiënten ook geneesmiddelen voor de acute behandeling van een migraineaanval. Daarbij zijn de triptanen, naast paracetamol en NSAID’s, de hoeksteen van de therapie. Deze middelen werken echter niet bij iedereen of geven bijwerkingen, en soms zijn ze gecontra-indiceerd. Een nieuw geneesmiddel met een ander werkingsmechanisme kan dan eventueel uitkomst bieden. Rimegepant is de eerste in Nederland geregistreerde ‘gepant’ behorend tot de groep ‘calcitonin gene-related peptide’ (CGRP)-antagonisten. De vraag is of rimegepant een aanvulling is op de klassieke, in de richtlijn opgenomen geneesmiddelen voor de acute behandeling van een migraineaanval. 

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?
 • Het percentage patiënten dat bij gebruik van rimegepant 2 uur na een migraineaanval pijnvrij is, ligt significant hoger dan bij placebo. Het ‘number needed to treat’ is 10 tot 13.
 • In een netwerk meta-analyse met alleen indirecte vergelijkingen lijkt deze effectiviteit echter lager te zijn dan die van de meeste triptanen.
 • Bij het gebruik van rimegepant zijn tot op heden geen cardiovasculaire bijwerkingen gerapporteerd. In tegenstelling tot de triptanen is rimegepant niet gecontra-indiceerd bij cardiovasculaire aandoeningen.
 • Gebruik van rimegepant bij migraineaanvallen is aangewezen als alternatief voor paracetamol, NSAID’s of triptanen, als deze middelen onvoldoende effectief zijn, gecontra-indiceerd zijn of hinderlijke of ernstige bijwerkingen hebben. 

Naast paracetamol en NSAID’s wordt een migraineaanval al sinds 1991 behandeld met triptanen. Na bijna 30 jaar zijn twee nieuwe klassen geneesmiddelen toegevoegd aan het therapeutisch arsenaal voor migraineaanvallen, de 5HT1F-receptoragonisten en de laagmoleculaire CGRP (calcitonin gene-related peptide)-antagonisten. In de literatuur worden de 5HT1F-agonisten ook wel ‘ditans’ en de laagmoleculaire CGRP-antagonisten ook wel ‘gepants’ genoemd vanwege het laatste deel van de geneesmiddelnamen. Er is ook een groep hoogmoleculaire CGRP-antagonisten. Deze monoklonale antilichamen zoals erenumab, zijn geregistreerd als profylacticum bij migraine. 

De eerste vertegenwoordiger van de 5HT1F-agonisten is lasmiditan. Lasmiditan is in 2019 geregistreerd in de Verenigde Staten en heeft op 23 juni 2022 in Europa een positief advies tot registratie ontvangen van de CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) van het EMA.1 Dit middel blijft in dit artikel echter buiten beschouwing.

Recent is rimegepant (Vydura®) als eerste ‘gepant’ in Europa geregistreerd voor de toepassing bij migraine, maar het middel is nog niet in Nederland op de markt. Het is geregistreerd voor de acute en profylactische behandeling van migraine. De profylactische behandeling wordt hier niet besproken, omdat deze pas later is onderzocht. Vydura® is een orodispergeerbare tablet, een tablet die in de mond uiteenvalt en zonder vloeistof kan worden ingenomen.2 Rimegepant is significant effectiever in het couperen van een migraineaanval dan placebo, gemeten als het percentage patiënten dat na 2 uur pijnvrij is. Het NNT bedraagt 10 tot 13. Het meest hinderlijke migrainesymptoom (fotofobie, fonofobie of misselijkheid) verdwijnt na 2 uur bij significant meer patiënten in de rimegepantgroep dan in de placebogroep (NNT 8 tot 12). Er zijn nog geen cardiovasculaire of hepatotoxische bijwerkingen gerapporteerd, ook niet na 1 jaar gebruik van rimegepant.


