Een nieuw tijdperk voor het Geneesmiddelenbulletin

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een belangrijke beleidswijziging. Het bestuur van de stichting Geneesmiddelenbulletin, verantwoordelijk voor de uitgave van het blad, is tot de overtuiging gekomen, dat de bestaande stichting als zelfstandige organisatie te weinig garantie biedt voor handhaving van de continuïteit van het blad. Daarop heeft het bestuur de conclusie getrokken, dat samenwerking met een andere organisatie, actief op farmacotherapeutisch gebied, is aangewezen. In samenspraak met de redactiecommissie en de adviesraad heeft het bestuur zich beraden op het profiel van een dergelijke samenwerkingspartner voor het Geneesmiddelenbulletin. De belangrijkste wensen die daarbij dienden te worden vervuld zijn: redactionele onafhankelijkheid, verbreding van de beschikbare expertise en inbedding in een stevige organisatie.
Op basis van deze overwegingen heeft het bestuur gekozen voor het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het gegeven, dat het CVZ het Farmacotherapeutisch Kompas uitbrengt en daarmee uitzicht biedt op synergie met het Geneesmiddelenbulletin, en het Geneesmiddelenbulletin daarnaast een onafhankelijk standpunt kan innemen, was daarbij doorslaggevend. De besprekingen met het CVZ hebben geresulteerd in een overdrachtsovereenkomst en de formulering van een redactioneel statuut, dat de onafhankelijkheid van het Geneesmiddelenbulletin waarborgt.
Per 1 januari 2005 zijn de medewerkers van het redactiebureau in dienst getreden van het CVZ en is de stichting Geneesmiddelenbulletin geliquideerd.
DE redactiecommissie en de adviesraad blijven functioneren als voorheen, waarbij de redactiecommissie binnen het CVZ de status van 'commissie van externe deskundigen' krijgt. Daarmee blijft de zo belangrijke inbreng van de betrokken beroepsgroepen gehandhaafd.
U, waarde lezer, danken wij zeer voor de steun die u heeft betuigd in deze, voor het voortbestaan van ons blad, kritieke periode. Uw steunbetuiging is beloond: ook in de toekomst blijft het Geneesmiddelenbulletin u traditiegetrouw voorzien van onafhankelijke informatie over het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen.

Jan Schuling, voorheen voorzitter stichting Geneesmiddelenbulletin.