Het risico van gastroduodenale bloedingen bij plaatjesaggregatieremmers

Achtergrond. Het risico van grote bloedingen hoog in het maag-darmkanaal geassocieerd met verschillende plaatjesaggregatieremmers en de eventuele bescherming door gelijktijdig geven van maagslijmvliesbeschermende middelen is omstreden in de literatuur.

Methode. Met hetzelfde patiëntcontrole-onderzoek in de ziekenhuizen van twee Zuid-Europese steden, waarmee eerder het risico van verschillende NSAID's werd onderzocht (Gebu 2005; 39: 58-59), werden thans ook de risico´s van plaatjesaggregatieremmers geanalyseerd. 2.813 klinisch behandelde patiënten >18 jaar met een hoge maag-darmbloeding werden vergeleken met 7.193 controlepersonen.

Resultaat. De odds ratio (OR) van een bloeding in het bovenste deel van het maag-darmkanaal, geassocieerd met acetylsalicylzuur (<150 mg/dag) was 4,0 (95%BI=3,2-4,9), met clopidogrel 2,3 (0,9-6,0) en met dipyridamol 0,9 (0,4-2,0). Bij gelijktijdig gebruik van een protonpompremmer werden alle risico's niet-significant. Zo werd de OR van acetylsalicylzuur 1,1 (0,5-2,6). Bij een geschatte jaarlijkse incidentie van hoge maag-darmbloedingen van 0,4‰ (400 per miljoen inwoners >18 jaar) was daarvan 14,5% (58 per miljoen) geassocieerd met zeer recent gebruik van plaatjesaggregatieremmers, voornamelijk acetylsalicylzuur in lage dosis. Het risico nam toe met de leeftijd. Bij patiënten ouder dan 70 jaar was de incidentie 334 per miljoen inwoners per jaar en bij patiënten jonger dan 70 jaar 21 per miljoen inwoners per jaar.

Conclusie onderzoekers. In een populatie afkomstig uit enkele Zuid-Europese steden was 14,5% van de hoge maag-darmbloedingen, die tot een ziekenhuisopname leidden, toe te schrijven aan plaatjesaggregatieremmers, met name acetylsalicylzuur in lage dosis.

Plaatsbepaling

Hoewel het aandeel van de maagbloedingen geassocieerd met plaatjesaggregatieremmers lager is dan met NSAID's (resp. 14,5 en 38% (Gebu 2005; 39: 58-59)), is het risico ervan niet verwaarloosbaar, zeker niet voor patiënten met maagproblemen in de anamnese en ouder dan 70 jaar. De combinatie van acetylsalicylzuur en een protonpompremmer heeft een lager risico van maagbloeding dan clopidogrel alleen en heeft daarom de voorkeur bij patiënten met een verhoogd risico van maagbloedingen.


1. Laporte JR, et al. Antiagregantes plaquetarios y riesgo de hemorragia digestiva. Butlletí Groc 2005; 18: 17-18. 
2. Ibáñez L, et al. Upper gastrointestinal bleeding associated with antiplatelet drugs. Aliment Pharmacol Ther 2006; 23: 235-242.   
  

 

Auteurs

  • dr A.J.F.A. Kerst