Infliximab (Remicade®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Nieuwe registratie

Infliximab (Remicade®) is een monoklonaal antilichaam tegen TNF-1 (tumornecrosefactor-1), dat recent is geregistreerd door de Europese registratieautoriteit voor 'de behandeling van ernstige vormen van de ziekte van Crohn'.1 Het gaat daarbij om patiënten die niet reageren op een behandeling met corti-costeroïden en/of immunosuppressiva, en om de behandeling van fistels die niet met conventionele middelen genezen.
Het werkingsmechanisme van infliximab berust op ontstekingsremming door de vorming van stabiele complexen met TNF-1, een cytokine met sterk inflammatoire eigenschappen. De werkzaamheid van het middel, toegediend in een eenmalig infuus van 5 mg/kg gedurende twee uur, is aangetoond in twee gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoeken. In het eerste onderzoek onder 108 patiënten met een matige tot ernstige, actieve vorm van de ziekte van Crohn trad een klinische respons op binnen twee tot vier weken (81% vs. 17% in de placebogroep) en kwam 48% in remissie (placebo 4%). In het tweede, 26 weken durende, onderzoek onder 94 patiënten, die al minstens drie maanden fistels hadden, bereikte 68% van de patiënten binnen gemiddeld 12 weken een klinische respons tegen 26% in de placebogroep. Complete sluiting van de fistels werd bereikt bij 55% met infliximab behandelde patiënten, vergeleken met 13% in de placebogroep.
Bijwerkingen betroffen vooral infecties en een vertraagde overgevoeligheidsreactie die zich uitte in myalgie en artralgie met koorts en huiduitslag. Sommige patiënten hadden jeuk, oedeem van hand of lip, dysfagie, urticaria, pijnlijke keel of hoofdpijn. De vertraagde overgevoeligheidsreactie trad bij 25% van de patiënten op die opnieuw werden behandeld na een periode van 2-4 jaar.
Op grond van de gunstige resultaten van bovenstaande (beperkte) onderzoeken kwam de Europese registratieautoriteit tot een positief oordeel voor deze beperkte indicatie. Verder onderzoek met name over de risico’s van herbehandeling is nodig. Op dit moment wordt herbehandeling binnen twee jaar niet aanbevolen vanwege onvoldoende gegevens over de veiligheid.

 

<hr />

 


1. CMPC. EPAR Remicade. Londen, 13 augustus 1999. http://www.eudra.org./emea.html