Cardiovasculair risico van rofecoxib

Achtergrond.  COX-2-remmers worden in verband gebracht met een verhoogd risico van trombotische gebeurtenissen. Er zijn slechts beperkte langetermijngegevens beschikbaar.

Methode.  In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 2.586 patiënten met een voorgeschiedenis van colorectale adenomen werd de werkzaamheid vergeleken van rofecoxib 1 dd 25 mg (n=1.287) met placebo (n=1.299) op het verminderen van het risico van recidiveren van poliepen.1 Het onderzoek heeft drie jaar geduurd. Hier worden nu de cardiovasculaire uitkomsten gerapporteerd. Onder trombotische gebeurtenissen werden gerekend fatale en niet-fatale gebeurtenissen, instabiele angina pectoris, plotse (hart)dood, fataal en niet-fataal ischemisch CVA, TIA, perifere veneuze of arteriële trombose, en longembolie.

Resultaat.  In totaal was er bij 46 patiënten in de rofecoxibgroep gedurende 3.059 patiëntjaren een trombotische gebeurtenis opgetreden tegenover 26 in de placebogroep gedurende 3.327 patiëntjaren. Het relatieve risico bedroeg 1,92 (95%BI=1,19-3,11). Het verhoogde relatieve risico werd duidelijk na 18 maanden. Met name myocardinfarct en ischemisch CVA traden vaker op bij gebruik van rofecoxib. Na vijf maanden was er wel sprake van een significant verschil in het optreden van hartfalen of longoedeem (RR 4,61 [1,50-18,83]). Er was geen verschil tussen beide groepen wat betreft totale en cardiovasculaire mortaliteit.

Conclusie onderzoekers.  Bij patiënten met een voorgeschiedenis van colorectale adenomen en met een gemiddeld cardiovasculair risico, is het gebruik van rofecoxib geassocieerd met een verhoogd cardiovasculair risico. De voorlopige resultaten van dit onderzoek, het zogenoemde APPROVe-onderzoek vormden voor MSD in september 2004 de aanleiding om rofecoxib wereldwijd vrijwillig terug te trekken (Gebu 2005; 39: 3).

Plaatsbepaling

De hier gepresenteerde resultaten tonen dat rofecoxib inderdaad een verhoogd cardiovasculair risico heeft bij patiënten met een gemiddeld cardiovasculair risico en colorectale adenomen. Een belangrijke bevinding in dit gerandomiseerde onderzoek is dat het verhoogde risico pas na 18 maanden duidelijk werd. Deze termijn van 18 maanden verklaart wellicht tevens de soms negatieve bevindingen van andere observationele onderzoeken. In een van de komende nummers zal nader worden ingegaan op de opkomst en de ondergang van de COX-2-remmers.

<hr />

1. Bresalier RS, et al. Cardiovascular events associated with rofecoxib in a colorectal adenoma chemoprevention trial. N Engl J Med 2005; 352: 1092-1102.

Auteurs

  • drs D. Bijl