Fomepizol, een nieuw antidotum bij ethyleenglycolintoxicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over Nederlandse en Europese registraties.

Fomepizol is geregistreerd als 'antidotum voor de behandeling van een acute ethyleenglycol intoxicatie'.1 Accidentele of intentionele inname van ethyleenglycol, het belangrijkste bestanddeel van de meeste antivriesproducten, gaat gepaard met ernstige morbiditeit en sterfte. Via omzetting door alcoholdehydrogenase worden actieve metabolieten gevormd die aanleiding kunnen geven tot een klinisch beeld waarbij metabole acidose, nierinsufficiëntie, en neurologische afwijkingen op de voorgrond staan. De huidige standaardbehandeling bestaat uit remming van alcoholdehydrogenase door middel van hoge doses ethanol, zo nodig in combinatie met hemodialyse.
Fomepizol is een competitieve remmer van alcoholdehydrogenase. De behandeling bestaat iedere twaalf uur uit intraveneuze infusie van het middel gedurende 30 tot 45 minuten. De toediening geschiedt op geleide van de plasmaspiegels van ethyleenglycol. Eventueel wordt deze behandeling gecombineerd met hemodialyse. Het registratiedossier van fomepizol had de status van een 'weesgeneesmiddel' (Gebu 2001; 35: 49-53). Klinische gegevens uit casuïstiek of ongecontroleerd onderzoek bij een beperkt aantal patiënten lieten zien dat fomepizol een effectief antidotum is, dat verbetering van de symptomen geeft.2 3 Snelle toediening van fomepizol kan mogelijk zelfs het optreden van symptomen in enkele gevallen voorkomen. Het advies is dan ook de behandeling zo spoedig na inname van ethyleenglycol te starten, zelfs als intoxicatieverschijnselen afwezig zijn. In het klinisch onderzoek werden weinig vaak bijwerkingen gerapporteerd, maar een goed onderscheid tussen de intoxicatieverschijnselen en de bijwerkingen is vaak niet te maken. Hoofdpijn en duizeligheid werden het meest frequent gerapporteerd en in enkele gevallen traden overgevoeligheidsreacties op.
Fomepizol is derhalve een alternatief voor de behandeling met ethanol. Het middel geeft mogelijk minder bijwerkingen en kan worden toegepast met een eenvoudiger doseringsschema. Direct vergelijkend onderzoek met de toediening van hoge doses ethanol werd echter niet verricht. Het gelijktijdige gebruik van ethanol en fomepizol wordt dan ook niet aanbevolen.1


1. www.cbg-meb.nl/nl/prodinfo/index.htm (na 15-12-2001).
2. Brent J, et al. Fomepizole for the treatment of ethylene glycol poisoning. Methylpyrazole for toxic alcohols study group. N Engl J Med 1999; 340: 832-838.
3. Jacobsen D. New treatment for ethylene glycol poisening [commentaar]. N Engl J Med 2000; 340: 879-881.

Auteurs

  • prof. dr P.A. de Graeff