Fumaarzuurtherapie bij psoriasis - wat is het waard?


Inleiding
Werkingswijze
Farmacokinetiek
Toepassing en resultaten
Bijwerkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: fumaarzuur (FZ), fumaarzuuresters, psoriasis, cytostatische werking, flushing, maagdarmreacties, huidreacties, nierfunctiestoornissen, leukopenie (lymfopenie)

Correctie:
In dit artikel wordt vermeld dat toxische, erythemateuze huidreacties kunnen voorkomen bij lokale toepassing van fumaarzuur en esters daarvan, waarbij erop wordt gewezen dat dergelijke reacties ook kunnen voorkomen bij degenen die beroepshalve deze stoffen verwerken.
Naar aanleiding daarvan is van een lezer, een apotheker, de mededeling ontvangen dat bij alle zes bij hem werkzame assistentes tijdens of onmiddellijk na de bereiding met jeuk en roodheid samengaande huidreacties optraden aan handen, armen en hoofd. Het verdient daarom aanbeveling bij het verwerken van deze stoffen de nodige voorzorgen te treffen, zoals het dragen van handschoenen en een doekje voor het gezicht, terwijl ook het verstuiven ervan zoveel mogelijk moet worden vermeden. Dit laatste bereikt men door niet te werken met een mortier, maar met een afsluitbaar maalapparaat, bijvoorbeeld van het type dat ook wordt gebruikt voor het fijnmaken van dragees.

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF