Methylfenidaat bevattende producten met gereguleerde afgifte niet onderling uitwisselbaar

Naast de registratie van Concerta® 18/36/54 mg in 2002, zijn er recent twee andere methylfenidaat bevattende producten met gereguleerde afgifte geregistreerd: Equasym XL® 10/20/30 mg capsules en Medimetic CR 10/20/30/40 mg capsules. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen benadrukt dat deze producten niet als onderling uitwisselbaar kunnen worden beschouwd.
Zowel Concerta®, Equasym XL® en Medimetic CR geven een deel van het methylfenidaat direct af. Het resterende deel wordt gereguleerd afgegeven. De hoeveelheid methylfenidaat die direct wordt afgegeven én de wijze van gereguleerde afgifte is echter bij elk product verschillend. De farmacokinetische profielen van deze drie producten wijken daardoor onderling af. 
Daarnaast hebben de verschillen in formulering invloed op het tijdstip van inname. Equasym XL® moet voor het ontbijt worden ingenomen terwijl Medimetic juist tijdens of na het ontbijt moet worden ingenomen. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt het mechanisme van gereguleerde afgifte nadelig beïnvloed. Voor Concerta® gelden geen specifieke instructies.
De effectiviteit van de producten is onderzocht in vergelijkende klinische onderzoeken met het oorspronkelijke middel Ritalin®. Deze onderzoeken zijn niet gepubliceerd. Het CBG heeft aanwijzingen dat de producten, wat betreft werkingsduur en werkingspatroon, een verschil vertonen wanneer deze worden vergeleken met een behandeling met conventionele methylfenidaat-bevattende producten. Voor de productinformatie voor Equasym XL® heeft dit geleid tot aanvullende instructies: 'Indien het effect laat in de middag of vroeg in de avond afneemt dient overwogen te worden om de behandeling voort te zetten met tweemaal daags toediening van methylfenidaat in conventionele vorm. Het gebruik van Equasym XL dient gestaakt te worden als blijkt dat de totale hoeveelheid methylfenidaat die per dag wordt gebruikt hoger is dan bij het gebruik van conventionele producten.' Vergelijkende effectiviteitsgegevens van de producten met gereguleerde afgifte onderling zijn helaas niet beschikbaar.
Gezien de bovenstaande verschillen tussen Concerta®, Equasym XL® en Medimetic CR® kunnen deze producten niet als onderling uitwisselbaar worden beschouwd. Patiënten dienen derhalve niet van het ene op het andere product te worden overgezet zonder medisch toezicht. Het gaat hier overigens niet over de onderlinge omzetting tussen methylfenidaat bevattende producten zonder gereguleerde afgifte.

Auteurs

  • drs A.H.P. van Gompel (CBG)