Onderzoeksopzet

Voor de registratie zijn twee gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde fase 3-onderzoeken naar de werkzaamheid van rimegepant uitgevoerd.3,4 In beide registratieonderzoeken werden patiënten geïncludeerd met twee tot acht matige tot ernstige migraineaanvallen per maand. Het gebruik van preventieve migrainemedicatie was toegestaan als dit ten minste 3 maanden voor het onderzoek was gestart. De patiënten kregen 1 tablet rimegepant of placebo mee, die zij bij een migraineaanval met matige tot ernstige pijn moesten innemen. In het eerste onderzoek werd een gewone tablet gebruikt, in het tweede onderzoek een orodispergeerbare tablet. Er waren twee primaire uitkomstmaten, namelijk pijnvrij na 2 uur en het verdwijnen van het meest hinderlijke migrainesymptoom (most bothersome symptom, MBS) na 2 uur. Ook werden de opgetreden bijwerkingen geregistreerd.

Resultaten

In het eerste onderzoek werden 1.072 patiënten gerandomiseerd naar een rimegepantgroep (n = 537) en een placebogroep (n = 535). De deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 40,6 jaar en het merendeel was vrouw (88,7%). De deelnemers hadden gemiddeld 4,6 migraineaanvallen per maand, met fotofobie (51,9%), misselijkheid (29,6%) of fonofobie (15,3%) als meest hinderlijk migrainesymptoom.3

In het tweede onderzoek waren de patiëntkenmerken vergelijkbaar. Er werden 1.351 patiënten ingesloten, 669 in de rimegepantgroep en 682 in de placebogroep. De gemiddelde leeftijd was 40,2 jaar en 85% was vrouw. Ook zij hadden gemiddeld 4,6 migraineaanvallen per maand met fotofobie (57%), misselijkheid (23%) of fonofobie (15%) als meest hinderlijk migrainesymptoom.4

In tabel 1 zijn de resultaten voor de primaire uitkomstmaten weergegeven.

Tabel 1. Onderzoeksresultaten voor de primaire uitkomstmaten van rimegepant ten opzichte van placebo

 

Onderzoek 1

Onderzoek 2

 

rimegepant 75 mg (%)

placebo (%)

verschil (%) (95%BI)

rimegepant 75 mg ODT (%)

placebo (%)

Verschil (%)(95%BI)

Pijnvrij na 2 uur

19,6

12,0

7,6 (3,3-11,9)

21,2

10,9

10,4 (6,5-14,2)

Geen MBS na 2 uur

37,6

25,2

12,4 (6,9-17,9)

35,1

26,8

8,3 (3,4-13,2)

 ODT: orodispergeerbare tablet, MBS: meest hinderlijke migrainesymptoom, BI: betrouwbaarheidsinterval

In beide onderzoeken zijn in de rimegepantgroep ten opzichte van de placebogroep significant meer patiënten pijnvrij na 2 uur (NNT 10 tot 13) of vrij van het meest hinderlijke migrainesymptoom (NNT 8 tot 12).


In een netwerk meta-analyse werd rimegepant vergeleken met de triptanen (almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan en zolmitriptan).5

In de literatuur werd gezocht naar gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken met geneesmiddelen die specifiek bij een migraineaanval worden toegepast. De primaire uitkomstmaat was pijnvrij na 2 uur. 

Resultaten

Er werden 64 gerandomiseerde onderzoeken bestudeerd, waaronder twee met rimegepant en drie met ubrogepant (geregistreerd in de VS). Het totaal aantal patiënten bedroeg 46.442, het aantal vrouwen varieerde van 74% tot 87% en de leeftijd van 36 tot 43 jaar. 

In tabel 2 staan de odds ratio’s voor de primaire uitkomstmaat, pijnvrij na 2 uur, van alle onderzochte triptanen en CGRP-antagonisten in hun geregistreerde dosering. De middelen worden vergeleken met placebo en met rimegepant. 

