Lanthaancarbonaat (Fosrenol®), behandeling hyperfosfatemie bij chronisch nierfalen

Alle prikbordartikelen worden gepubliceerd onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie.

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven, komen wij op de eerste bespreking terug.
De pictogrammen betekenen: ++: een belangrijke uitbreiding van het farmacotherapeutisch arsenaal,
+: een nuttig product, +-: een product met twijfelachtig nut, of een product waarvan de waarde nog niet goed kan worden beoordeeld, -: een product zonder toegevoegde waarde, --: een product met extra risico's dat niets toevoegt aan de behandelingsmogelijkheden.
De prijzen zijn berekend aan de hand van de G-standaard van de Z-Index van april 2006, vergoedingsprijzen excl. BTW, tenzij anders wordt vermeld.

Lanthaancarbonaat  -
Fosrenol® (Shire Pharmaceutical Contracts Ltd)
Kauwtabletten overeenkomend met 250, 500, 750 en 1000 mg
behandeling hyperfosfatemie bij chronisch nierfalen 

Lanthaancarbonaat is geregistreerd als 'een fosfaatbinder voor gebruik bij het onder controle houden van hyperfosfatemie bij patiënten met chronisch nierfalen die hemodialyse of continue ambulante peritoneale dialyse ondergaan'.1

Werkingsmechanisme. 
In het zure milieu van de maag komen lanthaanionen vrij die een hoge affiniteit hebben voor de fosfaationen uit het tegelijkertijd ingenomen voedsel. De vorming van onoplosbaar lanthaanfosfaat in het lumen van de maag en het bovenste gedeelte van de dunne darm vermindert de absorptie van fosfaat vanuit het maag-darmkanaal.

Klinisch onderzoek. 
Er is één vergelijkend onderzoek met een calciumhoudende fosfaatbinder, calciumcarbonaat. In dat gerandomiseerde open onderzoek bij 800 patiënten bleek na acht weken dat bij significant meer patiënten die calciumcarbonaat kregen de serumfosfaatconcentratie ≤1,8 mmol/l was, dan bij patiënten die lanthaancarbonaat kregen.2 Na zes maanden was er echter geen verschil meer. Inmiddels zijn gegevens gepubliceerd met een vervolgduur van drie jaar, met overeenkomende resultaten.3

Bijwerkingen.  Bij gebruik van lanthaancarbonaat treden significant minder episoden van hypercalciëmie op dan bij calciumcarbonaat. Vooralsnog lijkt het bijwerkingenprofiel van lanthaancarbonaat en calciumcarbonaat vergelijkbaar, maar met lanthaancarbonaat is veel minder ervaring opgedaan.

Contra-indicaties en interacties. 
Het is onduidelijk of lanthaancarbonaat klinisch relevante interacties geeft met H2-receptorantagonisten en protonpompremmers. Lanthaancarbonaat mag niet langer dan twee jaar onafgebroken worden gebruikt. 

Plaatsbepaling

Voor de behandeling van hyperfosfatemie bij patiënten die dialyse ondergaan, zijn aluminiumhydroxide, calciumhoudende fosfaatbinders, lanthaancarbonaat en sevelamer beschikbaar. Op grond van ervaring en kosten gaat de voorkeur uit naar een calciumhoudende fosfaatbinder of een niet-calciumhoudende fosfaatbinder of een combinatie van beide.4 Sevelamer is het eerstekeuzemiddel bij de niet-calciumhoudende fosfaatbinders. Het is nog onbekend of er bij langer dan drie jaar gebruik van lanthaancarbonaat toxische reacties optreden.

 

stofnaam merknaam® dosering (g) kosten/dag
calciumcarbonaat

merkloos
Cacit
Calci-Chew

4,3 [Ca2+]

1,89

lanthaancarbonaat Fosrenol 2,25 [La2+] 8,94
sevelamer Renagel 6,4 9,03


1. IB-tekst lanthaancarbonaat (Fosrenol®) via: www.cbg-meb.nl, Geneesmiddeleninformatiebank. 
2. Hutchison AJ, et al. Efficacy, tolerability, and safety of lanthanum carbonate in hyperphosphatemia: a 6-month, randomized, comparative trial versus calcium carbonate. Nephron Clin Pract 2005; 100: c8-19. 
3. Hutchison AJ, et al. Long-term efficacy and tolerability of lanthanum carbonate: results from a 3-year study. Nephron Clin Pract 2006; 102: c61-c71. 
4. CFH-rapport lanthaancarbonaat (Fosrenol®), via: www.cvz.nl, CFH-rapporten.   

Auteurs

  • mw drs M.L.H.A. van Oppenraay, drs D. Bijl