Graspollentabletten (Grazax®), orale vorm immunotherapie

Recent is Grazax®, een orale vorm van immunotherapie geregistreerd. Grazax®-tabletten bevatten allergenen van timotheegraspollen en zijn geregistreerd voor 'Behandeling van door graspollen geïnduceerde rhinitis en conjunctivitis bij volwassenen met klinisch relevante klachten waarbij de diagnose gesteld is op basis van een positieve huidpriktest en/of specifieke IgE-test op graspollen.
Grazax® wordt eenmaal per dag onder de tong toegediend. Na een minuut kan de tablet worden doorgeslikt. De patiënt dient zich gedurende de volgende vijf minuten te onthouden van eten en drinken. De behandeling wordt ruim voor het te verwachten begin van het pollenseizoen (vier maanden) gestart en gedurende het hele graspollenseizoen voortgezet. 
De werkzaamheid van de graspollentabletten is aangetoond in een gerandomiseerd dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek over één pollenseizoen.1 Patiënten met een overgevoeligheid voor meerdere allergenen werden uitgesloten. Het gebruik van symptomatische co-medicatie was geprotocolleerd. Primaire eindpunten waren de symptoomscore en de medicatiescore. Secundaire eindpunten waren onder meer het percentage patiënten met een goede controle en het percentage klachtenvrije dagen zonder co-medicatie. Behandeling met graspollentabletten geeft weliswaar een statistisch significante vermindering van de klachten in vergelijking met placebo, maar de klinische relevantie van een verschil van -1.01/-0.85 in symptoom/medicatiescore is echter moeilijk vast te stellen. Vandaar dat er veel belang wordt gehecht aan de presentatie van de in dit opzicht beter interpreteerbare secundaire eindpunten.2
Van belang is dat er alleen gegevens over de werkzaamheid in één pollenseizoen beschikbaar zijn. Het onderzoek wordt weliswaar voortgezet in het tweede pollenseizoen, maar met een geselecteerde patiëntengroep. 
Het concept achter immunotherapie is, dat er zich een tolerantie ontwikkelt tegen de natuurlijke blootstelling aan allergenen. Immunotherapie over meerdere seizoenen (3-5 seizoenen) zou dan ook moeten leiden tot een verdere afname van de allergische respons. Bovendien zou na het stoppen van de immunotherapie de tolerantie persisteren. Dit is voor graspollentabletten (nog) niet aangetoond. Resultaten over meerdere seizoenen zijn nodig voor een uiteindelijk oordeel over de klinische effectiviteit van graspollentabletten als immunotherapie. 
Locale bijwerkingen, zoals orale jeuk, oraal oedeem, lokale irritatie of jeuk, komen bij gebruik van graspollentabletten frequent voor. Er is echter ook een ernstige zwelling van palatum, mondholte met slik- en ademhalingsproblemen beschreven.4 Om die reden is Grazax® gecontraïndiceerd bij patiënten met ernstig astma.2


1. Dahl R, et al. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 434-440.
2. IB-tekst allergeen extract van pollen van Timotheegras (Grazax®) via www.cbg-meb.nl, Geneesmiddeleninformatiebank. 
3. Malling HJ, et al. Position paper. Local immunotherapy. Allergy 1998: 53: 933-944
4. Aarnoudse AL, et al. Een lokale bijwerking van sublinguale immunotherapie. Ned Tijdschr Geneeskd 2006; 150: 1632-1634.   

 

Auteurs

  • dr A.J.A. Elferink (CBG)