Tabel 2. Onderzoeksresultaten voor de primaire uitkomstmaat pijnvrij na 2 uur

 

Pijnvrij na 2 uur OR (95%BI) t.o.v. placebo

Pijnvrij na 2 uur OR (95%BI) t.o.v. rimegepant

Almotriptan 12,5 mg

2,80 (2,23-3,52)

1,58 (1,07-2,33)

Eletriptan 40 mg

5,68 (4,66-6,91)

3,13 (2,16-4,52)

Frovatriptan 2,5 mg

4,55 (1,73-11,95)

2,55 (0,90-7,18) ns

Naratriptan 2,5 mg

1,74 (1,17-2,58)

0,97 (0,58-1,63) ns

Rizatriptan 10 mg

4,78 (3,79-6,01)

2,73 (1,85-4,02)

Sumatriptan 50 mg

3,46 (2,83-4,23)

1,93 (1,33-2,80)

Sumatriptan 100 mg

4,37 (3,57-5,36)

2,48 (1,71-3,59)

Zolmitriptan 2,5 mg

3,37 (2,78-4,09)

1,90 (1,31-2,74)

Rimegepant 75 mg

1,79 (1,37-2,33)

-

Ubrogepant 50 mg

1,81 (1,32-2,50)

1,04 (0,79-1,37) ns

Ubrogepant 100 mg

2,18 (1,48-3,20)

1,02 (0,74-1,40) ns

OR: odds ratio, BI: betrouwbaarheidsinterval, ns: niet significant.

De odds ratio van alle onderzochte geneesmiddelen vergeleken met placebo is groter dan 1 voor de primaire uitkomstmaat pijnvrij na 2 uur. De kans dat een patiënt na 2 uur geen migrainepijn meer ervaart, is statistisch significant groter bij het gebruik van een triptaan of een CGRP-antagonist dan bij het gebruik van een placebo. Ook de odds ratio van de meeste triptanen (uitgezonderd frovatriptan en naratriptan) vergeleken met rimegepant is statistisch significant groter dan 1. De kans op werkzaamheid van deze triptanen is dus significant groter dan bij het gebruik van rimegepant. De odds ratio’s van rimegepant en ubrogepant verschillen niet significant. 

Beschouwing 

De meeste van de in de netwerk meta-analyse besproken onderzoeken hebben de effecten van een eenmalige toediening van het middel na een migraineaanval bestudeerd. Het blijft onduidelijk of de waargenomen effecten ook na meerdere behandelingen aanhouden. Daarnaast zijn er geen gerandomiseerde onderzoeken uitgevoerd die de CGRP-antagonisten vergelijken met triptanen, zodat het bewijs uit de netwerk-meta-analyse uitsluitend op indirecte vergelijkingen berust.


Registratieonderzoeken

Misselijkheid wordt in de registratieonderzoeken als bijwerking gerapporteerd in zowel de rimegepantgroep (1,8 tot 2%) als in de placebogroep (0 tot 1,1%), evenals urineweginfectie (resp. 1,5% en 0,6 tot 1,1%). Uit laboratoriumonderzoek zijn geen aanwijzingen voor hepatotoxiciteit gevonden.3,4

De veiligheid op lange termijn (6 tot 12 maanden) is beoordeeld in twee studies met in totaal 2.402 patiënten. Daar zijn geen ernstige bijwerkingen uit naar voren gekomen.2

Netwerk meta-analyse

In de netwerk meta-analyse waarin rimegepant werd vergeleken met de triptanen, werd het aantal opgetreden bijwerkingen onderzocht als secundaire uitkomstmaat. De resultaten voor deze secundaire uitkomstmaat staan in tabel 3.

