Entacapon (Comtess®, Comtan®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Nieuwe registratie

Entacapon (Comtess®, Comtan®) is, als tweede cathechol-O-methyl-transferase (COMT)-remmer, in combinatie met levodopa, geregistreerd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson bij patiënten met motorische fluctuaties aan het einde van het doseringsinterval. Entacapon remt, voornamelijk perifeer, het COMT en blokkeert de omzetting naar O-methyldopa. Door combinatie van entacapon met levodopa neemt de plasmaconcentratie van levodopa toe en neemt die van O-methyldopamine af, zonder dat er een duidelijk effect is op de halveringstijd van levodopa. Bij patiënten die werden behandeld met levodopa/benserazide was de plasmaconcentratie levodopa verhoogd met 50%, terwijl dit bij de combinatie levodopa/carbidopa slechts 23% was. De werkzaamheid van entacapon is bij combinatie met levodopapreparaten met vertraagde afgifte niet aangetoond.
De werkzaamheid van entacapon is onderzocht in twee klinische onderzoeken die zes maanden duurden. Alle patiënten hadden motorische fluctuaties aan het einde van het doseringsinterval. In het eerste onderzoek nam de 'on-time' met 1,3 uur toe (10%) en in het tweede met 0,58 uur (6%). Dit laatste verschil was niet statistisch significant, mogelijk omdat de uitgangswaarden voor de 'on-time' al hoger lagen. Bovendien gebruikten in het eerste onderzoek meer patiënten levodopa/benserazide. Met dopamine samenhangende bijwerkingen, zoals hyperkinesie en dyskinesie, namen duidelijk toe. Er waren geen aanwijzingen voor hepatotoxiciteit. Tijdens de discussie over entacapon werd de registratie van de eerste COMT-remmer, namelijk tolcapon (Tasmar®), opgeschort vanwege enige meldingen van ernstige hepatotoxiciteit. Gezien de gemelde bijwerkingen bij tolcapon is, totdat meer gegevens beschikbaar zijn, het gebruik van entacapon gecontraïndiceerd bij patiënten met het maligne neurolepticasyndroom of niet-traumatische rabdomyolyse in de anamnese. Bovendien wordt gewaarschuwd tegen het abrupt staken van het middel.
Geconcludeerd werd dat de toevoeging van entacapon aan dopaminepreparaten met een directe afgifte een matige, maar relevante toename geeft van de 'on-time' bij patiënten met motorische fluctuaties aan het einde van het dosisinterval. De indicatie is tot deze groep patiënten beperkt, omdat er geen duidelijke gegevens zijn voor een effect bij patiënten zonder motorische fluctuaties.