Betreffende de onafhankelijkheid en doelstelling van het Geneesmiddelenbulletin


Geachte lezer,

In het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin (Gebu 2014; 48: 107-109) is bericht over de enquête, het evaluatieonderzoek en de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de visie op de farmacotherapeutische informatievoorziening. Nader overleg op het departement over deze documenten heeft geleid tot meer duidelijkheid, waarvan wij u graag op de hoogte brengen.

Het Geneesmiddelenbulletin verkeerde in de veronderstelling dat er opnieuw werd getornd aan de onafhankelijke positie van het Geneesmiddelenbulletin en aan de doelstelling met als gevolg dat de subsidie van het ministerie aan het bulletin ter discussie zou staan. Het ministerie van VWS hecht er aan op te merken dat deze zaken niet aan de orde zijn. In een voor beide partijen verhelderend gesprek op het ministerie is vastgesteld dat het gaat om een samenwerking van alle betrokken organisaties. Enerzijds met als doel het ontsluiten van informatie voor de gebruiker van farmacotherapeutische informatievoorzieningen. Hiermee wordt bedoeld dat er op de websites van de desbetreffende organisaties directe doorlinkmogelijkheden moeten worden aangebracht, waardoor gebruikers makkelijker toegang kunnen krijgen tot de informatie van partnerorganisaties.
Anderzijds is deze samenwerking er op gericht om, indien dat in een voorkomend geval mogelijk is, met behoud van ieders doelstelling en identiteit, gelijktijdig aandacht te besteden aan eenzelfde onderwerp. Voor de gebruikers biedt deze wijze van informatieverstrekking de mogelijkheid om in een voorkomend geval zich breed te oriënteren over een onderwerp en een weloverwogen standpunt daarover in te nemen. Het ministerie realiseert zich evenwel dat gezien de tijd die het Geneesmiddelenbulletin nodig heeft om tot publicatie van een artikel te komen, het niet altijd mogelijk zal zijn gelijktijdig aandacht aan een onderwerp te schenken.

 

 

Het Geneesmiddelenbulletin is van mening dat op deze wijze een positieve bijdrage kan worden geleverd en toegevoegd aan de informatie die het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb al geven aan de voorschrijvers, afleveraars en andere gebruikers van deze informatie. Het ministerie van VWS erkent de rol van het Geneesmiddelenbulletin als een belangrijke stem in het farmacotherapeutische speelveld.

Het spreekt voor zich dat deze mededeling in overleg met het ministerie van VWS is opgesteld.

 

Plaatsbepaling

De door het ministerie van VWS beoogde samenwerking met andere organisaties op het gebied van farmacotherapie is een zinvolle en positieve ontwikkeling. Het Geneesmiddelenbulletin zal hiertoe graag een bijdrage leveren omdat het van mening is dat het een bijdrage vanuit een andere invalshoek kan leveren aan de informatie die het CBG en Lareb al geven aan de gebruikers van deze informatievoorzieningen. Het ministerie van VWS wil hier graag aan toevoegen dat het inperken van de doelstelling en het tornen aan de onafhankelijke positie van het bulletin in het geheel niet aan de orde zijn.