Ciprofloxacine (Ciproxin®): nieuwe indicatie

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Nieuwe indicatie

Ciprofloxacine (Ciproxin®): (Pseudomonas-)luchtweginfecties bij kinderen met cystische fibrose. Het fluorchinolon ciprofloxacine is onder meer geregistreerd voor de behandeling van luchtweg- en urineweginfecties. Bij volwassen patiënten met cystische fibrose wordt ciprofloxacine reeds jaren gebruikt bij door Pseudomonas aeruginosa veroorzaakte luchtweginfecties. Bij minder ernstige vormen wordt het middel oraal toegepast, al dan niet in combinatie met andere antibiotica. Bij een ernstige exacerbatie van de luchtweginfecties met P. aeruginosa, die vaak gecompliceerd zijn door menginfecties, wordt gewoonlijk een parenterale combinatietherapie gegeven. In dit laatste geval moet hoger dan normaal worden gedoseerd. Verder moet men er rekening mee houden dat Pseudomonas snel resistent wordt tegen ciprofloxacine.
Fluorchinolonen zijn gewoonlijk gecontraïndiceerd bij kinderen en adolescenten vanwege de bij dierproeven gevonden nadelige invloed op de groei van de gewrichten. In het afgelopen decennium werd met ciprofloxacine echter ook ervaring opgedaan bij kinderen. De beoordeling door het CBG van de beschikbare gegevens met betrekking tot de kinetiek van ciprofloxacine en het gebruik daarvan bij kinderen met P. aeruginosa-infecties in de thuissituatie heeft geresulteerd in de toekenning van de volgende indicatie: 'Ciproxin® kan worden gebruikt voor de behandeling van acute lagere luchtweginfectie veroorzaakt door P. aeruginosa bij kinderen van 5-17 jaar met cystische fibrose mits geïndiceerd op basis van de ernst van de infectie.' De optimale dosering is hierbij nog niet vastgesteld. Op grond van de huidige gegevens wordt voorlopig voor de orale en parenterale vorm een dosering van 2 dd 15 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 10-14 dagen aanbevolen. Een evaluatie van de reactie van de patiënt op deze therapie is, met het oog op eventuele resistentieontwikkeling en de langetermijneffecten op de luchtwegen, aan te bevelen. In het licht van de nu beschikbare gegevens blijft de toepassing bij kinderen jonger dan vijf jaar alsmede bij andere infecties dan P. aeruginosa gecontraïndiceerd. Zie tevens Gebu 1998; 32: 89-95.