Chondroïtine bij pijn door artrose


1. Reichenbach S, et al. Meta-analysis: Chondroitin for osteoarthritis of the knee or hip. Ann Int Med 2007; 146: 580-590.
2. Felson DT. Chondroitin for pain in osteoarthritis [Editorial]. Ann Intern Med 2007; 146: 611-612.  

Auteurs

  • dr A.J.F.A. Kerst