Elektronische nascholing en website

Het Geneesmiddelenbulletin is in januari 2013 begonnen met een nieuwe activiteit in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), namelijk het aanbieden van onafhankelijke elektronische nascholing aan artsen en apothekers. Onder de noemer Continue Medische Educatie (CME) zullen bij elk hoofdartikel tien toetsvragen worden gesteld die zo mogelijk in aanmerking komen voor accreditatie.
Uitgangspunt voor de toetsvragen is de ’leercyclus’, zoals deze is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en pedagoog Kolb. Deze cyclus bestaat uit vier fasen. Fase 1 (concreet ervaren) richt zich op de kernboodschappen van het artikel. De lezer leest het hoofdartikel kritisch. De naar de mening van de redactiecommissie en wetenschappelijke adviesraad belangrijkste kenniselementen van het artikel zijn opgenomen in toetsvragen. Fase 2 (overdenken) richt zich op de algemene achtergrondkennis en de brede context bij elementen uit het hoofdartikel. Het gaat om het opfrissen van kennis. In fase 3 (verbinden) worden specifieke elementen uit het artikel verbonden met basiskennis of gerelateerd aan een bredere context. De lezer wordt aangezet tot duiding en kritische beschouwing. Ten slotte kan de lezer in fase 4 (toepassen) de specifieke kennis die is opgedaan, toepassen aan de hand van casuïstiek. Voorts wordt de lezer aangezet tot het integreren van de opgedane kennis in de praktijk.
Bij de artikelen met toetsvragen zijn herkenningstekens voor CME opgenomen. In de papieren editie wordt tevens een QR-code geplaatst waarmee gebruikers van smartphones, tablets of e-readers rechtstreeks elektronische toegang krijgen tot de toets.
Men kan toegang krijgen tot de toetsvragen via de website van het Geneesmiddelenbulletin: www.geneesmiddelenbulletin.nl/nascholing. Men wordt dan direct doorgeschakeld naar de website van het NTvG waar men na eenmalige registratie de toets kan maken. Ook kan men toegang krijgen tot de toets door direct naar de NTvG-website te gaan: www.ntvg.nl/academie. Men is geslaagd voor de toets als men acht van de tien vragen goed heeft beantwoord. Men krijgt twee herkansingsmogelijkheden bij een resultaat kleiner dan 80%. Afhankelijk van het onderwerp van het artikel, is de CME-toets voor medisch specialisten, huisartsen en/of apothekers geaccrediteerd met één punt. Nadat men is geslaagd voor de toets vindt voor zowel artsen als apothekers automatische deelnameverwerking plaats in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA/PE-online) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).
Voor de website van het Geneesmiddelenbulletin geldt dat inmiddels de jaargangen van het bulletin vanaf 1967 zijn gedigitaliseerd. Alle hoofdartikelen zijn nu via de website te raadplegen, voor het grootste deel ook als pdf-bestand. Van enkele jaargangen ontbreken nog prikborden, maar deze zullen zo spoedig mogelijk worden geplaatst.