Hormoonsuppletietherapie en het risico van endometriumcarcinoom

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft kennis genomen van een publicatie over het risico van endometriumcarcinoom bij gebruik van verschillende soorten van hormoonbehandeling na de menopauze (hormoonsuppletietherapie (HST)).1 Het betreft nieuwe resultaten van een groot Brits onderzoek (Million Women Study) (Gebu 2003; 37: 110-111) .

In dit onderzoek is het risico van het gebruik van HST bestaande uit uitsluitend een oestrogeen, oestrogeen gecombineerd met progestageen en het hormoon tibolon (de werkzame stof van Livial®) vergeleken met geen gebruik. De resultaten tonen dat het risico van endometriumcarcinoom is verhoogd bij gebruik van alleen een oestrogeen en bij gebruik van tibolon. Dit verhoogde risico hangt samen met de duur van gebruik: het risico wordt groter naarmate het middel langer wordt gebruikt. Bij gebruik van oestrogenen in combinatie met een progestageen is het risico niet verhoogd.

Dat het gebruik van alleen een oestrogeen kan leiden tot een verhoogd risico van endometriumcarcinoom was al bekend uit vele eerder gepubliceerde onderzoeken. Daarom dienen vrouwen met een uterus een oestrogeenbehandeling te combineren met een progestageen. Dat deze combinatie het verhoogde risico doet verdwijnen, wordt ook door de resultaten van dit onderzoek bevestigd. Een nieuwe bevinding is dat een behandeling met tibolon leidt tot een verhoogd risico van endometriumcarcinoom. Tibolon is in Nederland alleen geregistreerd voor de behandeling van overgangsklachten. De nieuwe bevindingen zijn een reden tot zorg en het CBG zal na bestudering van het artikel op korte termijn nadere informatie geven over eventuele maatregelen. Zij zal dit doen in overleg met de geneesmiddelenautoriteiten van de andere EU-lidstaten waar tibolon is geregistreerd.

In de productinformatie en de bijsluitertekst van tibolon wordt al melding gemaakt van vermoedens van abnormale groei van het baarmoederslijmvlies of een kwaadaardig gezwel van het baarmoederslijmvlies bij vrouwen die tibolon gebruiken, maar er was tot op heden geen verband aangetoond met de behandeling met tibolon. De fabrikant van Livial®, Organon, heeft in 2002 een groot onderzoek gestart waarin mogelijke bijwerkingen op het baarmoederslijmvlies ten gevolge van tibolongebruik nader worden onderzocht. De resultaten van dat onderzoek komen eind 2005 beschikbaar.

Gebruiksters en artsen worden gewezen op het advies in de huidige productinformatie van alle HST-producten dat de behandeling zo kort mogelijk dient te worden gehouden bij een zo laag mogelijke dosering. Bij langdurig gebruik dient periodiek, op zijn minst jaarlijks, een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van HST te worden gemaakt om te bepalen of de behandeling moet worden voortgezet.

<hr />

1. Million Women Study Collaborators. Endometrial cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2005; 365: 1543-1551.

Auteurs

  • ir H. Stevenson