Lercanidipine (Lerdip®), calciumantagonist

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we dat een vroeg commentaar van belang kan zijn voor de praktijk. Wanneer na verloop van tijd nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven komen we op de eerste bespreking terug.
De prijzen zijn berekend aan de hand van de KNMP-taxe van november 1997, inkoopprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven.

Lercanidipine
Lerdip ® (Byk Nederland BV)
Tablet 10 mg
calciumantagonist

De calciumantagonist lercanidipine, die tot de dihydropyridinen behoort, is geregistreerd voor 'de behandeling van milde tot matige hypertensie'. Sommige andere calciumantagonisten zijn tevens geregistreerd voor de behandeling van hartfalen en angina pectoris.
In enkele gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoeken is het middel vergeleken met andere antihypertensiva.1-4 In het eerste onderzoek bleek lercanidipine 1 dd 10-20 mg gedurende 16 weken de bloeddruk even effectief te verlagen als atenolol 1 dd 50-100 mg, terwijl de hoeveelheid bijwerkingen evenmin significant verschilde.1 Hetzelfde gold voor de vergelijking tussen lercanidipine 1 dd 10 mg en nifedipine retard 2 dd 20 mg.2 Bij patiënten die onvoldoende reageerden, leidde verdubbeling van de dosering met lercanidipine echter significant minder vaak tot het gewenste effect, terwijl het aantal bijwerkingen niet significant uiteen liep.2 In het derde onderzoek verschilde lercanidipine 10-30 mg/dag niet significant in bloeddrukverlagend effect en frequentie van bijwerkingen van captopril 50-100 mg/dag.3 Het vierde onderzoek betrof patiënten wier bloeddruk onvoldoende daalde door een β-blokker, diureticum of ACE-remmer.4 De toevoeging van lercanidipine 10-30 mg/dag veroorzaakte in gelijke mate een verdere bloeddrukverlaging en bijwerkingen als de additie van nitrendipine 10-30 mg/dag.4 Een positief effect op de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is van lercanidipine niet aangetoond.
De meest voorkomende bijwerkingen houden verband met de vaatverwijdende eigenschappen, namelijk blozen, perifeer oedeem, hartkloppingen, tachycardie, hoofdpijn, duizeligheid en krachteloosheid. Het middel is, vanwege het ontbreken van klinische ervaring, gecontraïndiceerd bij zwangerschap en borstvoeding. Lercanidipine dient voor de maaltijd te worden ingenomen.

Plaatsbepaling

De calciumantagonist lercanidipine is in bloeddrukverlagend effect en frequentie van bijwerkingen vergelijkbaar met atenolol, captopril en nitrendipine. Ten opzichte van nifedipine retard is dit effect bij patiënten die in eerste instantie onvoldoende reageren, echter significant geringer met evenveel bijwerkingen. Niet aangetoond is dat bijwerkingen, zoals hoofdpijn, blozen en enkeloedeem, minder vaak zouden voorkomen dan bij andere calciumantagonisten. Het middel biedt geen voordelen ten opzichte van andere, beter beproefde antihypertensiva.


<hr />


1. Morisco C et al. J Cardiovasc Pharmacol 1997; 29 (suppl. 2): S26-S30.
2. Policicchio D et al. J Cardiovasc Pharmacol 1997; 29 (suppl. 2): S31-S35.
3. Barbagallo Sangiorgi G et al. J Cardiovasc Pharmacol 1997; 29 (suppl. 2): S36-S39.
4. Rengo F et al. J Cardiovasc Pharmacol 1997; 29 (suppl. 2): S54-S58.