Tabel 3. Odds ratio’s van de in onderzoek gevonden bijwerkingen bij de triptanen en de CGRP-antagonisten ten opzichte van placebo

 

Bijwerkingen OR (95%BI) t.o.v. placebo

Almotriptan 12,5 mg

1,16 (0,78-1,72) ns

Eletriptan 40 mg

1,31 (0,97-1,78) ns

Frovatriptan 2,5 mg

1,51 (0,74-3,05) ns

Naratriptan 2,5 mg

1,06 (0,75-1,50) ns

Rizatriptan 10 mg

1,89 (1,36-2,45)

Sumatriptan 50 mg

1,77 (1,39-2,36)

Sumatriptan 100 mg

1,71 (1,32-2,22)

Zolmitriptan 2,5 mg

2,26 (1,76-2,90)

Rimegepant 75 mg

1,25 (0,85-1,84) ns

Ubrogepant 50 mg

0,93 (0,60-1,43) ns

Ubrogepant 100 mg

1,42 (0,86-2,35) ns

OR: odds ratio, BI: betrouwbaarheidsinterval, ns: niet significant.

De odds ratio’s voor rimegepant of ubrogepant laten geen significant verschil zien ten opzichte van placebo. Bij enkele triptanen (rizatriptan 10 mg, sumatriptan 50 mg en 100 mg en zolmitriptan 2,5 mg) is de odds ratio significant hoger dan 1 door bijwerkingen op de borst, zoals pijn en drukkend, zwaar of strak gevoel op de borst (6,7% tot 9,0%).


Meer informatie over prevalentie, symptomen en pathofysiologie van migraine is terug te vinden in het recent in het Ge-Bu gepubliceerde artikel ‘Nieuwe geneesmiddelen voor migraineprofylaxe’.6

Behandeling migraineaanval 

De geneesmiddelen van keuze bij de acute behandeling van een migraineaanval zijn paracetamol, NSAID’s en triptanen.7,8 Bij het gebruik van NSAID’s zijn 9% tot 20% (NNT 5 tot 11) meer patiënten pijnvrij binnen 2 uur ten opzichte van placebo. Voor diclofenac 50 mg en ibuprofen 400 mg is dit 14% (NNT 7). Bij de verschillende triptanen ligt dit percentage tussen de 16% en 32%, voor sumatriptan 50 mg is dit 16,9% (NNT 6) en voor sumatriptan 100 mg 21,4% (NNT 5).9,10,11 Bij 30% van de patiënten zijn triptanen niet effectief en bij 25% van de patiënten ontstaan bijwerkingen zoals klemmend gevoel (op de borst of andere plaats), sedatie, flushing en tintelingen. Triptanen zijn bovendien gecontra-indiceerd bij ischemische hartaandoeningen, coronaire vaatspasmen, perifere vaataandoeningen, hypertensie en doorgemaakt myocardinfarct, cerebrovasculair accident (CVA) of transient ischemic attack (TIA).9 

Bij een belangrijk deel van de patiënten is de acute behandeling met paracetamol, NSAID’s en triptanen niet effectief. Daarnaast kan het langdurig gebruik van deze middelen leiden tot medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH). Deze hoofdpijn die gedurende 15 dagen of meer per maand optreedt, kan ontstaan na het gebruik van analgetica gedurende 15 dagen of meer, of 10 dagen of meer bij het gebruik van triptanen. Het is nog onduidelijk of langdurig gebruik van rimegepant ook is geassocieerd met het optreden van MOH. 

Werkingsmechanisme migrainespecifieke aanvalsmedicatie

De triptanen werken als agonist op de 5HT1B/1D-receptor. Deze middelen geven vasoconstrictie in de craniële vaten en remming van de geactiveerde nociceptieve neuronen, wat leidt tot pijnvermindering.12 Rimegepant is een antagonist op de ‘calcitonin gene-related peptide’ (CGRP)-receptor. Het blokkeert de werking van het bij een migraineaanval vrijkomende CGRP, waardoor neurogene inflammatie (dilatatie van intracraniële arteriën en extravasatie) en activering van nociceptoren op de trigeminuszenuw (verantwoordelijk voor de perceptie van de migrainepijn) worden geantagoneerd.12 Onder normale fysiologische omstandigheden heeft de potente vaatverwijder CGRP een belangrijke rol bij de cardiovasculaire homeostase in het lichaam. 

