Interstitiële pneumonitis tijdens gebruik van nabumeton (Mebutan®)

Nabumeton (Mebutan®) is een betrekkelijk nieuw NSAID dat is geregistreerd voor de behandeling van reumatoïde artritis en artrosis deformans. Het betreft een zogenaamde 'prodrug', die na absorptie grotendeels in de lever wordt omgezet in de actieve metaboliet 6-methoxy-2-naftylazijnzuur (6-MNA). Longfibrose na gebruik van nabumeton is beschreven maar vermoedelijk uiterst zeldzaam. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ontving een melding van een patiënte die na gebruik van nabumeton interstitiële pneumonitis ontwikkelde. Een 39-jarige vrouw met een sedert 14 jaar bestaande idiopathische nierinsufficiëntie en artralgie werd behandeld met 1000 mg/dag nabumeton wegens een verergering van haar gewrichtsklachten. Zij werd reeds langere tijd behandeld met chloormezanon, hydroxychloroquine, temazepam en een oraal anticonceptivum en gebruikte tevens een eiwitbeperkt dieet. Drie weken na het begin van de behandeling met nabumeton ontwikkelde ze ernstige dyspnoe en hoge koorts (40oC). Er waren geen andere klachten, met name hoestte de patiënt niet. Na het staken van nabumeton en een therapie met amoxicilline herstelde de patiënte binnen enkele dagen, ondanks het continueren van de overige medicatie. Na hernieuwd gebruik van nabumeton trad de bijwerking opnieuw op. Een thoraxfoto toonde uitgebreide interstitiële afwijkingen. Het gebruik van nabumeton werd definitief gestaakt waarna de patiënte snel herstelde. Gegeven de tijdsrelatie, de positieve reactie op hernieuwde toediening en het feit dat geen andere oorzaken werden aangetoond, is een causaal verband waarschijnlijk.

Bij patiënten die gedurende de behandeling met nabumeton benauwd worden, dient naast het bekende risico van bronchospasme bij gebruik van een NSAID, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van een interstitiële pneumonitis. Ook van naproxen is een dergelijke melding bekend, zodat deze waarschuwing geldt voor de gehele groep van de NSAID's. Voor het melden van dergelijke vermoede bijwerkingen kan men terecht bij de Stichting Lareb.