Bijwerkingen oseltamivir (Tamiflu®)

Oseltamivir is geregistreerd voor de behandeling van influenza bij volwassenen en kinderen vanaf één jaar en voor de preventie van influenza na blootstelling aan een klinisch vastgesteld geval van influenza bij volwassenen en kinderen in de leeftijd van 13 jaar en ouder (Gebu 2005; 39: 133-135). Bij het gebruik van oseltamivir komen vaak bijwerkingen voor, maar deze zijn in het algemeen niet ernstig van aard. De Amerikaanse registratieautoriteit Food and Drug Administration (FDA) en de producent van oseltamivir (Tamiflu®), de firma Roche, hebben gezondheidswerkers in de gezondheidszorg op de hoogte gebracht van nieuwe bijwerkingen van oseltamivir.1 In, met name 'postmarketing surveillance' ofwel fase IV-onderzoek dat is uitgevoerd in Japan, is gerapporteerd over automutilatie en delirium tijdens gebruik van oseltamivir door patiënten met influenza. Patiënten met influenza, en in het bijzonder kinderen, hebben mogelijk een verhoogd risico van automutilatie en verwarring kort nadat zij oseltamivir hebben ingenomen en moeten nauwgezet worden gecontroleerd op tekenen van ongewoon gedrag. Er dient direct contact te worden opgenomen met een arts als een patiënt na inname van oseltamivir ongewoon gedrag vertoont. Deze recent bekend geworden bijwerkingen van oseltamivir zijn opgenomen in de Amerikaanse registratietekst en de patiënteninformatietekst.1 Bij het ter perse gaan van dit nummer van het Geneesmiddelenbulletin was de Nederlandse productinformatie niet aangepast.

Auteurs

  • dr D. Bijl