Uitvoering migraine-onderzoek

De Clinical Trials Subcommittee van de International Headache Society (IHS) heeft richtlijnen geformuleerd voor het uitvoeren van onderzoek naar de acute behandeling van migraine.13 In klinische onderzoeken naar de acute behandeling van migraine zijn de volgende primaire, klinische uitkomstmaten gedefinieerd: 

 • Pijnvrij binnen 2 uur na start van de behandeling uitgedrukt als het percentage patiënten dat van matige of ernstige pijn naar geen pijn gaat. Het bepalen van de hoofdpijnintensiteit wordt op een vierpuntsschaal vastgelegd: 0 = geen pijn, 1 = milde pijn, 2 = matige pijn, 3 = ernstige pijn.
 • Afwezigheid van het meest hinderlijke migrainesymptoom, ‘most bothersome symptom’ (MBS) (misselijkheid, braken, fotofobie of fonofobie) binnen 2 uur na start van de behandeling uitgedrukt als percentage van het totaal aantal patiënten. 

Rimegepant

Rimegepant is een laagmoleculaire CGRP-antagonist. Het is geregistreerd voor de “acute behandeling van migraine met of zonder aura bij volwassenen”. Daarnaast is het geregistreerd voor de “preventieve behandeling van episodische migraine bij volwassenen die tenminste vier migraineaanvallen per maand hebben”.14,2

Rimegepant (Vydura®) is een orodispergeerbare tablet van 75 mg, die onder of op de tong onder invloed van speeksel uiteenvalt en wordt geabsorbeerd met een tmax van 1,48 uur. De maximale dosering is 75 mg per 24 uur. Onder invloed van vetrijk voedsel in de maag wordt de tmax met 1 uur verlengd en de maximale concentratie met 36 tot 53% verlaagd. De verlengde absorptiesnelheid na het eten van vet voedsel wijst niet op een belangrijke rol van oromucosale absorptie. Rimegepant wordt voornamelijk door CYP3A4 gemetaboliseerd en in mindere mate door CYP2C9. Gelijktijdig gebruik van rimegepant met sterke CYP3A4-remmers en matig tot sterke CYP3A4-inductoren wordt niet aanbevolen. De halfwaardetijd bedraagt 10 tot 12 uur. Rimegepant wordt ook onderzocht bij trigeminusneuralgie.15,14 Rimegepant is nog niet in Nederland op de markt en de prijs is nog niet bekend.

Overige CGRP-antagonisten bij migraine

In Europa is op dit moment alleen rimegepant geregistreerd, maar er zijn inmiddels al meer CGRP-antagonisten bekend. De eerst onderzochte CGRP-antagonist is olcegepant, maar de ontwikkeling van dit middel werd gestaakt, omdat het na orale toediening in onvoldoende mate in het lichaam werd opgenomen voor een afdoende therapeutisch effect.16 Ook telcagepant is niet verder ontwikkeld omdat dit middel hepatotoxisch bleek na chronisch gebruik.16 Eind 2019 is ubrogepant in de Verenigde Staten geregistreerd voor de behandeling van migraineaanvallen. Naast rimegepant is ook atogepant in 2021 door de FDA goedgekeurd als migraineprofylaxe. Zavegepant wordt op dit moment onderzocht als migraineprofylaxe.17

