β-receptorblokkerende stoffen bij hypertensie


Inleiding
'β-blokkers' en hypertensie
Bijwerkingen
Toepassing en dosering
Contra-indicaties
Restricties
Conclusie
Tabel 'β-blokkers'

Trefwoorden: β-blokker, hypertensie, angina pectoris, propranolol, practolol, bijwerkingen

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF