De nieuwe Gebu lay-out

In het afgelopen jaar is aan vertegenwoordigers van een achttal lezersgroepen (huisartsen, verpleeghuisartsen, klinisch specialisten, apothekers, ziekenhuisapothekers, docenten en studenten farmacie, docenten en studenten geneeskunde, alsmede huisartsen en apothekers behorend tot Farmacotherapie Overleg (FTO)-groepen) gevraagd hun mening te geven over het Gebu. In het algemeen bleken de respondenten het Gebu een goed, betrouwbaar, informatief, maar ook een wat saai blad te vinden.
De kritiek betrof vooral het ontbreken van de mogelijkheid het blad te 'scannen' zodat de lezer relevante informatie snel tot zich kan nemen. Ook verzocht men de redactie dringend de actualiteit beter te volgen en om aan het blad meer 'kleur' toe te voegen door het beschrijven van casuïstiek of door middel van een positief redactioneel commentaar.
Ook een transparanter redactiebeleid werd wenselijk geacht: een aantal respondenten trok de onafhankelijkheid van de redactie in twijfel, met name ten aanzien van de overheid.

De redactiecommissie en de adviesraad van het Gebu hebben de meningen geïnventariseerd en daaraan de volgende consequenties verbonden.
Het hoofdartikel begint voortaan met een samenvatting en de belangrijkste bevindingen. Daarnaast zullen in de tekst de belangrijkste boodschappen in gekleurde kaders worden weergegeven. Hierdoor kan de lezer snel de kern tot zich nemen en beoordelen of het artikel voor hem of haar relevant is. De literatuurlijst wordt compacter, zodat voor het hoofdartikel meer ruimte beschikbaar komt. Naast de reeds bekende overzichtsartikelen zullen van tijd tot tijd ook kortere hoofdartikelen worden gebracht. Waar relevant zal een casus worden behandeld.
Alle artikelen worden zoveel mogelijk volgens een vaste modulaire opbouw geschreven, waarbij meer gebruik zal worden gemaakt van tussenkopjes. Hierdoor worden de artikelen beter toegankelijk voor de lezer.
Prikbord-artikelen in de rubriek 'Nieuwe geneesmiddelen' zullen behalve een geschreven plaatsbepaling voortaan ook een plaatsbepaling van het middel met behulp van pictogrammen, in de vorm van 'pillen', bevatten.

++ een uitzonderlijk goede uitbreiding van het farmacotherapeutisch arsenaal
+   een nuttig product
+ - een product met twijfelachtige toegevoegde waarde, of een product waarvan de waarde nog niet goed kan worden beoordeeld
-    een product zonder toegevoegde waarde.
--   een product met extra risico's dat een volstrekt overbodige toevoeging is aan de behandelingsmogelijkheden.

Er komt een nieuwe rubriek 'Actualiteit', waarin nieuwe, nog niet in de handel zijnde, geneesmiddelen kunnen worden besproken, alsmede de betrouwbaarheid van de beschikbare (onderzoeks)gegevens van deze middelen.
Gekozen is om de verspreiding van het Gebu voorlopig op de oude voet, dat wil zeggen ingesloten bij het Medisch Contact, het Pharmaceutisch Weekblad en het Nederlands Tandartsenblad, voort te zetten. Het argument dat elke arts, apotheker en tandarts zo ten minste één gemeenschappelijk geneesmiddelenblad kan lezen, heeft hierbij de doorslag gegeven. Ook een los abonnement op het Gebu blijft vanzelfsprekend mogelijk.

De redactie hoopt dat deze wijzigingen de toegankelijkheid en de leesbaarheid van het blad ten goede komen. Op deze wijze zal het Gebu beter kunnen bijdragen aan het bereiken van het gestelde doel: een rationeel voorschrijf- en aflevergedrag.