Onderzoeksdetails

Registratieonderzoek 13
Opzet: gerandomiseerd dubbelblind fase 3-onderzoek in meerdere onderzoekscentra
Insluitingscriteria: patiënten met langer dan 1 jaar migraine, 2 tot 8 migraineaanvallen van matige tot ernstige intensiteit per maand, stabiele preventieve migrainemedicatie toegestaan
Belangrijkste uitsluitingscriterium: een niet-stabiele medische conditie zoals cardiovasculaire aandoeningen, die van invloed zijn op effectiviteit of bijwerkingen 
Interventie: rimegepant 75 mg tablet versus placebo bij migraineaanval
Primaire eindpunten en looptijd: pijnvrij na 2 uur en verdwijnen van het meest hinderlijke migrainesymptoom na 2 uur, 45 dagen
Beoogd patiëntenaantal en power: 1.100 patiënten, 95% power
Randomisatie: 1:1, met gebruik van een interactief web response systeem
Blindering: dubbelblind
Geanalyseerde populatie: gemodificeerde intention-to-treat (patiënten die de medicatie na een migraineaanval correct hebben ingenomen en daarna tenminste één effectiviteitsgegeven hebben genoteerd)
Aantal ingesloten patiënten en patiëntenkenmerken: in totaal 1.072, 88,7% vrouw, gemiddeld 40,6 jaar 
Trialregistratie: NCT03237845
Financiering: Biohaven Pharmaceuticals
Belangenverstrengeling: 9 van de 10 auteurs
Registratieonderzoek 24
Opzet: gerandomiseerd dubbelblind fase 3-onderzoek in meerdere onderzoekscentra
Insluitingscriteria: patiënten met langer dan 1 jaar migraine, 2 tot 8 migraineaanvallen van matige tot ernstige intensiteit per maand, stabiele preventieve migrainemedicatie toegestaan
Belangrijkste uitsluitingscriterium: niet-stabiele medische conditie zoals cardiovasculaire aandoeningen, die van invloed zijn op effectiviteit of bijwerkingen 
Interventie: rimegepant 75 mg orodispergeerbare tablet versus placebo bij migraineaanval
Primaire eindpunten en looptijd: pijnvrij na 2 uur en verdwijnen van het meest hinderlijke migrainesymptoom na 2 uur, 45 dagen
Beoogd patiëntenaantal en power: 1.200, 95% power
Randomisatie: 1:1, met gebruik van een interactief web response systeem en stratificatie per wel of geen gebruik van preventieve migrainemedicatie
Blindering: dubbelblind
Geanalyseerde populatie: gemodificeerde intention-to-treat (patiënten die de medicatie na een migraineaanval correct hebben ingenomen en daarna tenminste één effectiviteitsgegeven hebben genoteerd)
Aantal ingesloten patiënten en patiëntenkenmerken: 1.351, 85% vrouw, gemiddeld 40,2 jaar
Trialregistratie: NCT03461757
Financiering: Biohaven Pharmaceuticals
Belangenverstrengeling: alle 8 auteurs
Netwerk meta-analyse5
Opzet: systematisch literatuuronderzoek en netwerk meta-analyse
Primaire eindpunt: pijnvrij na 2 uur
Belangrijke secundaire eindpunten: pijnverlichting na 2 uur en bijwerkingen
Insluitingscriteria: dubbelblind gerandomiseerd onderzoek met migraine specifieke aanvalsmedicatie
Belangrijke uitsluitingscriteria: onderzoeken met één geneesmiddel via verschillende toedieningsroutes
Aantal geanalyseerde artikelen: 8.488, waarvan 62 geïncludeerd, 2 met rimegepant
Aantal patiënten: 46.442, waarvan 1.206 rimegepant gebruikten
Kwaliteitsnormen toegepast: PRISMA 
Methode vaststellen risico op bias: Cochrane risk of bias tool for randomized trials versie 2 
Beperkingen genoemd door auteurs: alleen kortetermijneffect onderzocht, opzet onderzoeken verschillend (migraine met of zonder aura, wel of geen migraineprofylaxe). Analyse afhankelijk van goede kwaliteit onderzoeken, maar aandeel onderzoeken met hoog risico op bias was laag. Veel indirecte vergelijkingen, die een directe vergelijking niet kunnen vervangen
Financiering: ministerie van Wetenschap en technologie, en ministerie van Onderwijs, Taiwan
Belangenverstrengeling: 1 van de 8 auteurs

