Carglumaatzuur (Carbaglu®), behandeling hyperammoniëmie

Alle prikbordartikelen worden gepubliceerd onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie.

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven, komen wij op de eerste bespreking terug.
De pictogrammen betekenen: ++: een belangrijke uitbreiding van het farmacotherapeutische arsenaal, +: een nuttig geneesmiddel, +-: een middel met twijfelachtig nut, of een middel waarvan de waarde nog niet goed kan worden beoordeeld, -: een middel zonder toegevoegde waarde, --: een middel met extra risico's dat niets toevoegt aan de behandelmogelijkheden. 
De prijzen zijn berekend aan de hand van de G-Standaard van de Z-Index van oktober 2006, vergoedingsprijzen excl. BTW (€), tenzij anders wordt vermeld.

Carglumaatzuur
Carbaglu® (Orphan Europe)
Tabletten 200 mg
behandeling hyperammoniëmie 

Carglumaatzuur is een weesgeneesmiddel en geregistreerd voor 'de behandeling van hyperammoniëmie als gevolg van N-acetylglutamaatsynthase (NAGS) deficiëntie'.

Werkingsmechanisme. Carglumaatzuur is een analoge structuur van N-acetylglutamaat, de natuurlijke activator van carbamoylfosfaatsynthetase, het eerste enzym van de ureumcyclus. Carglumaatzuur geeft een daling van de ammoniumconcentratie in het bloed en een stijging van het ureumgehalte in bloed en urine.

Klinisch onderzoek. Er zijn slechts zeer beperkte gegevens bekend over de werkzaamheid van carglumaatzuur en dat betreft een vervolgonderzoek van behandelde patiënten.1 Sinds 1991 zijn in totaal 43 patiënten behandeld, waarvan er thans nog 27 worden behandeld met het middel. Hiervan hebben 21 de diagnose NAGS-deficiëntie en bij de rest is sprake van hyperammoniëmie door een andere oorzaak. Bij de nu nog behandelde patiënten hebben zich geen hyperammoniëmische episoden voorgedaan en was de plasma-ammoniumconcentratie normaal. Bij alle behandelde patiënten waren de groei en ontwikkeling normaal, behoudens bij twee volwassenen die voor de aanvang van de behandeling al een afwijkende ontwikkeling hadden.

Bijwerkingen. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar het optreden van bijwerkingen. Wel zijn er meldingen geweest van verhoogde waarden van leverenzymen bij een patiënt, en convulsies en eosinofilie bij een andere. De EMEA heeft de fabrikant om nader onderzoek gevraagd.2 

Contra-indicaties en interacties. Vanwege het ontbreken van gegevens, wordt geadviseerd om dit middel niet te gebruiken tijdens zwangerschap en lactatie. Er zijn geen gegevens bekend over interacties, omdat er geen specifiek onderzoek naar is verricht.

 

Plaatsbepaling

 

N-acetylglutamaatsynthasedeficiëntie is een zeer zeldzame metabole aandoening die tot levensbedreigende hyperammoniëmie kan leiden. Carglumaatzuur is het eerste beschikbare geneesmiddel voor deze aandoening. De beperkte gegevens tonen een normalisatie van de plasma-ammoniumwaarden en gebleken is dat de toepassing bij individuele patiënten waardevol is. De EMEA heeft gevraagd om nader gecontroleerd klinisch onderzoek naar werkzaamheid en bijwerkingen.

Carglumaatzuur kan magistraal worden bereid in de apotheek en de kosten daarvan zijn slechts een fractie van de kosten die gepaard gaan met het voorschrijven van Carbaglu®. Deze enorme toename van de kosten staat in geen verhouding tot de mogelijk bescheiden winst in farmaceutische kwaliteit die kan worden behaald met Carbaglu®.

Aan de registratie van weesgeneesmiddelen worden veel geringere eisen gesteld dan aan die van niet-weesgeneesmiddelen (Gebu 2001; 35: 49-53). Onderzoeksgegevens van weesgeneesmiddelen, en met name van gerandomiseerd onderzoek, zullen meestal beperkt zijn. Beoordeling van weesgeneesmiddelen op basis van de pilwaarderingen die het Geneesmiddelenbulletin hanteert, zal daarom vrijwel altijd negatief uitvallen. Derhalve wordt ervan afgezien een pilwaardering van carglumaatzuur te geven.

 

stofnaam merknaam® dosering kosten
carglumaatzuur Carbaglu 10-100 mg/kg/dag 1.279,93-12.799,00/kg/jaar
<hr />

1. Productinformatie carglumaatzuur (Carbaglu®) via: https://www.ema.europa.eu/en, human medicines, EPARs. 
2. CFH-rapport carglumaatzuur (Carbaglu®) via: www.cvz.nl, CFH-rapporten.

 

Auteurs

  • dr D. Bijl, mw drs J.M. de Jong