De functie van geneesmiddelenbulletins


onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie

Het hoofdartikel van oktober 2011 over de werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie heeft aanleiding gegeven tot veel discussie over het nut van de vaccinatie. Ook werden er vragen gesteld over de toegepaste literatuurselectie en of het bulletin een forumfunctie heeft. Voor bepaalde belanghebbenden vormde het artikel aanleiding om een discussie op gang te brengen over de functie van het Geneesmiddelenbulletin. Geneesmiddelenbulletins hebben een andere functie dan (wetenschappelijke) medische tijdschriften en ook hun werkwijze is anders. Daarom wordt in dit artikel na een kort historisch overzicht, nader ingegaan op deze functie (Gebu 2011; 45: 139-141).

 


Het Geneesmiddelenbulletin verscheen voor het eerst op 30 maart 1967 en werd door het toenmalige ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid kosteloos aan alle praktiserende artsen en apothekers in Nederland toegezonden. Gezien de snelle ontwikke­lingen op het gebied van de farmacotherapie en het tekortschieten van de destijds beschik­bare objectieve voorlichtings­bronnen, veronderstelde men dat er onder voor­schrijvers behoefte bestond aan onafhankelijke informatie over genees­mid­de­len. Voor het op te richten tijdschrift werden de Ameri­kaan­­se Medical Letter on Drugs and Therapeutics (1959) en het Britse Drug and Therapeutics Bulletin (1962) als voorbeelden geno­men. Aanvankelijk bevatte het Geneesmiddelenbulletin veel vertalingen uit deze zusterbladen. Al spoedig ontstond echter behoefte aan artikelen die specifiek van toepassing waren op de Nederlandse situatie.
Destijds motiveerde de staatssecretaris de uitgave onder meer als volgt ’Iedere medicus practicus wordt bij voortduring geconfronteerd met de noodzaak een keuze te maken uit de vele geneesmiddelen die voor de behandeling van zijn patiënten beschikbaar zijn. De ontwikkeling op het gebied van de farmacotherapie is zodanig, dat inpassing van nieuwe medicamenteuze behandelwijzen in de dagelijkse praktijk een moeilijk probleem is geworden… Het blijkt, zonder verder in details te treden over de merites van de in Nederland beschikbare voorlichtingsbronnen, dat velen van mening zijn, dat de bestaande voorlichting niet geheel in de behoefte van de artsen aan continue en actuele informatie over geneesmiddelen voorziet(Gebu 1967, 30 maart 1967). Die woorden zijn nog steeds actueel.

 


De Stichting Geneesmiddelenbulletin heeft als doel het bevorderen van rationele farmacotherapie. Rationele farmacotherapie kan worden beschouwd als een nuttige toepassing van de principes van ’Evidence Based Medicine’. Onder rationele farmacotherapie wordt verstaan: het voorschrijven van het juiste geneesmiddel aan een individuele patiënt of een populatie wanneer dat nodig is volgens een doseringsschema dat overeenkomt met het meest geschikte profiel van werkzaamheid, bijwerkingen en kosten. Om dat doel te bereiken, verstrekt het Geneesmiddelenbulletin onafhankelijke en objectieve informatie over genees­middelen aan allen die deze voor­schrijven of afleveren.

 1. Anoniem. ISDB Information Booklet. Via: http://www.isdbweb.org/documents/uploads/Booklet2008English2.pdf.
2. Starting and strengthening a drug bulletin. Via: http://www.isdbweb.org/documents/uploads/manual_full_text.pdf.

Auteurs

  • dr D. Bijl