 1. Committee for Medicinal Products for Human Use. Summary of opinion (initial authorisation). Rayvow. Lasmiditan. Via: https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-rayvow_en.pdf. Geraadpleegd op 23-07-2022.
 2. EMA. Productinformatie Vydura®. Via: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vydura-epar-public-assessment-report_en.pdf. Geraadpleegd op 01-06-2022.
 3. Lipton RB, Croop R, Stock EG, Stock DA, Morris BA, Frost M, et al. Rimegepant, an Oral Calcitonin Gene-Related Peptide Receptor Antagonist, for Migraine. N Engl J Med. 2019 Jul 11;381(2):142-149. doi: 10.1056/NEJMoa1811090.
 4. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, Conway CM, Forshaw M, Stock EG, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2019 Aug 31;394(10200):737-745. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31606-X.
 5. Yang CP, Liang CS, Chang CM, Yang CC, Shih PH, Yau YC, et al. Comparison of New Pharmacologic Agents With Triptans for Treatment of Migraine: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2021 Oct 1;4(10):e2128544. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.28544. 
 6. Schwarz EP. Nieuwe geneesmiddelen voor migraineprofylaxe. Gebu. 2022;56(1):1-8.
 7. NHG-Standaard Hoofdpijn. Versie 5.0 september 2021. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2021. Via: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hoofdpijn.
 8. Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Richtlijn Medicamenteuze behandeling migraine en MOH. 2017. Via: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/medicamenteuze_behandeling_migraine_en_moh/profylactische_behandeling_migraine.html
 9. Robbins MS. Diagnosis and Management of Headache: A Review. JAMA. 2021 May 11;325(18):1874-1885. doi: 10.1001/jama.2021.1640.
 10. VanderPluym JH, Halker Singh RB, Urtecho M, Morrow AS, Nayfeh T, Torres Roldan VD, et al. Acute Treatments for Episodic Migraine in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2021 Jun 15;325(23):2357-2369. doi: 10.1001/jama.2021.7939. 
 11. Ashina M. Migraine. N Engl J Med. 2020 Nov 5;383(19):1866-1876. doi: 10.1056/NEJMra1915327. 
 12. Ashina M, Hansen JM, Do TP, Melo-Carrillo A, Burstein R, Moskowitz MA. Migraine and the trigeminovascular system-40 years and counting. Lancet Neurol. 2019 Aug;18(8):795-804. doi: 10.1016/S1474-4422(19)30185-1.
 13. Diener HC, Tassorelli C, Dodick DW, Silberstein SD, Lipton RB, Ashina M, et al. International Headache Society Clinical Trials Standing Committee. Guidelines of the International Headache Society for controlled trials of acute treatment of migraine attacks in adults: Fourth edition. Cephalalgia. 2019 May;39(6):687-710. doi: 10.1177/0333102419828967. 
 14. CBG-MEB. Productinformatie Vydura®. Via: www.cbg-meb.nl. Geraadpleegd op 01-06-2022.
 15. Scott LJ. Rimegepant: First Approval. Drugs. 2020 May;80(7):741-746. doi: 10.1007/s40265-020-01301-3. 
 16. Hargreaves R, Olesen J. Calcitonin Gene-Related Peptide Modulators - The History and Renaissance of a New Migraine Drug Class. Headache. 2019 Jun;59(6):951-970. doi: 10.1111/head.13510. 
 17. Cohen F, Yuan H, Silberstein SD. Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP)-Targeted Monoclonal Antibodies and Antagonists in Migraine: Current Evidence and Rationale. BioDrugs. 2022 May;36(3):341-358. doi: 10.1007/s40259-022-00530-0. 

Auteurs

 • Erik P. Schwarz, apotheker n.p.