Het voortbestaan van het Geneesmiddelenbulletin

Leek het Geneesmiddelenbulletin een onomstreden plaats te hebben verworven als gezaghebbende informatiebron inzake farmacotherapie, in september jl. werd op pijnlijke wijze duidelijk hoe wankel de positie van ons blad is. Nu de overheid heeft aangegeven terug te treden als financier, dreigt het blad te verdwijnen. Daarmee zal Nederland ook zijn lidmaatschap van de International Society of Drug Bulletins verliezen. Dit is de organisatie waarbinnen wij tezamen met de zusterbladen uit landen, zoals Duitsland, Engeland en Frankrijk, ons inzetten voor farmacotherapeutische informatievoorziening op basis van onafhankelijkheid en wetenschappelijk bewijs.
Uw adhesiebetuigingen hebben het bestuur zeker aangemoedigd te blijven zoeken naar mogelijkheden om het voortbestaan van ons blad te verzekeren. Wij zijn ervan overtuigd, dat een blad zoals het Geneesmiddelenbulletin niet slechts bestaansrecht heeft, maar pure noodzaak is. De informatie die aan voorschrijver en afleveraar in het Geneesmiddelenbulletin wordt aangeboden, dient onafhankelijk en 'evidence based' te blijven, toegankelijk voor zowel artsen als apothekers. Om de uitgave van ons blad voort te kunnen zetten, zoeken wij momenteel naar oplossingen om het voortbestaan van het Geneesmiddelenbulletin te waarborgen. Diverse opties passeren thans de revu.

Namens de bureaumedewerkers, de redactiecommissie, de adviesraad en het bestuur wens ik u, lezers, alle goeds voor het nieuwe jaar en hoop van harte, dat ons blad daarvan deel zal kunnen blijven uitmaken.

Jan Schuling,
voorzitter Stichting Geneesmiddelenbulletin