Exenatide en nierinsufficiëntie


1. Exenatide: renal failure. Prescrire International 2009; 18: 124.
2. Diabetèxe: exenatide, un hypoglycémiant preoccupant. Rev Prescrire 2008; 28: 664.
3. Prescrire Editorial Staff. Exenatide. Prescrire Int 2007; 16: 228-231.
4. Prescrire Rédaction. ’Exénatide ‘éventuellement utile’: une cotation trop favorable. Rev prescrire 2008; 28: 316.


Bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb waren tot begin september 2009 geen meldingen bekend over renale bijwerkingen van exenatide. De productinformatie vermeldt dat het gebruik van exenatide niet wordt aanbevolen bij ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring <30 ml>

Als ten gevolge van exenatide nierinsufficiëntie ontstaat en de patiënt ook wordt behandeld met metformine, dan is er een additioneel risico van metformine bij een verminderde nierfunctie, hetgeen kan resulteren in lactaatacidose.

Exenatide is in Nederland inmiddels opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem voor gebruik door zeer obese patiënten met diabetes mellitus type 2 en een ‘body mass index’ (BMI) =35 kg/m2. In Gebu 2008; 42: 41-42 is aangegeven dat het ontbreken van gegevens over werkzaamheid en veiligheid van exenatide op de langere termijn een beperking vormt en dat in voorkomende gevallen de toevoeging van insuline de voorkeur heeft boven de toepassing van exenatide. Voorschrijvers en afleveraars worden opgeroepen alert te zijn op de beschreven bijwerking en bij een verdenking hierop deze te melden.

Auteurs

  • dr D. Bijl